Skip to content
Accessibility
 °C
Search for information, services, etc.

Teenuste hinnad

Teenuste hinnad

Osalustasu ehk vanema poolt kaetava osa määr on 2024 aastal  100.04€ kuus

Osalustasu suuruse määrab Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015a määrus nr 27 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr  ja Tallinna Haridusamet hindade kehtestamine 27.12.2023 nr HA-4/118.asice  

Linn katab Tallinna elanikule vanema osa määra tõusu, mis kajastub toetusena lapsevanemale esitataval arvel.

 • Vanemate poolt kaetava osa määra suurus alates 1. jaanuarist 2024 on 100.04 eurot;
 • Tallinna linna elanikele on vanemate poolt kaetava osa määra suurus alates 1. jaanuarist 2024 jätkuvalt kokku 71,25 eurot (kohatasu 100.04 eurot – Tallinna elaniku toetus -28,79 eurot = 71,25 eurot).
 • Et kohatasu ei tõuseks võrreldes 2023. aastaga peab lapse ja vähemalt ühe vanema rahvastikuregistrijärgne elukoht 31. detsembri 2023 seisuga olema Tallinn, ning seda katkematult ka edaspidi.

Tallinnas on osalustasuks summa, mis moodustab 12,2% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast. Osalustasu tuleb maksta sõltumata lapse kohalkäimisest. Osalustasu ei maksta vaid selle perioodi eest, mil lasteaed on kollektiivpuhkuse ajaks suletud.

Toitlustustasu päevamaksumus

Tallinna Lasteaia Sipsik toidutasu päevamaksumuse aluseks on lasteaia hoolekogu 26. septembri  2023 koosoleku protokolli nr 1-3/3 otsus nr 1. Lähtuvalt Tallinna lasteaia Sipsik direktori 23. oktoober 2023 käskkirjast nr 1-2/23/14 on alates 01. novembrist 2023 toidupäeva maksumus alljärgnev:

Sõimerühm 2,99  eur

Aiarühm 3, 99 eur

Lasteaia arvete tasumisel on oluline teada, et :

 • esitatud arved on tasutud arvel näidatud kuupäevaks Tallinna Linnakantselei Finantsteenistuse pangaarvele;
 • kindlasti tuleb arve tasumisel kasutada arvel olevat viitenumbrit, mis on igal lapsel personaalne;
 • kõikidest makseraskustest ja maksetega hilinemistest tuleb teatada direktorile, võlglasi lasteaeda vastu ei võeta;
 • omavoliliselt arvetel muudatusi teha on keelatud, soovitavad ei ole ka ettemaksed;
 • jooksva kuu arved võlgu ja ettemakseid ei kajasta;
 • arusaamatuste korral lahendatakse pretensioonid direktori ning raamatupidajaga;
 • Tallinna Lasteaia Sipsik arved koostab Tallinna Linna finantsteenistuse osakonna müügi raamatupidaja Marge Kõiv, kontakt: [email protected]
 • lapsevanem saab arve e-posti aadressile;
 • parim ja lihtsam võimalus tasuda arveid on otsekorraldusega.

 Informatsiooni e-arvete püsimakse kohta leiab siit.

 

Lehekülge haldab:

Carmen Soo, direktor
Tel 648 1752, e-post: [email protected]

 

 

Last modified 15.07.2024