Õppe- ja kasvatustegevus

Tallinna Endla Lasteaia moto on:

„Me oleme täna kaugemal, kui siin ja praegu…“

                                      

2019/2020 õppeaasta eesmärk on:

Projektõppe põhine õpiruum, kus rakendatakse järjepidevalt huvihariduse lõimingut õppe- ja kasvatustöösse, mis motiveerib last  koostöös perede ja õpetajatega arendama oma teadmisi ning oskusi õpiteekonna disainimisel.

Õppeaasta läbivad teema projektid kõikides rühmades on:

  1. September: MIDA JUKU EI ÕPI, SEDA JUHAN EI TEA

  1. Oktoober: TUBLIDUS EI TULE TÖÖTA, OSAVUS EI HOOLETA

  1. November: KES MINEVIKKU EI TEA, SEE ELAB TULEVIKUTA

  1. Detsember: KUI TAHAD LIUGU LASTA, PEAD KA KELKU VEDAMA

  1. Jaanuar: JULGE PEALEHAKKAMINE ON POOL VÕITU

  1. Veebruar: LIND ARMASTAB OMA PESAKEST JA LAPS OMA KODUKEST

  1. Märts: TERVES KEHAS TERVE VAIM

  1. Aprill: NAER ON TERVISEKS

  1. Mai: KUI KÜLVAD HEAD, SIIS KASVAB HEA

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid

 • Endla Lasteaia meeskondade poolt loodud õpiruum on lapsest lähtuv st. arvestab laste vanust, sugu, vajadusi, eripära, võimeid, keele- ja kultuurilist tausta ja terviseseisundit.
 • Täiskasvanu käitumine, eeskuju ja juhendamine õpiruumis on toetanud lapse tervikliku ja positiivse mina-pildi, eetilist käitumise, algatusvõime ning esmaste tööharjumuste kujunemist.

Õppe- ja kasvatustöö korraldus ja meetodid

 • Lasteaias toimub projektipõhine õpe, kus rakendatakse erinevaid aktiivõppe meetodeid ja elemente (nt. kiusamisest vaba, vaikuseminutid, avastusõpe, hea algus, Montessori ja Regio Emilie pedagoogika, projektõpe, õuesõpe, lugemispesa, meedia, animatsioon, robootika jne.)
 • Lapse andekuse toetamiseks ja õppekasvatustegevusele täiendava lisaväärtuse loomiseks on lasteaia huviringide valik laienenud võrreldes eelmiste aastatega (lisandunud on robootika ja teadusring, muusikamuinasjutt, loodusring ja võõrkeele õpe).

 

Väärtushoiakud ja -kasvatus

 • Väärtuspõhise õpiruumi kogukonna käitumiskultuuri kujundamine, läbi eeskujuks olemise, meeskond, lapsevanemad, lapsed, koostööpartnerid üheskoos vastutavad õpiruumis enda poolse antud eeskuju, sõna ja teo eest.
 • Tallinna Endla Lasteaed on koht, kus lapsed kogevad õnnestumisi, elamusi, seiklusi ja emotsioone. Toimib väärtuspõhine kaaslast arvestav õpiruum, kus korralduste, keeldude, reeglite, pragamiste ja manitsuste osakaal on selges vähemuses ja märgatakse seda, mis on positiivne. 
Viimati muudetud: 02.09.2019