Skip to content
Accessibility
 °C
Search for information, services, etc.

Õppekava

Õppekava

Lasteaia õppekava koostamise aluseks on Vabariigi Valitsuse 29.05.2008. a määrus nr 87 "Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava".

Tallinna Nurmenuku Lasteaia õppekava on aluseks õppe- kasvatustegevuste läbiviimisel, rühmade aasta tegevuskava koostamisel, laste arengu jälgimisel ja hindamisel, töös erivajadustega lastega, koostöös lastevanematega ning lastevanemate nõustamisel õppe- ja kasvatusküsimustes.

 

Lasteaia õppekavas on järgnevad osad:

1. Üldosa

 • Lasteasutuse liik ja eripära
 • Õppe- ja kasvatustegevuse korraldus ja kavandamine
 • Lapse arengu analüüsimise ning hindamise põhimõtted ja korraldus
 • Erivajadustega lapse arengu toetamise põhimõtted ja korraldus
 • Lapsevanemaga koostöö põhimõtted ja korraldus

 

 2. Õppe- ja kasvatustegevuste sisu

 • Üldoskused: mängu-, tunnetus- ja õpioskused, sotsiaalsed ja enesekohased oskused vanuseti
 • Valdkonnad
  • Mina ja keskkond
  • Keel ja kõne
  • Matemaatika
  • Kunst
  • Muusika
  • Liikumine
  • Piiblilood (lastele, kelle vanemad on selleks soovi avaldanud)

 

3. Õppekava uuendamise ja täiendamise kord

Lasteaia õppekava on tähtajatu dokument, mida vaadatakse läbi ja uuendatakse vastavalt vajadusele kuid mitte vähem kui üks kord kahe õppeaasta jooksul.

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Last modified 21.02.2024