Muinsuskaitse ja restaureerimistoetused

Muinsuskaitseametiga sõlmitud halduslepingu alusel täidab muinsuskaitseseadusest tulenevaid kohustusi Tallinna linnas Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakond.

Muinsuskaitse osakond asub aadressil Raekoja plats 12 (vt kaart ja maja foto allpool). 

Ametnike vastuvõtt
esmaspäeval 15:00 - 18:00
neljapäeval 9:00 - 12:00

Muinsuskaitse osakonna eesmärgiks on hoida ja teadvustada Tallinna kultuuripärandit, tagada kultuurimälestiste , kultuuriväärtuslike hoonete, arheoloogilise pärandi ja vallasobjektide kaitse ja korrashoid ning väärtustada ajaloolist linnaruumi ja elukeskkonda. Osakond vaatab läbi ja kooskõlastab kultuurimälestiste ja nende kaitsega seotult muinsuskaitse eritingimusi, detailplaneeringuid ja projekte ning jagab sellealast teavet.

Osakonna ülesanneteks on:

 • Tallinnas asuvate kultuuriväärtuslike hoonete, ajalooliste kindlusrajatiste, säilinud originaaldetailide ja –tarindite konserveerimine, projektdokumentatsiooni koostamine, uuringute läbiviimine ning ekspertiiside koostamine;
 • eeslinnade ehitis-, ajaloo- ja arheoloogiamälestiste uuringute ning ekspertiiside koostamine;  
 • Tallinna linnas asuvate vallasmälestiste uurimine, restaureerimine, projektdokumentatsiooni koostamine;
 • restaureerimise toetamine;
 • kultuuripärandit tutvustavate trükiste väljaandmine, näituste korraldamine, infopäevade ja koolituste korraldamine.

Muinsuskaitse osakonna juhataja on Boris Dubovik, Boris.Dubovik@tallinnlv.ee, tel 6457 176.Raekoja plats 12

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakond võtab restaureerimise toetamiseks 2018.a taotlusi vastu kuni 29. märtsini 2018.a. Toetusi saab taotleda Tallinna kodulehel iseteeninduskeskkonnas. Iseteeninduskeskkonna kasutamiseks leiab juhendi siit. Iseteeninduskeskkonna kasutamisel saab nõu küsida linnakassa osakonna juhtivspetsialistilt Ülle Kertil telefonil 6404 195 või e-posti aadressil Ylle.Kert@tallinnlv.ee .

Toetatakse kultuurimälestiste, Tallinna vanalinna muinsuskaitsealal paiknevate hoonete, miljööväärtuslikel hoonestusaladel paiknevate hoonete ning üldplaneeringuga määratud väärtuslike hoonete restaureerimist. Toetakse konserveerimist, algsel kujul taastamist ning optimaalsete säilitustingimuste tagamist. Enne taotluse esitamist tutvu kindlasti
restaureerimistoetuste andmise korraga, mis võeti vastu 08.02.2018.a ja mille leiad siit.

Toetusi jagatakse Tallinna Linnavolikogus vastu võetud korra alusel. Toetuse eesmärk on Tallinna linnas ajastutruu miljöö, arhitektuuri ja materjalikasutuse säilitamine. Kultuurimälestise või muinsuskaitsealal paikneva ehitise restaureerimisel tuleb vastavalt muinsuskaitseseadusele lähtuda kehtivatest muinsuskaitse eritingimustest, ametis kooskõlastatud projektist või konserveerimis- või restaureerimistööde tegevuskavast.  Kultuurimälestise restaureerimiseks peab olema ameti väljastatud tööde alustamise luba ning töid võib teostada ainult vastava tegevusloaga isik.

Restoran Mon ReposRestaureerimistoetusteks eraldati 2018.a 200 000 eurot. Toetuse maksimaalne suurus on 20 000 eurot ning toetuse maksimaalne määr 75% toetatava restaureerimistöö maksumusest. Toetust anti tööde teostamiseks, mida alustati pärast toetuse taotluse rahuldamise otsuse tegemist ja mis lõpetatakse hiljemalt 30. novembriks.

Tööde teostamiseks vajalik dokumentatsioon (ehitusprojekt, muinsuskaitselised eritingimused, välisviimistluse põhiprojekt, restaureerimisprojekt, restaureerimistööde tegevuskava jne) peaks olema kooskõlastatud juba enne taotluse esitamist. Taotlusele tuleb lisada kooskõlastatud dokumentatsiooni alusel võetud kolm hinnapakkumist, milles peavad olema kirjeldatud toetuse arvelt kavandatavad tööd, tööde teostamisel kasutatavad materjalid vastavalt heale restaureerimistavale ning fotod originaaldetailist/objektist. Vallasmälestise puhul tuleb lisada tegevusloaga restauraatori hinnang restaureeritava objekti tehnilisele seisukorrale.

Toetust ei anta miljööväärtuslikul hoonestusalal paikneva hoone interjööridetailide restaureerimiseks.

Toetuste taotlemine

Toetusi saab taotleda Tallinna kodulehel iseteeninduskeskkonnas.

Iseteeninduskeskkonna kasutamise küsimustega saab pöörduda Linnakassa osakonna juhtivspetsialisti Ülle Kerti poole telefonil 6404 195 või e-posti aadressilt Ylle.Kert@tallinnlv.ee.

Toetuste taotlemise juhendi saab siit.

Volituse vormi leiab siit.

Täpsemat infot saab Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna spetsialistidelt:

 • kinnismälestised vanalinnas ja vanalinna muinsuskaitsealal paiknev ehitis või selle osa - Henry Kuningas, Henry.Kuningas@tallinnlv.ee, tel 645 7187
 • tööstusmälestised, kalmistud, kinnismälestistest avalikud hooned – Diana Haapsal, Diana.Haapsal@tallinnlv.ee, tel 645 7175
 • kinnismälestised eeslinnades (Nõmme, Kopli, Kadriorg jne); miljööväärtuslikul hoonestusalal paiknev või üldplaneeringuga arhitektuuriliselt väärtuslikuks tunnistatud hoone või selle osa – Maarja Ruut, Maarja.Ruut@tallinnlv.ee, tel 645 7174
 • vallasmälestised - Eero Kangor, Eero.Kangor@tallinnlv.ee, tel 645 7189

 Restaureerimistoetuste taotleja meelespea

 • Taotluse juurde tuleb lisada kolm hinnapakkumist. Hinnapakkumised peavad olema just nendeks töödeks, millele toetust taotletakse. Lisanduvaid töid hinnapakkumistel mitte näidata. Kõik hinnapakkumised peavad olema võetud samadeks töödeks ja kajastama täpselt samu töid. Hinnapakkumistes peab olema ära toodud hind ja sellele lisanduv käibemaks (kui ettevõte on käibemaksukohuslane). Kui pakkumise esitanud ettevõte ei ole käibemaksukohuslane peab see olema pakkumisele märgitud. Mälestiste puhul peab tööde tegijal olema Muinsuskaitseameti litsents/tegevusluba vastavateks töödeks.
 • Enne taotlemist veendu, et töid, mida plaanitakse toetuse alusel teha, oleks võimalik valmis saada ja vastu võtta hiljemalt 30. novembriks. Vastasel korral ei ole võimalik toetust välja maksta. 
 • Enne taotluse esitamist veenduge, et kõik omanikud (st korteriühistu liikmed, kaasomanikud vms) oleksid plaanitavate töödega nõus ning võimelised neid ise finantseerima. Toetus makstakse välja alles pärast seda, kui toetuse saaja on tööde eest juba ise maksnud ja nende eest maksmist tõendanud. Toetuse ettemakset ei tehta.
 • Taotluse esitamisel mälestise restaureerimiseks, peaks eelnevalt olema saadud projektile  kõik vajalikud kooskõlastused ning olemas peaks olema kogu vajalik dokumentatsioon (muinsuskaitselised eritingimused, välisviimistluse põhiprojekt, avatäidete tööjoonised, restaureerimistööde tegevuskava jne). Ka miljööväärtuslike alade puhul veendu juba enne taotluse esitamist, et vajadusel on olemas nõutav dokumentatsioon (projekt, ehitusluba või teatis jne).
 • Planeeri oma töid aegsasti. Ära jäta tööde teostamist, dokumentatsiooni esitamist, maksmist jne novembri lõppu.
 • Juba taotluse esitamisel tuleks täpselt määrata, millisele arveldusarvele soovitakse toetuse laekumist. Taotluses, lepingus ja aruandes peavad olema selle kohta täpselt samad andmed.

Kontaktandmed

Tallinna Linnaplaneerimise Amet

Registrikood 75023823

Muinsuskaitse osakond

Raekoja plats 12

Tallinn 10146

E-post: muinsuskaitseosakond@tallinnlv.ee

Telefon: 6457 188

 

Viimati muudetud: 02.08.2018