Taotlemine

Taotlused eesti keeles

LAE ALLA NOORE PERE TAOTLUSE VORM ( .pdf) ( .doc)

LAE ALLA TALLINNA LINNALE VAJALIKU TÖÖTAJA TAOTLUSE VORM ( .pdf) ( .doc)

Eluruumi üürimise taotluse esitamine

Eluruumi üürimise taotlus esitatakse kirjalikult rahvastikuregistris registreeritud elukoha järgse linnaosa eluasemekomisjonile.

Taotluses tuleb märkida:

 • taotleja ees- ja perekonnanimi ning sünniaeg;
 • taotlejaga koos ühist eluruumi üürida soovivate isikute ees- ja perekonnanimed ning sünniajad;
 • andmed olemasolevate elamistingimuste kohta;
 • andmed alla 16-aastaste laste ja ülalpeetavate kohta;
 • andmed töötamise kohta;
 • taotleja kinnitus, et tema enda omandis ega temaga koos ühist eluruumi üürida soovivate isikute omandis ei ole Harju maakonnas asuvat eluruumi või hooneühistu liikmesust, mis annab õiguse kasutada eluruumi;
 • eluruumi üürimise taotlemine kas Tallinna linnale vajaliku töötaja või noore perena;
 • nõusolek isikuandmete töötlemiseks;
 • kontaktandmed (aadress, telefon, faks, e-posti aadress jms).


Taotlusele kirjutavad alla kõik taotlejaga koos ühist eluruumi üürida soovivad täisealised isikud.

Taotlusele tuleb lisada järgmised dokumendid:

 • taotleja isikut tõendava dokumendi koopia;
 • taotlejaga koos ühist eluruumi üürida soovivate isikute isikut tõendavate dokumentide koopiad;
 • määruse § 2 lõikes 2 nimetatud taotleja puhul töösuhet ja töötamise aega tõendav tõend;
 • alla 16-aastase lapse sünnitunnistuse koopia või isikut tõendava dokumendi koopia;
 • üle 16-aastase ülalpeetava isiku isikut tõendava dokumendi koopia.

Eluasemekomisjon või eluasemekomisjoni sekretär võib vajaduse korral nõuda, et taotlusele lisataks teisi dokumente, mis on olulised taotluse põhjendatuse ja eluasemevajaduse hindamiseks. Lisadokumentide nõudmisest teavitab eluasemekomisjoni sekretär taotlejat kas suuliselt avalduse esitamisel, kirjalikult või e-posti teel.

Linnaosavalitsuste kodulehed

Viimati muudetud: 01.04.2020