Kodukord

 • Lasteaed on avatud 7.00-19.00.    Haridusamet
 • Hommikul annab lapsevanem või volitatud isik lapse    isiklikult üle õpetajale. Volitatud isikutest on kohustatud    lapsevanemad rühmaõpetajale ette teatama.    
 • Õhtul annab õpetaja isiklikult lapse üle lapsevanemale või    volitatud isikule. Last ei anta üle purjus või narkojoobes    isikutele ning alaealistele.    
 • Laps ei tohi tulla hommikul lasteaeda ega lahkuda sealt    õhtul üksi. Vastasel korral ei kanna õpetaja lapse eest    vastutust.    
 • Hommikul peaks lapsevanem varuma piisavalt aega, et laps    lahti riietada ja rühma saata ning rääkida õpetajale kodustest    sündmustest, mis võivad päeva jooksul mõjutada lapse käitumist    (halb uni, terviseprobleemid jne).    
 • Laps tuua rühma hiljemalt hommikusöögiks või siis tegeluste    alguseks, et laps saaks osa võtta kodu õppetegevusest.    
 • Rühma õpetajal on õigus mitte vastu võtta last, kellel on    silmanähtavad haiguse tunnused (palavik, lööve, silmapõletik    jne) või juhtudel, kui lapsele tuleb anda ravimeid või tal pole    lubatud õue minna.    
 • Teatage lapse haigestumisest või muudest puudumiste    põhjustest (direktorile, administratsioonile või    rühmaõpetajale)    
 • Teavitage rühmaõpetajat  lapse terviseprobleemidest    (allergia, astma, ettekirjutused arstilt).    
 • Kui laps haigestub lasteaias, teatab rühmaõpetaja sellest    koheselt ka lapsevanematele.    
 • Lapsevanemate kontaktandmete muutumisest teatage koheselt    rühmaõpetajale.    
 • Lapsele on rühmas vajalikud:    
 • vahetusjalatsid, mille vahetamisega ta saab iseseisvalt    hakkama (pole lubatud pehmetallalised, kannata sussid),    vihmaperioodidel kummikud;    
 • pabertaskurätid;    
 • kamm;    
 • vahetuspesu;    
 • spordiriided (eraldi markeeritud kotis);    
 • tagavarariided;    
 • ilmale sobilik, lihtsate kinnitustega õueriietus (mille    võib päeva jooksul mängides ka mustaks teha);    
 • peakate (ka suvel).    

    13. Rühmaõpetaja ei vastuta mänguasjade (k.a. kelgud,    jalgrattad ja tõukerattad) ja ehete kadumise või katkimineku    eest.     14. Lapse riietus on alati puhas, korrastatud, mugav.     15. Lapse riietus vastab ilmastikule.     16. Lapse riietusesemed ja jalatsid on soovitatav    markeerida.     17. Pidulike ürituste korral panna lapsele selga vastav    riietus.     18. Hea koostöö lapsevanemate ja lasteaia vahel on aluseks    laste kohanemisele ning turvatunne tagamisele lasteaias.    Kooskõlastatud nõuded lastele kogus ja lasteaias ning soodne    kasvukeskkond tagavad lapse igakülgse arengu.     19.Nõu või abi saamiseks võib lapsevanem pöörduda julgesti    rühmaõpetajate või juhtkonna poole. Pakume omapoolset aktiivset    koostööd.     20.Lapsevanem on kohustatud igakuiselt tasuma lasteaiamaksu.    Jooksva kuu maksukviitungi saab lapsevanem e-mailile.     21.Informatsiooni lasteaiamaksu suuruse ja kohatasu kasutamise    kohta annab direktor.     22.Kooliminejale ja lahkuvate laste lapsevanemad    kirjutavad direktorile avalduse, kus on ära märgitud    lasteaias käimise viimane päev, lahkumise põhjus ja tasutakse    lasteaiamaks käidud päevade eest.

Viimati muudetud: 11.02.2015