Õppe- ja kasvatustegevus

Tallinna Endla Lasteaia moto on:

„Me oleme täna kaugemal, kui siin ja praegu…“

                                      

2020/2021 õppeaasta eesmärk on:

Õnnelik ja võimestatud õpetaja suudab luua õpiruumi, arvestades kõikide osalejate eripära ja personaalseid tugevusi. 

  1. Lasteaias on kujundatud kultuuril, keelel, väärtustel ning hoiakutel põhinev õpikeskkond, mis arvestab igaühe sotsiaalse ja grupilise identiteediga (multikultuursusega). 
  2. Projektõppe põhine õpiruum, kus rakendatakse järjepidevalt huvihariduse lõimingut õppe- ja kasvatustöösse, mis motiveerib last koostöös perede ja õpetajatega arendama oma teadmisi ning oskusi õpiteekonna disainimisel. 

 

Õppeaasta läbivad teema projektid kõikides rühmades on:

 1. September: KÕIKI LAHKELT TERETAN
 2. Oktoober: IGA LEHT ON ISEMOODI, NII KA IGA INIME
 3. November: MARDI-KADRI-ISAKUU, KÜLMAKUU JA HINGEKUU
 4. Detsember: ÜKS PÄKAPIKK MIND PIILUB AKNA TAGA
 5. Jaanuar: PIPARKOOK JA KUUSESÄRA NÜÜD ON MINEVIK, PUHKUSE ON TEENINUD ÄRA VÄIKE PÄKAPIKK
 6. Veebruar: SINI-MUST JA VALGE ON MEIE LIPUKE, SEDA PEAVAD TEADMA SUUR JA VÄIKENE
 7. Märts: LINNUKESEL OMA KEEL, IGAL OMA EMAKEEL
 8. Aprill: NUTIKUU JA NALJAKUU, NAERU TÄIS ON LAPSE SUU
 9. Mai: ÕUES OMA EMMEGA, ÕUES IGA ILMAGA

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid

 • Endla Lasteaia meeskondade poolt loodud õpiruum on lapsest lähtuv st. arvestab laste vanust, sugu, vajadusi, eripära, võimeid, keele- ja kultuurilist tausta ja terviseseisundit.
 • Täiskasvanu käitumine, eeskuju ja juhendamine õpiruumis on toetanud lapse tervikliku ja positiivse mina-pildi, eetilist käitumise, algatusvõime ning esmaste tööharjumuste kujunemist.

Õppe- ja kasvatustöö korraldus ja meetodid

 • Lasteaias toimub projektipõhine õpe, kus rakendatakse erinevaid aktiivõppe meetodeid ja elemente (nt. kiusamisest vaba, vaikuseminutid, avastusõpe, hea algus, Montessori ja Regio Emilie pedagoogika, projektõpe, õuesõpe, lugemispesa, meedia, animatsioon, robootika jne.)
 • Lapse andekuse toetamiseks ja õppekasvatustegevusele täiendava lisaväärtuse loomiseks on lasteaia huviringide valik laienenud võrreldes eelmiste aastatega (lisandunud on robootika ja teadusring, muusikamuinasjutt, loodusring ja võõrkeele õpe).

 

Väärtushoiakud ja -kasvatus

 • Väärtuspõhise õpiruumi kogukonna käitumiskultuuri kujundamine, läbi eeskujuks olemise, meeskond, lapsevanemad, lapsed, koostööpartnerid üheskoos vastutavad õpiruumis enda poolse antud eeskuju, sõna ja teo eest.
 • Tallinna Endla Lasteaed on koht, kus lapsed kogevad õnnestumisi, elamusi, seiklusi ja emotsioone. Toimib väärtuspõhine kaaslast arvestav õpiruum, kus korralduste, keeldude, reeglite, pragamiste ja manitsuste osakaal on selges vähemuses ja märgatakse seda, mis on positiivne. 
Viimati muudetud: 03.09.2020