Skip to content
Accessibility
 °C
Search for information, services, etc.

Strateegiad

Tere tulemast Tallinna arengukavandamise kodulehele
Tule osale Tallinna arengukavandamises!

Kallis Tallinna arendamisest huvitatu ja arengutele kaasa aitaja!

Oleme loonud käesoleva Tallinna strateegilise planeerimise infovärava Sulle mõeldes ning järgmistel eesmärkidel:

  • Jagada Tallinna strateegilise planeerimisega seonduvat infot operatiivselt, efektiivselt ja sihistatult – et õige teave jõuaks võimalikult kiiresti ja selgelt Sinuni.

  • Anda ülevaade strateegilisest planeerimisest ja Tallinna arengukavandamise valdkonnas toimuvast.

  • Teha kättesaadavaks Tallinna erinevad arengudokumendid ning strateegilise planeerimise aluseks olevad juhised ja korrad.

  • Muuta kättesaadavaks ja kasutatavaks Tallinna andmepõhise juhtimise tööriistad.

  • Võimaldada huvilistel lihtsasti kaasa rääkida koostamisel olevate arengudokumentide osas ning saada kontakti koordineerivate ja vastutavate osapooltega.

  • Lihtsustada Tallinna arengukavandamisele kaasaaitavate osapoolte vahelist koostööd ja asjaajamist.

Palume kõiki lahkesti Tallinna arengu kavandamises osalema ja osa saama!

 

„Strateegiline planeerimine on tulemuslik ainult siis, kui seda tehakse sisuliselt, pühendunult ja koostöös! Me kõik sh linna elanikud peame mõistma, missuguseks meie linn soovib areneda ning peame sellele omalt poolt kaasa aitama. Linnastrateegia parim osa on selle elluviimine. Meenub vana lugu NASA koristajast, kes ei pese lihtsalt põrandat, vaid aitab seeläbi inimest kuule viia! Teeme üheskoos meie linna roheliseks maailmalinnaks.“ Raido Roop, linna strateegiadirektor


 

ARENGU KAVANDAMINE TALLINNAS


 
Joonis 1: Arengukavandamine Tallinnas

Arengu kavandamine linnas hõlmab strateegilist, ruumilist ja finantsplaneerimist

 

Joonis 2: Strateegilise planeerimise struktuur

Tallinna linna arengu kavandamise süsteem ja arengudokumentide hierarhia

 

Joonis 3: Tallinna arengustrateegia Visiooniring

Linna arengustrateegia Tallinn 2035“, milles määratakse linna pikaajaline visioon ja seatakse eesmärgid aastani 2035 on Tallinna arengu kavandamise olulisimaks aluseks. Soovitame soojalt arengustrateegiaga tutvuda arengustrateegia veebis: strateegia.tallinn.ee

Finantsplaneerimine toimub linna eelarvestrateegia alusel. Perioodi 2023-2026 kinnitatud eelarvestrateegia leiad siit

 

Joonis 4: Planeerimise aastaring

Arengustrateegia eesmärkide saavutamiseks tegevuste elluviimine ja teenuste pakkumine toimub rakenduskavade alusel ning arvestades Tallinna juhtimise aastaringi

 

Tallinna linna arengu kavandamisel ja arengudokumentide koostamisel lähtutakse eelkõige määrusest „Tallinna arengudokumentide koostamise, avalikustamise ja aruandluse kord“ kui ka mitmetest juhistest ning kokkulepetest (täpsemalt vaata Millest lähtume).

Kõik kinnitatud ja kehtivad arengudokumendid ning samuti ka koostamisel olevad valdkondade ülesed dokumendid ja valdkondade arengu- ja rakenduskavad leiad rubriigist Tallinna arengudokumendid.


 

Tallinn 2035 arengustrateegiat viime ellu koos!