Skip to content
Accessibility
 °C
Search for information, services, etc.

Tallinna üldplaneering

Tallinna üldplaneering

1. Üldosa 

2. Üldplaneeringu suunitlus

2.1 Tallinna territoriaalse planeeringu üldised eesmärgid
2.2 Lähteandmed ja arengueeldused (1; 2)

 3. Tallinna territoriaalse arengu põhiseisukohad

3.1. Säästlik keskkonnakasutus eeldab linnaruumi tihendamist
3.2. Tallinn jääb omanäoliseks ajalooliseks merelinnaks
3.3. Linnakeskuse liikluskoormuse vähendamine
3.4. Haljastute ühendamine roheliseks võrguks
3.5. Tasakaalustatud keskustevõrgu arendamine (1; 2)
3.6. Elamuehituse võimaluste mitmekesistamine
3.7. Ettevõtlusele arenguruumi ja asukohavaliku võimaluste tagamine (1; 2)
3.8. Sotsiaalse infrastruktuuri tasakaalustatud paiknemine
3.9. Sadamate, raudtee ja lennuvälja arengu soodustamine keskkonnasäästlikkuse tingimustes
3.10. Kultuuripärandi ja loodusväärtuste kaitse

4. Territooriumi funktsionaalne tsoneerimine

4.1. Funktsionaalse tsoneerimise põhimõtted
4.2. Maa-alade üldised kasutustingimused

5. Teedevõrk ja transport

5.1. Transpordisüsteemi põhiprobleemid 
5.2. Arengusuunad
5.3. Magistraaltänavate võrgu arendamine
5.4. Tallinna sadamate maismaaühenduste parandamine

6. Sadam ja raudtee

6.1. Sadamate eelisarengu tagamine
6.2. Raudteevõrgu ümberkujundamine

7.Tehnovarustus

7.1. Elektrivarustus
7.2. Soojusvarustus
7.3. Gaasivarustus
7.4. Sidevarustus
7.5. Veevarustus
7.6. Kanalisatsioon
7.7. Prügilad

8. Haljasus- ja puhkealad

8.1. Arengusuunad
8.2. Haljaskoridoride kujundamine (1; 2)

9. Keskkonnakaitse

9.1. Õhk
9.2. Müra
9.3. Veekaitse
9.4. Looduskaitse
9.5. Jäätmemajandus

10. Muinsuskaitse

Üldplaneeringu lisad

Lisa 1.  Üldplaneeringu aluseks oleva lähtematerjali loetelu [.doc, 29 KB]

Üldplaneeringu jooniste ja skeemide loetelu

Joonised

1. Tallinna üldplaneeringu maakasutusplaan

Skeemid

1. Väljavõte Harju maakonnaplaneeringust 
2. Tallinna ümbruse rohelise vööndi skeem 
3. Olemasolev hoonestusala 
4. Olemasolev maakasutus
5. Tallinna linna maaomand
6. Planeeringute paiknemine Tallinnas
7. Tallinna arengusuunad
8. Keskuste võrgu arenguskeem 
9. Elamuehitusvõimalused vabadel maa-aladel 
10. Elamuehituspiirkonnad 
11. Ettevõtluspiirkonnad 
12. Haridus- ja spordiasutuste skeem 
13a. Elanikkonna paiknemise tihedus 
13.b Töökohtade paiknemise tihedus 
14. Olemasolev sõiduautode korrespondents makrotsooniti
15. Tänavavõrk 
16. Reisijate rööbastransport 
17. Linnakeskuse liikluskoormuse vähendamise meetmed 
18. Jalgrattateed 
19. Ohtlike veoste marsuudid 
20. Raskete veoste marsuudid 
21. Sadamate tsoneerimise skeem 
22. Raudteevõrk 
23. Elektrivõrk 
24. Magistraalsoojusvõrk
25. Gaasivarustus
26. Veevärk
27. Kanalisatsioon
28. Sadevee kanalisatsioon
29. Haljastud
30. Piiravad tehnogeensed tegurid
31. Kaitstavad rannad ja kaldad
32. Tähtsamad looduskaitseobjektid
33. Kultuurimälestised
34. Miljööväärtuslikud puitasumid 
35. Miljööväärtuslikud hoonestuspiirkonnad

 

Tallinna 2001 üldplaneeringut muutvad detail- üld- ja teemaplaneeringud:

 

Last modified 21.02.2024