Mittetulundustegevuse toetamine kultuurivaldkonnas

Järgmine taotluste esitamise tähtaeg on 17. august 2020 tegevusteks, mis toimuvad alates 1. oktoobrist 2020!

Kultuurivaldkonna mittetulundustegevuse toetuse taotlemise ajakava 2020. aastal:

 • Laulu- ja tantsupeo protsessis ning Tallinna laulu- ja tantsupäevadel osalevatele kollektiividele eraldatavate tegevustoetuse taotluste esitamise tähtaeg on 17. veebruar (toetusi antakse üks kord aastas);
 • tegevusteks alates 1. veebruarist esitatakse projektitaotlus 17. detsembriks 2019;
 • tegevusteks alates 1. aprillist esitatakse projektitaotlus 17. veebruariks 2020;
 • tegevusteks alates 1. juulist esitatakse projektitaotlus 19. juuniks 2020;
 • tegevusteks alates 1. oktoobrist esitatakse projektitoetus 17. augustiks 2020.

Toetuste andmist reguleerib Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord.

2020. a Mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused sh linna üldised lisatingimused (LISA_1) ja kultuurivaldkonna lisatingimused (LISA_6).

Projektitaotlus ja tegevustoetuse taotlus esitatakse iseteeninduskeskkonnas. Iseteeninduskeskkonna kasutajatoe telefon 640 4195.

TEGEVUSTOETUSTE INFO:

 • Alates 1. jaanuarist 2017. a loetakse Mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimuste kohaselt kultuurivaldkonnas laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide toetused tegevustoetusteks ja toetuse taotlused tuleb esitada tegevustoetuse taotlusena.
 • Alates 1. jaanuarist 2017. a loetakse Mittetulundustegevuse toetuse andmise korra järgi ametiasutuse eelarves eraldi nimetatud eraõiguslike juriidiliste isikute sihtotstarbelised toetused tegevustoetusteks ja toetuste menetlusprotsess tuleb teostada Mittetulundustegevuse toetuste infosüsteemis.
 • Tegevustoetuse taotlejal/saajal tuleb sihtfiantseerimise lepingu ettevalmistamiseks sisestada Mittetulundustegevuse toetuste infosüsteemi (veebiaadress: https://mittetulundus.tallinn.ee/iseteenindus) toetuse kasutamise eesmärk ja eelarve, mis saab lepingu lahutamatuks lisaks.
 • Mittetulundustegevuse toetuste infosüsteemis toimub tegevustoetuse taotluste registreerimine, taotleja andmete ja võlgnevuste kontroll, vajalike haldusaktide ning lepingu vormistamine ja sõlmimine, samuti aruannete esitamine ja aktsepteerimine.
 • Tegevustoetuse taotluse juhend.

PROJEKTITOETUSTE INFO:

 • Kui toetust taotletakse ühe projekti raames mitmest linna asutusest, siis esitatakse taotlus vaid ühele asutusele ning loetletakse taotluses teised linna asutused koos taotletavate summadega.

Mõisted Mittetulundustegevuse toetuse andmise korras:

 • projektitoetus on projekti elluviimiseks linna eelarvevahenditest antav sihtotstarbeline toetus;
 • tegevustoetus on korra §-s 6 kindlaks määratud tingimustele vastav, juriidilise isiku igapäevase tegevuse korraldamiseks ja tema kestva arengu tagamiseks linna eelarvevahenditest antav sihtotstarbeline toetus.
 • kultuurivaldkonnas antakse tegevustoetust vastavalt "Kultuurivaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimustes" sätestatule: laulu- ja tantsupeoprotsessis ning Tallinna laulu- ja tantsupäevadel osalevatele kollektiividele;
 • omafinantseering on toetuse saaja enda rahaline või rahaliselt mõõdetav panus projekti või toetatavasse tegevusse;
 • kaasfinantseering on teistelt isikutelt (v.a linna asutus) saadud toetus, annetus, muu tulu või rahaliselt mõõdetav panus projekti kulude katteks.

 

 • Millest alustada

  Tutvu juhenditega:

  Taotlemine

  Isikutuvastus

  • Logi sisse ID kaardi või mobiil-ID abil.

  Tulemus

  • Ameti juhataja otsustab komisjoni ettepaneku alusel toetuse andmise või mitteandmise.
  • Taotlejaga sõlmitakse toetuse leping või saadetakse teade mittetoetamise kohta.
  • Hiljemalt ühe kuu jooksul peale toetatud tegevuse lõpetamist esitatakse ametile aruanne koos nõutud lisadega.
  • Eraldatud toetuste loetelu leiate siit.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Käskkirjale on õigus esitada vaie vastavalt Haldusmenetluse seadusele või vaidlustada Tallinna halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates käskirja teatavakstegemisest.

  Tallinna Kultuuriamet

  • Nõustamine toimub telefoni teel, vastuvõtuaeg nõustamiseks kohapeal tuleb eelnevalt kokku leppida

 • Osutajad   Osutamiskohad