AvalehtTallinna EnergiaagentuurSäästva... › Nõukogu ülesanded

Energiaagentuuri nõukogu ülesanded


1.1 Tallinna Energiaagentuuri nõuandev organ on säästva energia nõukogu (edaspidi nõukogu).  

    1.2 Nõukogu on vähemalt kaheksaliikmeline. Nõukogu tööd juhib nõukogu esimees. Nõukogu liikmed, esimehe ja aseesimehe nimetab linnavalitsus korraldusega. Nõukogu liikmetele tasu ei maksta.  

    1.3 Nõukogu esimees on ametit kureeriv Tallinna abilinnapea ning aseesimees on ameti juhataja. Nõukogu liikmeteks võib nende nõusolekul nimetada Tallinna Linnavolikogu liikmeid, Tallinna ametiasutuste esindajaid, säästva energia ja energeetika eksperte ning energeetikaettevõtete, korteriühistute ja tarbijate esindajaid.  

    1.4 Nõukogu liikme volitused lõppevad tagasiastumise, koosseisu muutmise või surma tõttu.  

    1.5 Nõukogu töövorm on koosolek. Koosolekuid peetakse vajadust mööda, kuid vähemalt kord kvartalis. Nõukogu koosoleku valmistab ette ja kutsub kokku ning seda juhatab nõukogu  esimees, tema äraolekul aseesimees.  

    1.6 Nõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa    vähemalt pool nõukogu koosseisust, sh nõukogu esimees või    aseesimees. Nõukogu otsus võetakse vastu poolthäälte enamusega. Häälte võrdsuse korral on otsustav koosoleku juhataja hääl.  

    1.7 Nõukogu otsus protokollitakse ja vormistatakse kolme tööpäeva jooksul koosoleku toimumisest ning sellele kirjutavad    alla koosoleku juhataja ja protokollija. Nõukogu liikme   eriarvamus protokollitakse tema nõudmisel. Koosoleku dokumente säilitab nõukogu aseesimees.  

    1.8 Nõukogu pädevuses on:  

    1.8.1 esitada asutuse juhatajale ettepanekuid asutuse tegevuse põhisuundade, arengukava, investeeringute plaani ja säästva energiamajanduse põhimõtete rakendamise kohta;  

    1.8.2 energiaturu avamisest tingitud probleemide hindamine ning soovituste andmine nende lahendamiseks.  

Viimati muudetud: 23.07.2014