Skip to content
Accessibility
 °C
Search for information, services, etc.

Tallinna Kuristiku Lasteaia kodukord

Tallinna Kuristiku Lasteaia kodukord

Tallinna Kuristiku Lasteaia kodukord

 

 
 1. Üldsätted
  1. Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja teistest õigusaktidest.
  2. Kodukord on avalikustatud lasteasutuse veebilehel ja on lasteasutuses paberkandjal tutvumiseks kättesaadav.
  3. Lasteasutuse kodukorra koostab direktor ja selle kinnitab hoolekogu.
  4. Kodukord on lastele, lapsevanematele ja eestkostjatele (edaspidi lapsevanem) ning lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.
  5. Lasteaia kodukorda muudetakse seoses lasteaia tegevust reguleerivate õigusaktide muudatustega, lasteaia hoolekogu, pedagoogide nõukogu või juhtkonna ettepanekutega ning lasteaia sisehindamise käigus ilmnenud parendusvajadustega.
 2. Lapse saabumine ja lahkumine, lapse puudumine
  1. Lasteaed on avatud kella 06.30-18.30. Puhkepäevadel ja riigipühadel on lasteaed suletud.
  2. Vanematel on õigus tuua last lasteasutusse ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteasutuse päevakava järgides. Vanem arvestab, et ühised tegevused algavad lasteaias kell 09.00 ja võivad toimuda ka väljaspool rühmaruume (saalis, õues, teises rühmas vm). Soovitavalt tullakse lapsele järele hiljemalt 15 minutit enne lasteasutuse sulgemist.
  3. Lapsevanem annab isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt. Juhul, kui last viib koju kolmas isik, peab vanem kirjutama direktori nimele avalduse (volitus) ja ütlema õpetajale, kui teie palvel peab lapse järele tulema teine inimene (mitte ema, isa). Lasteaia töötaja ei anna last üle teisele isikule ilma vanema nõusolekuta.
  4. Rühma töötajal on keelatud last anda üle alaealisele või selleks volitamata isikule. Lasteaia töötajal on keelatud last üle anda ebakaines olekus inimesele või narkojoobes seisundis isikutele.
  5. Kategooriliselt on keelatud koolieelse  lapse tulek lasteaeda ja tema lahkumine vanemateta.
  6. Eriolukordades, kui lapsevanem ei jõua lapsele järgi õigeaegselt, tal kohustus sellest teavitada rühma töötajat lasteaia kontakttelefonil.
  7. Kui lapsele ei ole lasteasutuse lahtioleku ajal järgi tuldud, siis kontakteerub rühma töötaja võimalusel telefoni teel lapse vanematega või vanema määratud kontaktisikuga ning teavitab olukorrast direktorit.
  8. Kui lapsevanemaga ühenduse võtmine ebaõnnestub või vanem ei tule lapsele järele teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.
  9. Vanem teavitab rühma õpetajat hiljemalt kella 9.00, kui laps haigestub või ta mingil muul põhjusel ei tule või tuleb hiljem lasteaeda.
 
 1. Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine
  1. Lapsevanem informeerib lasteasutuse direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.
  2. Lasteaia töötajad kujundavad erivajadustega laste koostöös lasteaia pidaja ja kohaliku omavalitsusega laste arengut soodustava ja võimalustele vastava keskkonna.
  3. Tervisekaitsenõuetest tulenevalt ei tohi lasteaeda tuua last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist. Lasteaia töötajal on õigus keelduda haigusnähtudega (köha, vesine nina, põletikulised silmad, kõhulahtisus, oksendamine, hambavalu, lööve jne) lapse rühma vastu võtmisest.
  4. Lapsevanem teavitab koheselt lasteaeda, kui laps on haigestunud nakkushaigusesse (tuulerõuged, sarlakid, punetised, rotaviirus jne).
  5. Lapsevanem informeerib lasteaeda, kui laps on teatud toiduainete vm suhtes allergiline, kui lapsel on pärilikud või muud püsivad terviserikked (langetõbi, suhkruhaigus, südamehaigused jms).
  6. Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumisprobleemidest (häiretest) lapsevanemat ja vajadusel  direktorit.
  7. Lasteasutuses ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviseprobleemi (rikke) korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt suhkruhaigele/diabeediga lapsele) lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel lasteasutuse tervishoiutöötajaga või direktori määratud lasteasutuse pedagoogiga.
  8. Lapse nakkushaigusesse haigestumisest teavitab vanem õpetajat esimesel võimalusel. Nakkushaiguste esinemise perioodil teavitatakse sellest vanemaid ning lasteaias rakendatakse Terviseameti juhiseid.
  9. Kõik lasteaias viibivad lapsed osalevad õuetegevustes, kui laps ei saa tervislikel põhjustel õue minna, jääb laps kodusele ravile.
  10. Lapse lasteasutuses haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteasutuse töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Vanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.
  11. Lapsel on kaasas isiklikud hügieenivahendid sh kamm, taskurätt/ühekordsed taskurätikud ja vajadusel vahetuspesu.
  12. Lapsel on soovitatav kanda libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid jalanõusid, et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu.
  13. Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust.
  14. Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle jt ohtlikke detaile.
  15. Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.
  16. Soodsate ilmastikutingimuste korral toimuvad võimalikult paljud laste tegevused  lasteasutuse õues.
 
 1. Turvalisuse tagamine
  1. Lasteasutuse töötajad loovad lasteasutuses füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi. Lasteasutuse töötajad tegutsevad alati lapse parimaid huvisid arvestades.
  2. Lastele on seatud hoonest või territooriumilt omavolilise väljaliikumise piirangud. Laps võib hoonest ja territooriumilt lahkuda koos lasteasutuse töötajaga lasteasutuse direktori/juhtkonna loal esitades õppekäigu/väljasõidu registreerimise lehe või lahkuda koos vanemaga või vanema poolt eelnevalt nimetatud isikuga.
  3. Võõraste isikute omavoliline pääs lasteasutuseruumidesse on takistatud.
  4. Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides ning laste rühmaga on kaasas piisav arv täiskasvanuid.
  5. Lasteasutuse õueala ja selle kõrval territoorium on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteasutust teenindavad transpordivahendid, kellel on vastav luba.
  6. Lasteaia parklas on lubatud parkimine ainult lasteaia töötajatele kirjaliku loa olemasolul.
  7. Lasteaia mängualale ei sõida lapsevanemad ega töötajad jalgratastel vaid lükkavad ratast käekõrval.
  8. Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest. Lasteaeda ei tooda ohtlike ja vägivalla mänge.
  9. Lastega õues oleku ajal viibivad laste rühmaga koos piisav arv turvalisuse tagamiseks piisav arv töötajaid. Kui laste õues oleku ajal on ühel rühma töötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.
  10. On keelatud jätta kelgud, vankrid, jalgrattad lasteaia ruumidesse. Kelgud, vankrid, jalgrattad võib panna ainult selleks ettenähtud kohtadesse. Lasteaia lastele on keelatud jalgrattad, rulluisud, tõukerattad kasutada jalgkäigul.
  11. Lasteaia ruumis ja territooriumil on rangelt keelatud suitsetamine ja alkohoolsete jookide joomine.
  12. Lasteaia territooriumil on keelatud viibimine koduloomadega.
  13. Lasteasutuse töötajate ja vanemate eesmärk on vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavaid olukordi ennetada. Lapsed, vanemad ja lasteasutuse töötajad reageerivad viivitamatult vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavale olukorrale, võimalusel see lahendatakse või sellest teavitatakse rühma töötajat ja lasteasutuse direktorit/juhtkonda. 
  14. Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteasutuse juhtkonna poolt vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.
  15. Lasteaias on kiusamise ennetamise võtmeisikuks õpetaja, kes on iseenda, laste, vanemate ja kolleegide omavaheliste sõbralike ja toetavate suhete looja. Probleemidest ja murettekitavatest juhtumitest teavitab vanem rühma õpetajat ja/või direktorit.
  16. Lastelt ja vanematelt saadud info on konfidentsiaalne, selle töötlemisel seal hulgas selle kasutamisel ja edastamisel järgitakse isikuandmete kaitse seadust.
 
 1. Ürituste korraldus
  1. Kui peod korraldatakse muusikasaalis või võimlas, palume vanemaid arvestada seda, et saali suurus ei saa kõiki soovijaid mahutada. Seetõttu tuleb üritustele ainult 2 sugulast.
  2. Tulles üritusele muusikasaali või võimlasse, on vajalik enne seda rühma jätta pealisrõivad, panna vahetusjalatsid ja mobiiltelefon välja lülitada.
  3. Lasteaia õpetajad võivad pildistada lapsi lasteürituste ja õppetegevuste ajal. Need pildid võivad olla kajastatud lasteaia kodulehel, rühma blogis, publikatsioonides lasteaia kohta meedias. Kui te ei soovi, et lasteaed kasutab teie lapse pilte lasteaia kodulehel, rühma blogis või meedias, palume sellest informeerida lasteaia juhtkonda e-posti: [email protected] või telefoni teel: 6362741.
  4. Lapse peo päeval on vajalik lapsevanema kohalolek lapse rühmas vähemalt 10-15minutit enne peo algust, et lapsele riided selga panna ja soengut sättida.
  5. Lasteaia üritustel ja pidudel vastutab lapsevanem oma lapse käitumise eest ise ning seisab hea selle eest, et kaasas olevate pere nooremate või vanemate laste käitumine ei häiriks esinejaid. Lapsevanemad võivad ürituse ajal, asudes külaliste kohal,  pildistada oma last, teha video, kuid ei sega üritust ja lähedasi inimesi. Ainult lasteaia poolt kutsunud pildistaja võib  ürituste ajal saalis vabalt liikuda.
 

 

Kinnitatud hoolekogu protokolliga   1-3/3, 03.05.2023

Last modified 21.02.2024