Linnapeade pakt


Tallinna Linnavolikogu 5. veebruari 2009 otsusega nr 16 „Tallinna liitumine Euroopa Komisjoni algatusega „Linnapeade pakt” liitus Tallinna linn Euroopa Komisjoni algatusega, mille eesmärk oli võtta meetmeid ELi kliima- ja energiapaketis ette nähtud ülesannete elluviimiseks omavalitsustes.

Eelnimetatud paktiga (Covenant of Mayors liitumisel võttis Tallinna linn endale muuhulgas järgmised kohustused:

  • ületada Euroopa Liidus aastaks 2020 seatud eesmärgid, vähendades CO2 heitkoguseid oma piirkonnas vähemalt 20%, rakendades selleks säästva energia tegevuskava oma pädevusse kuuluvates tegevusvaldkondades;
  • teha heitkoguste kohta lähteinventuur, mis annab aluse säästva energia tegevuskavale;
  • esitada säästva energia tegevuskava ühe aasta jooksul pärast ametlikku ühinemist linnapeade paktiga;
  • kohandada linnastruktuure, sealhulgas eraldada piisavalt inimressursse, et võtta vajalikke meetmeid;
  • koostada rakendusaruanne vähemalt iga kahe aasta tagant pärast tegevuskava esitamist selle hindamise, järelevalve ja kontrolli eesmärgil;
  • korraldada energeetikapäevi või linnade pakti päevi koostöös Euroopa Komisjoni ja teiste sidusrühmadega, võimaldades elanikel saada otsest kasu võimalustest ja eelistest, mida pakub arukam energiatarbimine, ning teavitada kohalikku meediat korrapäraselt tegevuskavaga seotud arengusuundadest;
  • osaleda Euroopa Liidu linnapeade iga-aastasel säästva energia konverentsil ja anda sellesse oma panus.

Linnapeade paktiga liitumisele järgneval perioodil alustas keskkonnaamet eelnimetatud kohustuste täitmist. Korraldati CO2 heitkogusteinventuuri koostamine, korraldati energiapäevad ja Tallinna säästva energiamajanduse tegevuskava koostamine.

Tallinna Linnavolikogu 10. märtsi 2011 otsusega nr 27 kehtestati „Tallinna säästva energiamajanduse tegevuskava aastateks 2011–2021“ (edaspidi SEAP). Eelnimetatud dokumendis seatud eesmärkide elluviimiseks ja linnapeade paktiga võetud aruandekohustuse täitmiseks on vaja välja töötada rakenduskava, milles seatakse lühiajalised tegevusperspektiivid kolmeks järgnevaks tegevusaastaks.

Ülesanded energiasäästu vallas jagunevad linnaosade valitsuste ning keskkonnaameti, kommunaalameti, ettevõtlusameti, linnaplaneerimise ameti, linnavaraameti ja transpordiameti vahel, mistõttu on SEAP rakenduskava täitmist raske kontrollida. Linna ametiasutuste  info koondamiseks asuatati energiaagentuur tegevuse koordineerimiseks.

Euroopa Liidu liikmes- ja kandidaatriikides tegutses 2012. aastal 422 riiklikku, regionaalset ja kohalikku energiaagentuuri. Need loodi säästva energiamajanduse hea juhtimispraktika toetuseks, jätkusuutliku arengu kontseptsiooni propageerimiseks ning info ja kogemuste vahetamiseks säästva energia valdkonnas. 

Tallinna Energiaagentuuri spetsialistid juhivad kõiki töid, mis tulenevad linnapeade paktiga võetud kohustuste täitmisest,  võimalusel algatavad ja viivad koostöös linna ametiasutustega ellu välisrahastusega säästva energia projekte.

Viimati muudetud: 07.10.2015