Arengukavad ja seire

Tallinna linna säästva energia ja kliimamuutustega kohanemise tegevuskava (SECAP) on koostamisel. Tegevuskava on alusdokumendiks linna kliima- ja energiaeesmärkide saavutamisel ning selle koostamise raames töötatakse välja linna:

-   energia- ja kliimapoliitiline visioon aastani 2050
-   säästva energiamajanduse ja kliimamuutustega kohanemise strateegia.

Tegevuskava koostamist koordineeb energiaagentuur ning tööd teostab Eesti Keskkonnauuringute Keskus (EKUK). Kava valmib indikatiivselt 2019. aasta lõpuks.

Tallinna säästva energiamajanduse tegevuskava (SEAP) 2011-2021 visoon on vähendada energiatarbimist ja kasvuhoonegaaside teket ning suurendada taastuvenergia osakaalu linnas. Samuti käsitletakse energiasäästu võimalusi ja antakse tegevussuunad Tallinna energiamajanduse arendamiseks aastani 2021.

Tallinna keskkonnastrateegia on linna keskkonna kujunemise pikaajaline (aastani 2030), tulevikku kavandav kontseptuaalne alusdokument, mis määrab kindlaks linna jätkusuutliku arengu prioriteetsed strateegilised eesmärgid ning vajalikud tegevussuunad, et tagada inimesi rahuldav elukeskkond ja linna arenguks vajalikud ressursid looduskeskkonna säilitamiseks.

Tallinna riskianalüüs sisaldab muuhulgas ilmastuga kaasnevaid riske. Kliimamuutuste kontekstis sagenevad linnas eeldatavasti ekstreemsed ilmastikuolud nagu tormid, üleujutused, kuumalained.

Energiamajanduse riikliku arengukava (ENMAK 2030+) eesmärgiks on siduda omavahel valdkonna spetsiifilised arengukavad ning anda energiapoliitika üldsuunad aastani 2030 ja visioonina aastani 2050. Energiamajanduse valikud mõjutavad arenguid paljudes eluvaldkondades. Lisaks energiahindadele, mis on iga majandamisüksuse oluliseks kuluks, on regionaalne areng ja inimese tervis seotud soojusmajanduse ja elamumajanduse poliitikates tehtavatest valikutest, maakasutus ja maaelu ning väliskaubandusbilanss biokütuste tootmisvalikutega, keskkonnaseisund ja äritegevuse efektiivsus valikutest elektrienergia tootmisel.

Kliimamuutustega kohanemise arengukava aastani 2030 eesmärk on suurendada riigi, regionaalse ja kohaliku tasandi valmidust ning võimet kliimamuutuste mõjuga kohanemiseks. Arengukava käsitleb kaheksat teemat koos seatud eesmärkidega - tervis ja päästevõimekus; maakasutus ja planeerimine; looduskeskkond; biomajandus; majandus; ühiskond, teadlikkus ja koostöö; taristu ja ehitised; energeetika ja varustuskindlus.

Viimati muudetud: 30.10.2019