Nõustamine

Tallinna Energiaagentuur pakub linna ametitele ja hallatavatele asutustele nõu energiaressursside säästlikumaks kasutamiseks - taastuvenergia kasutamise, hoonete energiatõhususe ja transpordis kasutatavate kütuste osas.

Agentuur annab nõu elamute rekonstrueerimislahenduste ja päikeseenergia kasutamise osas nii väikeelamute omanikele kui korteriühistutele, korraldades erinevaid teabepäevi ning personaalseid konsultatsioone soovijatele.

2016. aastal on trükisena välja antud "Juhendmaterjalid korterelamute tervikrenoveerimiseks". Juhendmaterjali on koostanud TTÜ ja EstKonsult OÜ. Selles keskendutakse raudbetoon-suurpaneel ja telliskorterelamute välispiirete lisasoojustamise tüüpsete sõlmede joonistele ja ventilatsiooni tüüpilistele renoveerimislahendustele.

Miljööväärtusliku hoonestusala ehk miljööala elamute omanikud peavad oma majade renoveerimisel arvestama kõrgendatud nõudmistega hoonete välimuse säilitamisel. 2001. aastal määratleti Tallinnas üldplaneeringuga kaheksa miljööväärtusliku piirkonda. Tagamaks hoone esteetilise välimuse, ajaloolise väärtuse säilimise ja energiatõhususe põhimõtted, tuleb hoone renoveerimisele läheneda tavalisest ehitusloogikast ja reeglitest erinevalt nt ei pruugi olla võimalik hooneid väljastpoolt soojustada; soovitavad võivad olla traditsioonilised viimistlusvahendid ja -võtted jne. Tallinnas tegeleb mälestiste ja miljööaladel paiknevate elamute säästva renoveerimise propageerimise ja sellealase teadlikkuse tõstmisega MTÜ Säästva renoveerimise Infokeskus (SRIK).

http://www.renoveeri.net/

 

Tallinna Energiaagentuuris on elanikkonna teenindamiseks samad vastuvõtuajad, mis mujalgi linna asutustes:

esmaspäeval kell 14-18 ja neljapäeval kell 9-12.  

Nõustamiseks palume endast eelnevalt teada anda ja kirjalikult aeg kokku leppida info@tallinnea.ee. Nii saame tagada, et oleks tagatud personaalne nõustamine. Samuti võib saata kirjalikke küsimusi energiatõhususe alaste murede korral samal e-posti aadressil.

Tallinna Energiaagentuuris on tutvustavat materjali hoonete soojustamiseks erinevate ehitusmaterjalide ning soojuspumpade, päikesepaneelide, kütte- ja venilatsioonisüsteemide lahenduste kohta. Paberkandjal infomaterjali ja tutvustavaid bülletääne jagame huvilistele ka tutvumiseks kaasa. 

Viimati muudetud: 30.07.2020