AvalehtTallinna Energiaagentuur › Arengukavad

Energeetika valdkonna arengukavad


 

Tallinna säästva energiamajanduse tegevuskava  aastateks 2011-2021  üldine visoon on vähendada enrgiatarbimist ja kasvuhoonegaaside teket ning suurendada taastuvenergia osakaalu. Tegevuskavas käsitletakse energiasäästu võimalusi Tallinnas ja antakse tegevussuunad Tallinna energiamajanduse arendamiseks kuni 2021. aastani.  Vt: https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=119834

Tallinna keskkonnastrateegia on linna keskkonna kujunemise pikaajalist tulevikku kavandav kontseptuaalne alusdokument, mis määrab kindlaks linna jätkusuutliku arengu tulevikuplaani, prioriteetsed strateegilised eesmärgid ning vajalikud tegevussuunad, et tagada inimesi rahuldav elukeskkond ja linna arenguks vajalikud ressursid looduskeskkonda oluliselt kahjustamata ning looduslikku mitmekesisust säilitades. Vt: https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=120867&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp

Energiamajanduse riikliku arengukava eesmärgiks on siduda omavahel valdkonna spetsiifilised arengukavad ning anda energiapoliitika üldsuunad aastani 2030, visioonina aastani 2050 Vt. https://www.mkm.ee/sites/default/files/enmak_2030.pdf

Energiamajanduse valikud mõjutavad arenguid pea igas eluvaldkonnas. Lisaks energiahindadele, mis on iga majandamisüksuse oluliseks kuluks, on näiteks regionaalne areng  ja inimtervis seotud soojusmajanduse ja elamumajanduse poliitikates tehtavatest valikutest, maakasutus ja maaelu ning väliskaubandusbilanss biokütuste tootmisvalikutega, keskkonnaseisund ja äritegevuse efektiivsus valikutest elektrienergia tootmisel. Need on vaid mõned paljudest seostest ja põhjustest, miks Eesti energiamajanduse pikaajaline arengukava aastani 2030, visiooniga aastani 2050 (edaspidi: ENMAK 2030+) ei käsitle energiamajanduse valikuid per se, vaid vaatleb nende valikute mõju keskkonnaseisundile, inimtervisele ning majanduse konkurentsivõimele tervikuna.

ENMAK 2030+ koostamise protsessi kohta  vaata lisaks: www.energiatalgud.ee

 

Viimati muudetud: 11.01.2018