Skip to content
Accessibility
 °C
Search for information, services, etc.

Sisehindamine

Sisehindamine

Koolieelse lasteasutuse seaduse § 242 on sisehindamine pidev protsess, mille eesmärk on tagada laste arengut toetavad tingimused ja lasteaia järjepidev areng, selgitades välja lasteaia tugevused ning parendusvaldkonnad, millest lähtuvalt koostatakse lasteasutuse arengukava (Vt Koolieelse lasteasutuse seadus § 91). 

Lasteasutus koostab sisehindamise aruande üks kord kolme õppeaasta jooksul. Aruandes tuuakse välja lasteasutuse tegevuse tugevused ja parendusvaldkonnad. Sisehindamise aruanne kooskõlastatakse lasteasutuse hoolekoguga ja lasteasutuse pidajaga ning aruande kinnitab lasteasutuse direktor.

Tallinna Nurmenuku Lasteaia 2020. aasta  märtsis koostatud sisehindamise aruanne.

 

 

 

 

 

Last modified 21.02.2024