Elurikkusest Tallinnas

Elurikkuse ehk bioloogilise mitmekesisuse moodustavad looma- ja taimeliigid ning nende elupaigad loodusliku ja terve bioloogilise süsteemina. Sellised hästi toimivad ökosüsteemid toetavad elusorganisme, kelle hulka kuulub ka inimene, parandades märgatavalt ümbritseva elukvaliteeti.  

Kuigi linnaruum ja loodus on käsikäes käinud juba ammu, hakatakse alles praegu mõistma linnalooduse taluvuse piire, millede ületa mine toob muuhulgas kaasa ka näiteks maapinna ja vee reostuse, õhusaaste ja tervistkahjustava mürahäiringu.   

orhideed.jpg

Oskusliku planeerimisega omandab aga linn kui tehismaastik mitmeid loodusliku maastiku funktsioone, mis mõjuvad positiivselt linna bioloogilisele mitmekesisusele ja leevendavad ka linnade kahjulikku mõju ökosüsteemile. Sel moel muutub linn elupaigana atraktiivsemaks nii inimesele kui ka teistele liikidele.

Tallinn on põhjamaisele asukohale vaatamata väga rikkaliku maastiku ja loodusega, kus võib kohata mujal Euroopas haruldaseks muutunud taimi ja loomi. Siinsele elurikkusele panevad aluse asukoht Läänemere rannikul, maastike mitmekesisus (klint, rannik, luited, metsad, loopealsed, niidud, sood, mageveekogud jne) ning sellest lähtuv elupaikade mosaiiksus. Samuti on säilinud mitmed suured ökoloogiliselt toimivaid rohealad, mida kasutavad paljud liigid (linnud, nahkhiired, tolmeldajad) rändekoridoridena.

Tallinn on ilmselt üks Euroopa orhideerikkamaid pealinnu - siit on leitud kasvamas 14 liiki looduslikke orhideesid. Eestis kasvab kokku 36 orhideeliiki, mis on kõik kaitse all.

Tallinnas tehtud inventuurid on näidanud, et siin leidub sobilikke elupaiku paljudele loomaliikidele. Viimasel kahel kümnendil on Tallinnas registreeritud 138 liiki kaitsealuseid loomi, kellest enamuse moodustavad linnud. Tallinnas registreeritud kaitsealused loomaliigid moodustavad üle 2/3 Eesti vastavate linnud.jpgloomarühmade kaitsealustest liikidest, mis on linna kohta väga hea tulemus.

Tallinnas registreeritud 92-st kaitse- alusest linnuliigist on enamus läbirändajad, kuid 45 liiki on linna territooriumil viimase 25 aasta jooksul ka pesitsenud. Kõige linnurikkam ala on Paljassaare hoiuala, kus on 240 kohatud linnuliigist 84 liiki Eestis kaitse all ning nendest omakorda veerand (22 liiki) alal pesitsejad. Hoiualal on registreeritud 45 Linnudirektiivi liiki (Eestis kokku 66), kellest üheksa on Paljassaarel pesitsejad.

 

 

 

Viimati muudetud: 27.05.2021