AvalehtTallinna EnergiaagentuurArhitektuurivõistlus... › Arhitektuurivõistluse...

Arhitekuurivõistlus VELOKODA


                     

KINNITATUD

(digiallkirjaga)

28.11.2014 Tallinna Energiaagentuuri

juhataja

ja 24.11. 2014 heaks kiidetud Eesti Kunstiakadeemia

arhitektuuriteaduskonna poolt

 

Tallinna korterelamupiirkondade õuealade

arhitektuurivõistluse „Velokoda“ tingimused

 

Arhitektuurivõistluse korraldajad

Tallinna Keskkonnaamet, Tallinna Linnaplaneerimise Amet, Tallinna Linnavaraamet, Tallinna Energiaagentuur ja Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriteaduskond.

Eesmärk

Arhitektuurivõistluse „Velokoda“(edaspidi „võistlus“)eesmärgiks on saada ideelahendus korterelamute piirkonda sobiva jalgrataste mugavaks hoiustamiseks mõeldud lukustatava rattamaja mudeli välja töötamiseks. Korterelamute piirkonnana peetakse eeskätt silmas suuri paneelelamute linnaosasid nagu Lasnamäe, Õismäe ja Mustamäe. Korteriühistute soovi korral on võimalik rattamaju paigaldada korterelamute ühisele õuealale ka väiksemates korterelamupiirkondades.

Tegu on väikeehitisega, mida on võimalik paigaldada kas korteriühistu kinnistule või munitsipaalmaale, millele on seatud hoonestusõigus ühistu kasuks või naabruses asuvate korteriühistute kokkuleppel ja linnaosavalitsuse heakskiidul munitsipaalmaale ajutise ehitisena. Korteriühistu(te) kasutuses olevad autode parkimiskohad peab säilitama vähemalt senises mahus.

Rattamajade paigaldamine linnaruumi annab korterelamute elanikele võimaluse mugavaks jalgrataste hoidmiseks, aitab edendada kergliiklust, tõstab elukeskkonna väärtust ja motiveerib tervislikult liikuma parandades seeläbi rahva tervist.

Osalemisõigus

Võistlusele on oodatud osalema kõigi kõrgkoolide 2014/2015 õppeaasta BA, MA ja diplomiõppe üliõpilased. Osavõtja võib esitada mitu tööd. Töö võib olla esitatud grupitööna. Ka grupitööna esitatud võistlustööde puhul peavad kõik osalejad olema tudengi staatuses.

Võistlusel ei saa osaleda žüriiliikmete ja ideevõistluse korraldamisega otseselt seotud isikud ja nimetatud isikute lähikondsed.

VÕISTLUSE TINGIMUSED

Võistluse ajakava

Tööde esitamise tähtaeg on 15. aprill 2015 kell 16.00.

Võitjad kuulutatakse välja 18. juunil 2015, kui toimub Euroopa Komisjoni algatusena üle-euroopaline säästva energia nädal (European Sustainable Energy Week) ning selle raames Tallinna Energiaagentuuri korraldatav üritus. Täpse info võitjate väljakuulutamise aja ja koha kohta leiab alates 01.juunist 2015 veebiaadressil www.tallinnea.ee.

Kõik võistlusele esitatud tööd pannakse avalikuks tutvumiseks välja näitusele. Näituse kohta leiab info alates 4. mai 2015 kodulehelt www.tallinnea.ee.

Võistluse ülesanne ja nõuded tööle

Võistlusele  esitatav töö (edaspidi „töö“) peab näitama maketi ja  seletuskirjaga, milline võiks olla korterelamupiirkondade õuealale paigutatav jalgrataste ööpäevaringseks hoidmiseks mõeldud rattamaja.

Rattamaja peab:

 • võimaldama paigutada vähemalt 15 jalgratast;
 • olema (moodulitena) pikendadav/jätkatav;
 • olema varguskindel (rataste varguse oht tuleb minimiseerida);
 • olema vandaalikindel;
 • olema valgustatud;
 • olema maapinnaga kohtkindlalt ühendatud;
 • olema lihtsalt ja ressursisäästlikult hooldatav;
 • olema lõplikus maksumuses korteriühistutele jõukohane soetada;
 • vastama ehitusseaduses toodud nõuetele väikeehitise osas.

Töö keel on eesti keel.

Töö tuleb esitada 1:10 maketina koos seletuskirjaga ühel A3 lehel (kuni 250 sõna). Seletuskiri peab sisaldama viiteid kasutatavatele materjalidele ning joonist rataste kinnitamise tehnilise lahenduse kohta, soovituslik on näidata eskiisina lahendusvariant kavandatavast ehitisest. Maketi palume võistlusele saata transportimist võimaldavas ja maketi kuju kaitsvas pakendis. Makett peab olema valmistatud nii, et see peaks vastu transpordile ja oleks näitusel esitletav.

Töö esitamisel peab olema tagatud autori(te) anonüümsus. Anonüümsuse tagamiseks märgistab töö esitaja maketi ja selgitava lehe märgusõnaga ning lisab juurde märgusõnaga tähistatud läbipaistmatu ümbriku, mis sisaldab töö autori(te) nime(sid), kontaktinfot (telefon, e-posti aadress, postiaadress), kooli ja õppeastet (vt. p. osalemisõigus).

Auhinnad

Võistlusele esitatud ja žürii poolt väljavalitud töid auhinnatakse rahaliste stipendiumitega auhinnafondi mahus  2250 eurot, mis jaguneb järgmiselt:

I koht 1000 eurot;

II koht 750 eurot;

III koht 500 eurot.

Žürii võib auhinnafondi vajadusel ümber jagada, kuid auhinnafondi kogusummat vähendada ei tohi. Žüriil pole õigust ära jätta ega muuta esimese koha preemia suurust.

Preemiad makstakse välja hiljemalt 30 (kolmekümne) päeva jooksul võistluse tulemuste avalikustamisest arvates.

Lisaks auhinnafondile võivad võistluse korraldajad välja anda eripreemiaid.

Žürii koosseis ja töö põhimõtted

Võistlusele esitatud töid hindab ja võitjad selgitab välja 7-liikmeline žürii koosseisus:

 • Endrik Mänd - Tallinna linna peaarhitekt – Tallinna Linnaplaneerimise ameti juhataja asetäitja, žürii esimees;
 • Relo Ligi - Tallinna Keskkonnaameti juhataja;
 • Einike Uri - Tallinna Linnavaraameti juhataja;
 • Toomas Tammis - Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriteaduskonna dekaan, arhitekt;
 • Siiri Vallner - KavaKava arhitekt, Eesti Arhitektide Liidu liige;
 • Andres Levald - Siseministeeriumi planeeringute osakonna nõunik, Eesti Arhitektide Liidu ja Eesti Planeerijate Ühingu liige;
 • Andres Jaadla - Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse liige, Rakvere Targa Maja Kompetentsikeskuse arendus- ja koolitussuuna juht.

Žürii esimees juhib žürii tööd, tal on õigus teha ettepanekuid žürii töökorralduse osas ja üldjuhul esindab žüriid avalikkuse ees. Žürii esimees on ühtlasi žürii liige. Žürii otsus on lõplik ega kuulu vaidlustamisele. Hääletamine on žürii koosolekutel avalik.

Žürii tööd aitab korraldada ja hindamistulemusi protokollib žürii sekretär Pille Arjakas (Tallinna Energiaagentuuri peaspetsialist, e-post: pille.arjakas@tallinnea.ee).

Hindamisele pääsevad tööd, mis on esitatud tähtajaks, vastavad võistluse tingimustele ja kus pole rikutud anonüümsusnõuet. Esitatud tööde esimese tehnilise kontrolli teostab žürii sekretär. Tööde pakendite avamisel koostatakse tööde avamise protokoll, kuhu pannakse kirja tööde koguarv koos märgusõnadega ning nende vastavus töö esitamise ja vormistamise nõuetele.

Tööde hindamise kriteeriumid

• vastavus võistluse  ülesandele ja tööle esitatud nõuetele, põhimõtetele ning tingimustele;

(vt p. “Võistluse ülesanne ja nõuded tööle”);

• originaalsus ja leidlikkus;

• hea ja väljapaistev idee;

• terviklik ja selge ruumiline ning visuaalne lahendus.

Lõpp-protokoll sisaldab võistlusele laekunud tööde ülevaadet, võidutöö valiku põhjendusi ja vajaduse korral täiendavaid märkuseid.

Võistlustingimuste allalaadimine

Võistluse tingimused on alates 01. detsembrist 2014 üleval Tallinna Energiaagentuuri kodulehel: http://www.tallinn.ee/energiaagentuur/Velokoda

Töö esitamise viis ja koht

Töö tuleb esitada koos nõutud lisadega Tallinna Energiaagentuuri aadressil Estonia pst 5a, Tallinn, hiljemalt 15. aprill 2015 kl 16.00.

Töö võib edastada kulleriga. Osaleja peab tagama, et kulleriga saadetud töö jõuaks Tallinna Energiaagentuuri õigeaegselt kohale tingimustes märgitud tähtajaks.

Töö esitamise õiguslik tähendus

Töö esitamisega kinnitab osaleja, et ta aktsepteerib võistluse tingimusi. Ühtlasi annab töö esitaja nõusoleku oma nime ja võistlusele esitatud töö(de) avaldamiseks meedias, näitusel jt kohtades ilma talle selle eest täiendavat tasu maksmata ja vastavat kokkulepet sõlmimata.

Autoriõigused

Premeeritud tööd materiaalse objektina jäävad Tallinna linna omandisse. Premeerimata tööd kuuluvad nende autoritele nii materiaalsete objektidena kui nendega seotud õiguste kontekstis.

Premeeritud töö autor annab võistluse korraldajatele õiguse teost üldsusele näidata (õigus teose eksponeerimisele ja esitlemisele). Teose eksponeerimise ja esitlemise all peetakse silmas teose või tema koopia näitamist kas vahetult või filmi, slaidi, televisiooni või mis tahes muu tehnilise vahendi või protsessi abil (edaspidi „esitlemine“).

Korraldajal on õigus iseseisvalt otsustada premeeritud tööde esitlemise üle.

Töö esitamisega konkursile annab autor Tallinna linnale loa kasutada tööd  Tallinna linnaruumi rattamajade lahenduste arendamisel, kuid tingimused selleks tarvilike autori õiguste kasutamiseks lepitakse autori(te)ga eraldi kokku.

Tööde tagastamine

Võistlusele esitatud premeerimata jäänud töid on autoritel võimalik tagasi saada ajavahemikul 24. -28. august 2015 Tallinna Energiaagentuurist, Estonia pst 5a, Tallinnas. Tööde säilimise tagab korraldaja vaid käesolevas lõigus eelpool märgitud ajavahemiku lõppemiseni.

Viimati muudetud: 10.06.2015