Projekt „Roheline õu“

Meetme eelarve 2019. aastal on 40 000 eurot,

Sellest toetusteks eraldatud 33 346,22 eurot, menetluses taotlustega broneeritud 282,99 eurot, vabu vahendeid 6 370,79 eurot.

Haljastustoetuse taotlus tuleb esitada ühe kuu jooksul pärast toetatavate tööde tegemist.

(Esitatud 134 taotlust, millest 114 välja makstud, 2 menetluses ja 18 tagasi lükatud)

 

 

Korteriühistutele projekti „Roheline õu“ raames haljastustoetuse andmise kord kinnitati Tallinna Linnavolikogu 13. detsembri 2018 määrusega nr 21. Määruse teksti leiad Riigi Teatajajast: siit. Haljastustoetus on mõeldud Tallinna linna territooriumil asuvatele korteriühistutele. Haljastustoetuse suurus korteriühistu kohta on kuni 60% abikõlblikest kuludest, kuid mitte rohkem kui 600 eurot aastas. Võimalik taotleda taotluse esitamise aastal pärast toetatavate tegevuste teostamist ning taotleja poolt nende eest esitatud arvete tasumist. Haljastustoetust võib taotleda hoovi heakorrastamise või haljastuse rajamisega seoses järgmisteks tegevusteks:

 • Puude, põõsaste, püsikute, roni- ja lilletaimede soetamine ja istutamine;
 • Lillevaaside, -amplite ja muude mahutite ostmine ja paigaldamine, istutusmaterjali soetamine ja istutamine;
 • Muru rajamine, sambla tõrje;
 • Puude raie ja hoolduslõikus;
 • Eelnevates punktides loetletud tegevuste elluviimiseks vajalike teenuste ostmine.

NB! Loetletud tegevusteks vajalike tööriistade ja muu inventari ostmiseks toetust ei anta.

 

 • Millest alustada

  Tutvu toetuse saamise tingimuste ja taotlusele esitatavate nõuetega.

  Taotluse täitmiseks ja esitamiseks sisene Tallinna projekti- ja tegevustoetuste infosüsteem (TTR).

  Tutvu kasutajajuhendiga taotlejale, mille leiab siit.

  Eelarve kasutusjuhend, mille leiad siit.

  Isikutuvastus

  • KULUDOKUMENDID (arve(d) ja maksekorraldus(ed),
  • VOLIKIRI, kui taotluse esitab volitatud isik (kasutusjuhend volitused), volikirja näidis siit

  Tulemus

  Linnavaraamet kontrollib esitatud dokumentide ja toetuse taotleja vastavust nõuetele 30 päeva jooksul taotluse laekumisest. Taotlejale antakse puuduste kõrvaldamiseks ja/või lisateabe esitamiseks 7 päeva alates teavitamisest. Kui taotlus ei vasta nõuetele või kui taotleja ei vasta tingimustele või kui taotleja ei kõrvalda puudusi ja/või ei esita lisateavet etteantud tähtaja jooksul, jäetakse taotlus läbi vaatamata. Linnavaraamet teeb otsuse taotluse kohta 10 päeva jooksul pärast andmete kontrollimist. Toetus kantakse üle taotluses märgitud arvelduskontole 21 päeva jooksul toetuse andmise otsuse tegemisest. Toetus makstakse välja tingimusel, et taotluse esitamise aasta eelarves on olemas vahendid haljastustoetuse maksmiseks.

  linnavaraamet

 • Osutajad   Osutamiskohad