Skip to content
Accessibility
 °C
Search for information, services, etc.

Ajalugu ja traditsioonid

Ajalugu ja traditsioonid

Lühiülevaade lasteaia ajaloost

Tallinna Meelespea Lasteaed alustas tööd 21.02.1977 ja on Tallinna 144. Lastepäevakodu õigusjärglane. Alates 05. juunist 1990 oli lasteaia nimetuseks Tallinna Meelespea Lastepäevakodu. 18. oktoobrist 1999 nimetati lasteaed ümber Tallinna Meelespea Lasteaiaks. 1. märtsist 2000 on lasteaed Tallinna linna hallatav asutus, mille kõrgemalseisvaks organiks on Tallinna Haridusamet. Lasteasutus juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, haridusameti direktori käskkirjadest ja põhimäärusest.

Lasteaed on projekteeritud 12-le rühmale, projektis on ette nähtud bassein. Vastavalt vajadusele on lasteaed teinud läbi mitmeid muutusi. 1980. aastast on lasteaias 3 sõimerühma ja 9 aiarühma. 1998. aastal avati kehapuudega laste rühm, millest nüüdseks on kujunenud sobitusrühm.

2010. aastal on Tallinna Meelespea Lasteaed tunnistatud Tallinna parimaks tervist edendavaks lasteaiaks. 2012. aastal lasteaed on tunnistatud „Parima Toitlustustamisega Lasteaed“ eritoitlustamise osas.

Lasteaiale on väljastatud sertifikaat, mis lubab kasutada „Kiusamisest vaba lasteaed“ koolituse metoodikat.

Tallinna Meelespea Lasteaia raamat "Meie maja aja lugu 1977-2022"

Meie traditsioonilised tegevused

Sügis:

1. september                           Teadmistepäev

september                               Sügisandide  vm näitus

september                               Sügisene spordipäev

oktoober                                 Mängupeod vanematega

oktoober                                 Õpetajate päev

oktoober                                 Leivanädal

november                                Kadri- ja  Mardipäeva tähistamine

november                                Pidu koos isaga

november                                Perepäev „Jõululaat lasteaias“

 

Talv:

detsember                              Päkapikukuu, jõulupeod, jõulumaa külastamine

jaanuar                                    Talispordipäev

veebruar                                 Sõbrapäev

veebruar                                 Vabariigi Aastapäeva aktus

veebruar                                 Lasteaia sünnipäev (27.veebruar) 

veebruar                                 Laste esmaabiõpetus al 4 a lastest

 

Kevad:                                    

aprill                                       Nutikuu

aprill                                       Südamenädal

aprill                                       Õismäe lasteaedade esmaabivõistlus „Hea Inimese Gala“

aprill                                       Kevadpühad, kevadpeod

märts                                      Teatrinädal

märts                                      Lasteaia etlemiskonkurss, emakeelepäeva tähistamine

mai                                          Kevadine spordipäev

mai                                          Õppekäigud vanemate rühmade lastega Õismäe koolidesse            

mai                                          Emadepäeva tähistamine                                        

mai                                          Talgud lasteaia õuealal

mai                                           Kevadine spordipäev 

 

Suvi:

juuni                                      Lastekaitsepäeva tähistamine

juuni                                      Lasteaia laulu-ja tantsupidu

juuni                                      Lemmikloomapäev
 

Üks kord kuus                           Lasteteatrite külaskäigud

Rahvakalendri tähtpäevad         Tähtpäevade tähistamine lasteaias ja temaatilised õppekäigud

Jooksvalt                                        Osavõtt joonistusvõistlustest, osavõtt projektidest jms

Last modified 13.06.2023