Kliimamuutustega kohanemine


Tallinna Linnavolikogu võttis 01.oktoobril 2015.aastal  vastu otsuse nr 152 "Tallinna linna liitumine linnapeade pakti raames tehtud algatusega "Mayors Adapt""  .

Euroopa Komisjoni, Euroopa Parlamendi, Euroopa Ülemkogu, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komitee on seadnud eesmärgiks hoida maakera keskmise pinnatemperatuuri tõus alla 2 °C võrreldes industriaalajastule eelnenud ajajärgu temperatuuriga, mis nõuab üleilmselt kogukonnalt kiireid ja kõrgete eesmärkidega leevendamismeetmeid ning kliimamuutustega kohanemine on leevendamismeetmete vajalik ja vältimatu täiendus;

Meeldetuletuseks: leevendamismeetmete raames ühines Tallinna Linn vastavalt Tallinna Volikogu otsusega nr.16 2009.a. 5. veebruaril Linnapeade Paktiga, mille vabatahtlikuks võetud kohustusteks olid 3x20 eesmärkide täitmine 2020.aastaks: alandada CO2 emissiooni linna administratiivpiires 20% võrra võrreldes baasaastaks võetud 2007.a.; suurendada linna energiatõhusust 20% võrra ja saavutada linna energiabilansis taastuvenergia osakaaluks 20% samaks tähtajaks. Tänaseks on selle algatusega Euroopas ühinenud üle 6 000 omavalitsuse (2,5 aastat tagasi alla 500).

Leevendamismeetmete kõrval peame aegsalt hakkama valmistuma kliima muutustega kohanemiseks, näit. mere veepinna tõus, tormid-paduvihmad, soojenemisest tingitud elurikkuse võimalikud muutused jms. Kliimamuutustega kohanemiseks kuulutas Euroopa Komisjon 19.märtsil 2014.a. Linnapeade pakti raames välja uue algatuse “Mayors Adapt”. Algatusega on liitunud üle 120 linna.

“Mayors Adapt”-ga ühinemise eesmärgiks on aidata täita EL-I kohanemisstrateegia üldeesmärki ja muuta Euroopa kliimamuutustele vastupanuvõimelisemaks. Tallinnale tähendab see lokaalset tegutsemist, suurendades kohaliku omavalitsuse valmisolekut ja suutlikkust reageerida kliimamuutuste mõjule koostades Tallinnale põhjaliku meile ainuomase kohanemisstrateegia.

“Mayors Adapt”-ga ühinedes kohustub Tallinn kasutama järgmist samm-sammulist tegutsemispõhimõtet:

  • hinnata võimalikke kliimamuutustega seotud potentsiaalseid riske ja nõrku külgi, seadmaks kohanemismeetmed tähtsuse järjekorda;
  • teha kindlaks kohanemismeetmed ning hinnata neid ja seada need tähtsuse järjekorda, koostades ja esitades kahe aasta jooksul alates kohustuse ametlikust allakirjutamisest kohaliku kohanemisstrateegia, milles on esitatud nõrkade külgede hindamise tulemused, selgelt kindlaks määratud kohustused ja ressursid ning kirjeldatud kohanemismeetmetega seotud tegevused;
  • viia ellu kohalikke kohanemismeetmeid;
  • jälgida ja hinnata tehtu edenemist korrapäraselt;
  • raporteerida  igal teisel aastal ettevõtmistest vastavalt algatuse raamistikule;
  • korrigeerida vastavalt linna kohanemisstrateegiat.

Käesoleva algatusega liitumine võimaldab meil välja töötada oma kohanemisstrateegia ja võimalused osalemaks vastavas üleeuroopalises koostöös saamaks osa teiste kogemustest ning oma kogemuste edastamiseks.

15.oktoobril toimub Brüsselis „Mayors Adapt“ pidulik tseremoonia uutele allakirjutajatele.

Viimati muudetud: 7.10.2015