Skip to content
Accessibility
 °C
Search for information, services, etc.

Kodukord

Kodukord

KINNITATUD  
                                                                                          Tallinna Lasteaed Õunake direktori
                                                                                        10.04.2023 käskkirjaga  nr 1-2/8
                                                                                                                                          LISA 1                                                                      


Tallinna Lasteaed Õunake kodukord

 1. Üldsätted
  1. Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja teistest õigusaktidest ning Tallinna Lasteaed Õunakese (edaspidi lasteaed) väärtustest.
  2. Kodukord on avalikustatud lasteaia veebilehel ja on lasteaias paberkandjal tutvumiseks kättesaadav.
  3. Lasteaia kodukorra koostab direktor ja selle kinnitab hoolekogu.
  4. Kodukord on lastele, lapsevanematele ja eestkostjatele (edaspidi koos vanem) ning lasteaia töötajatele täitmiseks kohustuslik.
  5. Tallinna Lasteaed Õunake õppealajuhataja ja majandusjuhataja ametikohaga kaasneb ametiseisund
  6. Direktor informeerib töötajat tööle asumisel, et antud ametikohaga kaasneb ametiseisund korruptsioonivastase seaduse mõistes ning  edastab korruptsioonivastase seaduse veebikoolituse ja muid materjale. Vähemalt kord aastas edastab teavitusi ja meeldetuletusi.
 
 1. Lapse saabumine ja lahkumine, lapse puudumine
  1. Uuel lapsel kehtib esimesel nädalal harjutamise periood, kus laps viibib lasteaias kuni lõunani. Saame ühiselt ja turvaliselt teineteisega tuttavaks, laps tutvub rühmaga ja töötajatega.
  2. Lapse esmakordselt lasteaeda tulles on vajalik rühma õpetajaid koheselt teavitada lapse tervislikest eripäradest, toitumisega seonduvast (toiduallergia jms), käitumise ja harjumustega seotud tähelepanekutest või soovidest.
  3. Vanematel on õigus tuua last lasteaeda ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteaia päevakava järgides.
   1. Lapsele tuleb järele tulla hiljemalt 15 minutit enne rühma sulgemist, et lapsel oleks aega ka riietuda.
  4. Vanem annab isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt.
  5. Rühma töötaja vastutus lapse eest algab hetkest, kui ta on lapse vastu võtnud, ja lõpeb, kui laps on vanemate või volitatud esindajale üle antud. Sellest alates vastutab lapse eest vanem või volitatud esindaja, ka siis, kui nad viibivad lasteaia territooriumil. Kehtib ka koos vanematega ürituste puhul.
  6. Lapsega kojuminekul veenduge, et õpetaja (õpetaja abi, õpetajat abistav isik) on lapse lahkumist märganud.
  7. Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt määratud isikule teavitades sellest eelnevalt rühma töötajat.
  8. Rühma töötaja ei anna last üle joobeseisundis vanemale/ vanema poolt määratud isikule. Olukorrast teavitatakse lasteaia direktorit.
  9. Eriolukordades, kui vanem ei jõua lapsele järgi õigeaegselt, on tal kohustus sellest teavitada rühma töötajat lasteaia kontakttelefonil.
  10. Kui lapsele ei ole lasteaia lahtioleku ajal järgi tuldud, siis kontakteerub rühma töötaja võimalusel  telefoni teel lapse vanematega või vanema määratud kontaktisikuga ning teavitab olukorrast direktorit. Kui vanemaga ühenduse võtmine ebaõnnestub või vanem ei tule lapsele järele teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.
  11. Vanem teavitab rühma õpetajat rühma telefoninumbril, rühma e-posti aadressil või Eliis.ee keskkonna kaudu hiljemalt kell 9.00, kui laps haigestub või ta mingil muul põhjusel ei tule lasteaeda.
  12. Elukoha, koduse või töötelefoni numbri muutusest tuleb koheselt teavitada rühma õpetajat.
    
 2. Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine
  1. Vanem peab olema rühma õpetajale kättesaadav kogu lapse lasteaias oleku ajal – võimalike tervisehäirete teatamiseks.
  2. Vanem informeerib lasteaia direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.
  3. Lasteaias ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt suhkruhaigele) lasteaias anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel lasteaia tervishoiutöötajaga või direktori määratud lasteaia pedagoogiga. Vastav kokkulepe vanema ja lasteaia vahel fikseeritakse kirjalikult.
  4. Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteaeda vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumishäiretest (ka seisundi ägenemine) vanemat ja vajadusel  direktorit.
  5. Lasteaeda ei lubata last, kui rühma töötaja hinnangul võib lapse terviseseisund kahjustada lapse enda või teiste tervist. Vanem kohustub koheselt korraldama lapse koju viimise, kui laps on jäänud haigeks lasteaias ning lasteaed on sellest vanemat teavitanud.
  6. Kui vanem eirab õpetaja viidet lapse terviseseisundi kohta, on õpetajal õigus pöörduda rühma hoolekogu esindaja, arsti ja/või direktori poole. Kui eiramine on korduv, siis ka lastekaitse töötaja poole.
  7. Lapse lasteaias haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteaia töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust vanemaga. Vanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.
  8. Lapse nakkushaigusesse haigestumisest teavitab vanem õpetajat esimesel võimalusel.
  9. Lasteaia direktor teavitab telefoni teel või e-kirjaga Terviseametit ning teavitab vanemaid lasteaias levivast nakkushaiguse puhangust või juhtumist, nimetamata seejuures haigestunud ja nakkuskahtlusega laste nimesid.
  10. Nakkushaiguste esinemise perioodil rakendatakse lasteaias eri puhastuskorda ja käte pesemise nõudeid, järgides Terviseameti juhiseid.
  11. Vanem toob lapse lasteaeda korrastatud välimusega (riided, kammitud juuksed, lühikeseks lõigatud küüned jt).
  12. Lapsel on kaasas isiklikud hügieenivahendid sh kamm, pabertaskurätikud, vajadusel vahetuspesu.
  13. Lapsel on soovitatav kanda libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid jalanõusid, et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu.
  14. Toariietus peab olema lapse jaoks mugav, selga panemisel ning äravõtmisel võimalikult lihtsalt käsitletav.
  15. Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust, mis võivad määrduda ja märjaks saada. Lasteaia töötajad suhtuvad heaperemehelikult lapse riietesse ja jalanõudesse. Lasteaed ei saa vastutada riiete, jalanõude määrdumise, kahjustumise või kadumise eest. Lasteaed ja lasteaia personal kahjustunud või kadunud peakatteid, riideid või jalanõusid vanematele rahaliselt ei hüvita.
  16. Vanem tagab, et lasteaias oleks olemas vajalik kogus mähkmeid ja niiskeid salvrätikuid.
  17. Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle jt ohtlikke detaile.
  18. Peakatete, riiete ja jalanõude kadumise ning vahetusse minemise ära hoidmiseks soovitame neile kirjutada lapse nime.
  19. Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad, lisaks kilekotid määrdunud riiete jaoks.
  20. Kui laps tuleb lasteaeda riiete või jalanõudega, mida ei tohi lasteaias päeva jooksul kasutada, siis vanem paneb asjad eraldi kotti ja informeerib sellest õpetajat.
  21. Soodsate ilmastikutingimuste korral toimuvad võimalikult paljud laste tegevused  lasteaia õues
   1.  on lapsed õues 2 korda päevas iga ilmaga, välja arvatud talveperioodil, mil lapsed viibivad väljas 1 kord päevas hommikupoolikul. Õpetaja otsustab õueaja kasutamise vastavalt ilmastikuoludele.
   2. Madalama kui miinus 20 °C tegelikult toimiva välisõhu temperatuuri või madalama kui miinus 15 °C välisõhu temperatuuri korral ei viida lapsi õue või lühendatakse õues viibimise aega 20 minutini. Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri hindab õpetaja Riigi ilmateenistuse kodulehel www.ilmateenistus.ee avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete alusel.
  22. Laste üldine puhkeaeg lasteaias on ajavahemikus 13.00-15.00.
  23. Rühmaruumis viibib puhkeajal laste juures alati vähemalt üks täiskasvanu.
 
 1. Suhtlemine ja turvalisuse tagamine
 
  1. Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.
  2. Esmase info saamiseks pöörduda rühmaõpetaja poole.
  3. Vanem ja lasteaia töötajad on aktiivsed Eliis.ee keskkonna kasutajad.
  4. Kui ei ole kiireloomuline probleem, siis vastab õpetaja e-kirjale 3 tööpäeva jooksul.
  5. Päeva puudutav info saata e-mailile enne kella 9:00. Info edastamiseks peale kella üheksat, helistada rühma telefonile.
  6. Telefonile helistada rühma lahtioleku ajal, võimalusel arvestada päevakava.
  7. Anna tagasisidet – probleemne situatsioon, kuidas õhtu/öö kodus möödus (eriti bussilapsed), osale tagasiside küsitluses.
  8. Kommunikatsioon on kahepoolne protsess:
   1. Ütleme üksteisele tere ja head aega, oleme viisakad.
   2. Ründavad ja agressiivsed emotsioonid jätame ukse taha. Suudame oma emotsioone juhtida. Omavaheliste probleemide ebaviisakas vormis lahendamine laste, vanemate, külaliste ning lasteaia personali ees on keelatud
   3. Jälgin, kuidas oma sõnumit edastan.
   4. Küsi, kuula, mõtle, vasta – kõigepealt kuulan, siis küsin täpsustavaid küsimusi ning siis teen järeldused ja vastan.
  9. Koostöö tugineb vastastikusel lugupidamisel ja austamisel.
  10. Lastele on seatud hoonest või territooriumilt väljaliikumise piirangud. Laps võib hoonest ja territooriumilt lahkuda koos lasteaia töötajaga lasteaia direktori loal või lahkuda koos vanemaga või vanema poolt eelnevalt määratud isikuga.
  11. Laste väljapääs lasteaia ruumidest ja territooriumilt lasteaia töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteaia ruumidesse on tõkestatud. Rühma töötajad vastutavad laste väljapääsu tõkestamise eest rühmaruumidest. Lapsi on keelatud jätta järelevalveta.
  12. Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides.
  13. Vanemad ja lasteaia töötajad  sulgevad enda järel väravad, et tagada laste turvalisus.
   1. Lasteaia jalgvärav ja autovärav on suletud kell 10:00-16:00.
  14. Lasteaias on mängu- ja võimlemisvahendid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse. Ronimisredeleid, spordi- ja mänguväljaku ning võimlemisvahendeid on kontrollitud tootja juhendite kohaselt.
  15. Lasteaia mänguala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteaeda teenindavad transpordivahendid, kellel on vastav luba.
  16. Turvalisuse tagamiseks on lasteaiahoone töövälisel ajal elektroonilise valve all.
  17. Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest ega vanematele rahaliselt ei hüvita.
  18. Lasteaeda ei tooda kaasa:
   1. lapsele ohtlikke ja vägivaldseid mänge õhutavaid, müratekitavaid mänguasju ega lõikeriistu;
   2. raha, telefone, tahvelarvuteid jm (infotehnoloogia vahendid ainult kokkuleppel rühma õpetajaga).
  19. Lasteaed ja lasteaia personal ei vastuta lapse isiklike asjade (prillid, kuuldeaparaat, glükomeeter jms) kadumise või purunemise eest ega hüvita rahaliselt.
  20. Vanemad ja lasteaia töötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või lasteaia direktorit laste ja lasteaia töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.
  21. Laste ja lasteaia töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteaia juhtkonna poolt vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.
  22. Kui laste õues oleku ajal on ühel rühma töötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.
  23. Lasteaia töökorraldusega on tagatud, et kogu rühma tööaja jooksul on õpetaja või õpetajat abistav töötaja lähtuvalt lapse erivajadusest kahe kuni 6 lapse kohta.
  24. Lasteaia sissepääsusid (värav, peauks, köögiuks) ei tohi blokeerida ega teiste sõidukite liiklemist takistada.
  25. Lasteaed ei vastuta õuealale jäetud (pargitud) jalgrataste, tõukeratase, kelkude ja lapsevankrite eest. Ööseks on keelatud jätta lasteaed tõukerattaid, jalgrattaid, kelke jne.
  26. Ühisüritused:
   1. Toimuvate sündmuste ja pidude kohta saab vanem infot rühma õpetajalt, rühma infostendilt ja Eliis.ee keskkonnast.
   2. Vanem on igal lapse rühmapeol ja sündmusel oodatud osaleja. Lasteaia üritustel ja pidudel seisab vanem hea selle eest, et teiste kaasas olevate pereliikmete (nt nooremate või vanemate õdede-vendade) käitumine ei häiriks esinejaid, ega teisi külalisi.
   3. Ürituste ajal lülitatakse telefon vaiksele režiimile.
   4. Austades lapsi ja teisi külalisi: palume pildistada ja filmida oma kohalt või leppida rühmasiseselt kokku pildistamise kord.
   5. Külalisetenduste vaatamine ja rühma poolt organiseeritud väljasõitudes osalemine on vabatahtlik. Etendusest või väljasõidust mitte osavõtmisel tagatakse lapsele järelevalve.
   6. Lasteaias toimunud üritusi ja õppekäike jms kajastatakse lasteaia FB lehel ja kodulehel. Pildil olevate laste näod on kaetud.
 
 1. Lasteaia õueala reeglid
  1. 12.1. Lasteaia õueala reeglid kehtivad kõikidele õuealal viibijatele.
  2. Lasteaiast lahkumisel teavitab laps ja vanem õpetajat ning sulgeb enda järel värava. Ilma saatjata laps väravast ei välju.
  3. Iga täiskasvanu märkab ja peatab vajadusel iga lapse ohtliku / ebasobiva tegevuse või käitumise.
  4. Lasteaiaõpetaja ja assistent tegelevad laste juhendamisega ka väljaspool rühmaruume. Jälgivad laste omavahelist suhtlemist õuealal, juhendavad neid õues mängimisel, suhtlevad ja mängivad aktiivselt lastega.
  5. Hoiame loodust - põõsaste ja puude oksi ei murra ega rebi, ei lähe lillepeenrasse, heki sisse ja taha.
  6. Ronimiseks on ronimisatraktsioonid – ronila, redelid. Keelatud on kõõluda ja ronida selleks mitte ettenähtud kohtades – näiteks trepipiirded, lasteaia värav ja aed, mänguväljakute piirdeaiad, pingid jne.
  7. Mänguvahenditel on keelatud ronida kaelapaelte, lahtiste sallide ja ratturikiivriga.
  8. Ronila ja liumäe trepist kõnnivad lapsed üles ja alla ilma tõuklemata. Treppidest allahüppamine ei ole lubatud.
  9. Liumäest laseb laps alla isteasendis, jalad ees. Liumägedest ei ole lubatud lasta alla pea ees ega ronida alt üles.
  10. Kiigel kiigutakse istudes ja ei keerutata. Kiigelt tullakse maha siis, kui hoog on peatunud. Teised lapsed hoiavad kiikuvast lapsest ohutusse kaugusesse.
  11. Asfaldikriitidega on lubatud joonistada selleks eelnevalt kokkulepitud kohal (asfaldilõigul). Keelatud on joonistada maja seinte, liumäe, ronila peale.
  12. Liivakastimänguasjadega mängitakse/kaevatakse üksnes liivakastis ja liivaalal. Lapsed ei loobi/vii liivakastist liiva välja vaid tõstavad liiva liivakasti tagasi. Keelatud on kaevata auke muru ja mulla sisse.
  13. Liivakastimänguasju ei viida liumäele, ronilasse.
  14. Kui liivakastis/liivaalal mängimine on lõppenud, koristab laps enda järelt mänguasjad.
  15. Talveperioodil on lubatud kaasa võtta üksnes tavalisi plastmasskelke (roolita, suuskadeta, mida on lihtne asetada teine-teise peale, kerge transportida, turvaline). Kelgul peab olema kirjas lapse ees- ja perekonnanimi
  16. Kelke hoiustame õues välisuste kõrval seina ääres, üksteise peale asetatuna. Kelgud viiakse õhtuks koju.
  17. Lasteaia territooriumil on keelatud suitsetamine ja e-sigareti kasutamine.
  18. Lasteaia territooriumil on keelatud viibimine lemmikloomadega.
 
 1. Lasteaia koha kasutamise lõpetamine
  1. Vanem võib koha kasutamise igal ajal lõpetada, teatades sellest vähemalt 30 päeva ette, kui lasteaia direktoriga ei ole kokku lepitud teisiti.
  2. Vanem edastab koha kasutamise lõpetamise teate kirjalikult lasteaia direktorile.
  3. Vanemal tuleb lasteaeda koheselt teavitada, kui kooliväline nõustamismeeskond on otsustanud koolikohustuse edasilükkamise.
  4. Lasteaia direktor algatab koha kasutamise lõpetamise, kui:
   1. vanem rikub korduvalt ja oluliselt lasteaia kodukorda või käesolevas korras kehtestatud koha kasutamise tingimusi,
   2. vanemal on võlgnevus ühekordses vanema poolt kaetava osa suuruses summas, sõltumata sellest, kas võlgnevus on tekkinud kohatasu või toidukulu eest.
  5. Kooliminevale lapsele väljastatakse ja antakse vanemale koolivalmiduskaart kooli minevate laste lõpupeol.Lehekülge haldab:

Carmen Kallas
õppealajuhataja

Tel 670 24 86

 

Last modified 08.07.2024