Arengukava

Tallinna Endla Lasteaia arengukava 2017-2019 on dokument,  kus määratakse kindlaks lasteaia arenduse põhisuunad ja valdkonnad. Arengukava koostamise aluseks on lasteaia õppekava, lasteaia põhimäärus ning sisehindamine. Tallinna Endla Lasteia arengukava on lasteaia järjepideva arengu  alusdokument, mille koostamine toimus koostöös lasteaia pedagoogilise nõukogu ning hoolekoguga.

 

Tallinna Endla Lasteaia arengukava 2017-2019

Viimati muudetud: 05.12.2017