Avaleht › Tallinna Energiaagentuur

Tallinna  Energiaagentuur on asutatud Tallinna Linnavolikogu 15. novembri 2012 otsusega nr 157 "Tallinna Keskkonnaameti hallatava asutuse Tallinna Energiaagentuuri asutamine". Tallinna Energiaagentuur tegeleb alates  01. jaanuarist 2013. a. kohaliku omavalitsuse ning kogukonna energiakasutuse säästmise ja mõistliku kasutamise suunamisega.

Tallinna Energiaagentuuri põhiülesandeks on Tallinna linna säästva energiamajanduse ning kliimamuutustega kohanemise ja nende leevendamise valdkonna planeerimine ja arendamine.

Tallinna Energiaagentuuri ülesanded:

  • linnapeade paktist tulenevate kohustuste täitmise korraldamine ja koordineerimine ning rakendusaruannete ettevalmistamine;
  • Tallinna säästva energiamajanduse  ja kliimamuutustega kohanemise tegevuskava  lähteülesande väljatöötamine ja Euroopa Komisjonile tegevuskava esitamise korraldamine;
  • Tallinna säästva energiamajanduse  ja kliimamuutustega kohanemise tegevuskava täitmise seire, uuringute korraldamine ning tegevuskava muutmine ja täiendamine;
  • Tallinna linna energia- ja kliimapoliitika kujundamiseks ettepanekute esitamine ning linnapeade pakti täitmiseks vajalike alusandmete küsimine Tallinna linna ametiasutustelt;
  • elanikkonna teadlikkuse suurendamine säästva energia ja kliimamuutuste valdkonnas, sh ürituste korraldamine;
  •  energia- ja kliimapoliitika rakendamise meetmeid ja põhimõtteid käsitlevate Tallinna õigusaktide väljatöötamine või osalemine nende väljatöötamisel;
  • säästva energia ja kliimamuutustega kohanemise  valdkonda kuuluvate projektide, sh välisrahastusega projektide, algatamine ja elluviimine koostöös asjaomaste Tallinna linna ametiasutustega;
  • riigi- ja omavalitsusasutuste, vabaühenduste, juriidiliste ja eraisikutega säästva energia  ja kliimamuutustega kohanemise valdkonnas koostöö korraldamine, sh koostöö teiste energiaagentuuridega ja osalemine energiaagentuuride rahvusvahelises võrgustikus.