Skip to content
Accessibility
 °C
Search for information, services, etc.

Õppenõukogu koosolekute tööplaan 2023/24 õppeaastal

Õppenõukogu koosolekute tööplaan 2023/24 õppeaastal

 

Teema Vastutajad  aeg
Täiendava õppetöö tulemused
Kokkuvõte 2022/2023 õppeaastast
2023/24 õ-a eesmärgid ning ülesanded
direktor
õppealajuhataja
HEV õpilaste  õppetöö koordinaator
30.08.2023 
 I trimestri õpitulemused, analüüs
Innove rahuloluküsitluste tagasiside
Sisehindamise vahearuanne
Direktor, klassijuhatajad, õppealajuhataja, HEV koordinaator   15.12.2023 
II trimestri õpitulemused, analüüs
Õppekava muudatuste läbiarutamine ja arvamuse avaldamine õppekava muutmiseks
Õpi- ja arenguvestlused
direktor
õppealajuhataja, klassijuhatajad
HEV õpilaste  õppetöö koordinaator, huvijuht
aineühenduste esimehed
arengujuht
15.04.2024 
II trimestri õpitulemused, analüüs
Õpilaste üleviimine järgmisesse klassi
Õpilaste tunnustamine tänukirjaga
direktor
õppealajuhataja, klassijuhatajad
huvijuht
7.06.2024 
Täiendava õppetöö tulemused
SWOT 2023,24
Kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks
Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuste väljaandmine
direktor
HEV koordinaator, sotsiaalpedagoog, huvijuht
aineühenduste esimehed
õppealajuhataja
17.06.2024
Kokkuvõte 2023/2024 õppeaastast.
2024/25 õ-a eesmärgid ning ülesanded
direktor
õppealajuhataja, HEV õpilaste  õppetöö koordinaator
28.08.2024

Last modified 21.02.2024