Skip to content
Accessibility
 °C
Search for information, services, etc.

Kasutusotstarbe muutmine

Kasutusotstarbe muutmine

Ehitist tuleb kasutada heaperemehelikult ja kasutusotstarbe kohaselt. Ehitise kasutamise otstarvete loetelu on leitav siit.  

Kasutusotstarbe muutmisel äriruumidest eluruumideks 
 1. Korter peab vastama eluruumile esitatavatele nõuetele. Eluruumile esitatavate nõuete kehtestamise eesmärk on inimesele ohutu ja tervisliku elukeskkonna tagamine. Eluruum peab olema selline, kus inimesel on võimalik ööpäevaringselt viibida. 
 2. Korteril peab olema parkimiskoht (vt Tallinna õigusakti: Tallinna parkimiskohtade arvu normid).  
 3. Uue eluruumi kavandamisel peab olema tagatud piisav insolatsiooni ehk otsese päikesekiirguse kestus. 
  1. Tagada tuleb 2,5-tunnine katkematu insolatsioon või 3-tunnine katkestustega insolatsioon kuni 3-toaliste korterite puhul vähemalt ühes toas; nelja või enama tubadega arvuga korterite puhul vähemalt kahes toas. 
  2. Insolatsiooni kestus on piisav ka juhul, kui 2-tunnine katkematu insolatsioon on tagatud 2- ja 3-toaliste korterite puhul vähemalt kahes toas, 4 ja enama tubade arvuga korterite puhul kolmes toas. 
  3. Elamute põhja- lõunasuunalise orientatsiooni puhul kus päike saab paista kõikidesse tubadesse võib katkestusega insolatsiooni piirnormi vähendada 2,5 tunnini.
  4. Kui soovitakse mitteeluruum muuta eluruumiks, tuleb esitada insolatsiooni kestuse analüüs. Insolatsiooni kestus tuleb tõendada nomogrammina esitatava analüüsi alusel.  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kodulehel on avaldatud insolatsiooni kestuse arvutamise juhendmaterjal . 
 4. Kui äripinna kohandamine eluruumiks eeldab ümberehitamist või restaureerimist, võib seda teha vaid Tallinna Linnaplaneerimise ameti muinsuskaitse osakonna väljastatud tööde loa alusel ning muinsuskaitse osakonna poolt heakskiidetud tegevuskava või projekti alusel. Ehitusprojekt peab olema kooskõlas kehtivate muinsuskaitse eritingimustega. Muinsuskaitse eritingimused annab Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakond, eritingimuste taotluse saab esitada Kultuurimälestiste registris. 
Kasutusotstarbe muutmisel eluruumidest äriruumideks 
 • Arvutada uuesti nõutavate parkimiskohtade arv, lähtudes ehitise uuest kasutusotstarbest ja Tallinna parkimiskohtade arvu normidest.  
 • Sõltuvalt kavandatud tööde mahust võib olla vajalik koostada restaureerimistööde tegevuskava või ehitusprojekt. Vt eelmist plokki äriruumidest eluruumideks. 

Dokumendid kasutusteatise juurde

 • Korrektne ruumi asukoha skeem. 
 • Tallinna Linnaplaneerimise Ameti poolt kinnitatud (kasutusloa saanud) terve korruse plaan. Plaanil näidata selle ruumi asukoht, mille otstarvet soovite muuta (näiteks katkendjoonena või värvilise hatchina). 
 • Muudetud ruumi/ruumide plaan koos eksplikatsiooniga ehk mõõdistusprojekt/-joonis koos tiitellehe ja seletuskirjaga. Mõõdistusprojekti koostajale kvalifikatsiooninõudeid pole, tuleb lähtuda asjatundlikkuse põhimõttest. Joonised peavad olema loetavad, peab olema võimalik tuvastada tehnilisi andmeid, tuleb anda ruumide eksplikatsioon. Soovituslik on lähtuda ehitusprojekti koostamise heast tavast. Plaanid esitada koos lõikega, millelt selgub põranda paiknemine maapinna suhtes ja korruse kõrgus. 
 • Detailplaneeringu olemasolul tuleb seletuskirjas kajastada, et eluruumi/mitteeluruumi muutmine vastavalt mitteeluruumiks/eluruumiks vastab detailplaneeringus määratud sihtotstarbe osakaalule ning korterite arv vastab detailplaneeringule. Vajadusel tuleb esitada avaldus sihtotstarbe muutmiseks. 
 • Seletuskirjas kajastada, milliste ehitisregistris olemasolevate hooneosade kasutusotstarvet soovitakse muuta. Ühtlasi anda info uute kasutusotstarvete kohta. Kui ehitustöid ei teostata, anda ka sellekohane info.
Kasutusotstarve on seotud kinnistu sihtotstarbega. Katastriüksuse maakasutuse sihtotstarvete osakaal peab vastama hoone kasutamise otstarbele. Vajadusel tuleb esitada avaldus sihtotstarbe muutmiseks. 

Last modified 10.07.2024