Tallinna Energiaagentuuri osalemine välisprojektides


roadmapsforenergy.eu

Energia teekaardid – R4E” (R4E – Roadmaps for Energy)

 

Tallinna Linnavolikogu otsuse kohaselt osaleb Tallinna linn  lihtpartnerina Euroopa Komisjoni programmi Horisont 2020 välisprojektis „Energia teekaardid – R4E”(R4E – Roadmaps for Energy). 

Projekti eesmärk on luua uut tüüpi energiastrateegia (nn Energia teekaart), mis koostatakse eri valdkondades loodud tegevusplaanide põhjal. R4E projektis keskendutakse kolmele valdkonnale: targad hooned, tark liikuvus ja tark linnaruum. Projekt toetab uue energiasäästudirektiivi 2012/27/EL rakendamist. Projekti eesmärk on suurendada avaliku sektori võimekust plaanida ja rakendada säästva energia poliitikat ja meetmeid.

Projekti raames arendavad partnerid koostöös uut tüüpi energiastrateegiat, luues kaheksale partnerlinnale visioonid ja tegevuskavad, kaasates ka kohalikke sidusrühmi. Sidusrühmade hulka kuuluvad strateegiast kasu saajad, nagu elanikud ja partnerid uurimisrühmadest ja tööstusest. Projekt on neljaastmeline.

Esimese sammuna seatakse projekti sihid. Määratakse kindlaks osalevate linnade säästva energia ja tarkade linnade sihid üldiselt. Lisaks valitakse partnerlinnadele kaks fookusala targast energiasäästmisest: 1. targad hooned 2. tark liikuvus 3. tark linnaruum. Selles projektis on Tallinn valinud fookusaladeks „Targad hooned” ja „Tark liikuvus”.

Teise sammuna sõnastatakse linnade fookusaladest olenevalt soovitud tulevikustsenaariumid.

Kolmanda sammuna koostatakse tegevuskava, määratletakse kasutatavad ja kavandatavad vahendid, mis võimaldavad soovitud sihini jõuda. Võimalikud suundumused ja arenguetapid asetatakse ajateljele, et määrata soovitud tulevikustsenaariumi saavutamiseks vajalikud tegevused ja vahe-eesmärgid. Osa tegevuskavast on kõigil partnerlinnadel ühine.

Neljanda sammuna luuakse projekti portfell, mis koosneb uute projektide ideedest ja kavadest, mis aitavad saavutada linnade eesmärke. Portfell annab ülevaate projektidest ja sisaldab ka linnadevahelist õppe- ja finantsplaani. Projekti lõpus on igal partnerlinnal kaks tulevikustsenaariumi, kaks tegevuskava ning iseseisvate ja ühiste säästva energia poliitikate ja meedete rakendamise projektide portfell. Arendatakse omavalitsuste visiooni sõnastamise ja tegevuskava koostamise võimet, et stimuleerida uuenduslike energialahenduste arendamist ja rakendamist tulevikus.

Projekti tulemused:

Projekti käigus luuakse kõigile partneritele uut tüüpi energiastrateegia, nn Energia teekaart. Tallinna Energia teekaarti kuulub:

-          tegevuskava „Targad hooned”;

-          tegevuskava „Tark liikuvus”;

-          eluasemevaldkonna tulevikustsenaarium;

-          transpordivaldkonna tulevikustsenaarium;

-          portfell, mis koosneb uute projektide ideedest ja kavadest säästva energiamajanduse meetmete rakendamiseks.

Projekti praktiline kasu Tallinna linnale

Projektis osalemise kaudu saab Tallinna Energiaagentuur:

-          võimaluse võrrelda Tallinna linna säästva energiamajanduse alalise tegevuse edukust teiste projektis osalevate omavalitsuste tegevusega ja teiste Euroopa piirkondade energiamajandustegevusega;

-          leida viise ja võimalusi säästva energiamajanduse parandamiseks Tallinna linnas;

-          kaks projekti käigus loodavat tegevuskava „Targad hooned” ja „Tark liikuvus”;

-          portfelli, mis sisaldab tulevikuprojektide kavu ja ideid, sh võimalikud rahastusallikad ja projektipartnerid;

-          korraldada vastava valdkonna uuringuid;

-          parandada valdkonna ametnike erialateadmisi.

Samuti annab projekt võimaluse kasutada tegevuskava koostamise meetodit teistel linnaasutustel oma strateegilise arengu planeerimisel.

Projekti partnerid

Projekti juhtpartner on Eindhoveni omavalitsus (Holland).

Projekti lihtpartnerid on:

  • Tallinn;
  • Forli omavalitsus (Itaalia);
  • Istanbuli linnavalitsus (Türgi);
  • Newcastle’i linnavalitsus (Suurbritannia);
  • Murcia linnavalitsus (Hispaania);
  • Palermo omavalitsus (Itaalia);
  • Sant Cugat Del Vallési linnavalitsus  (Hispaania);
  • Eindhoveni tehnikaülikool (Holland);
  • Kataloonia polütehniline ülikool (Hispaania).

 

Projekti hoidja ja finantseerimine:

Projekti hoidja on Tallinna Keskkonnaamet. Projekti teostaja on Tallinna Keskkonnaameti hallatav asutus Tallinna Energiaagentuur.

Projekti kogueelarve 1 999 840 eurot on jagatud kümne projektis osaleva partneri vahel. Tallinna eelarve projektis on 99 333 eurot, millest 100 % ehk 99 333 eurot kaetakse välistoetusest, s.t. Euroopa Komisjoni programmi Horisont 2020 toetusest.

Projekti juht: Villu Pella, Villu.Pella [ät] tallinnea.ee 

Projekti assistent: Triin Sakermaa, Triin.Sakermaa [ät] tallinnlv.ee 

Projektiga lähemalt tutvuda saab R4E ametlikul veebilehel http://roadmapsforenergy.eu/

 Projekti tutvustavad ettekanded:

Triin Sakermaa, R4E tutvustamine volikogu innovatsioonikomisjonile

 Pille Arjakas, R4E - energia teekaardid Tallinnale, EUSEW  energiapäev 02.06.2016

Teeme jätkuvalt konstruktiivselt koostööd valdkondlike organisatsioonidega (sh Tallinna Tehnikaülikooliga, Tartu Regiooni Energiaagentuuriga, SEI Tallinnaga), et osaleda EL raamprogrammi Horisont 2020 raames  või Interregi poolt rahastataves projektide elluviimiseks toetuse taotlemisel.

14.12-15.12  2016. a. toimus projekti R4E partnerite osalusel projekti tutvustav üritus Tallinnas.

14.12. toimus Tallinna Linnavolikogu saalis (Vana-Viru 12) visioonikonverents „Tallinn targaks 2050“, kus tutvustati Tallinna seniseid ning lähitulevikku plaanitud energiasäästu toetavaid tegevusi.  

Roosikrantsi residentsis toimusid 15. detsembril töötoad tarkade hoonete ja targa liikuvuse valdkondades.

Töötubadesse on kaasatud valdkondlikke eksperte, ettevõtteid, linna ametnike, huvigruppe, kodanikuühendusi ja kaaslinlasi sõnastamaks vajalikud meetmed ja ettevõtmised jõudmaks jätkusuutliku linna visioonideni: – „Targad hooned ja targad inimesed süsinikneutraalses Tallinnas aastal 2050” ja “Tark liikuvus loob meeldiva elukeskkonna Tallinnas aastal 2050”. Ka selles etapis on meile abiks Euroopa valdkondade parimad asjatundjad.

Loodavad teekaardid on sisendiks Tallinna säästliku energiamajanduse ja kliimamuutustega kohandumise strateegia koostamisel aastani 2030 visiooniga 2050.

 

 

Visioonikonverents "Tallinn targaks 2050"

8.45

Registreerumine ja   kerge hommikueine

 

9.15

Avasõnad

Tallinna Linnavolikogu   aseesimees Lauri Laats

9.30

R4E – teekond targa linnani

Triin Sakermaa, R4E

 

Targad hooned

 

9.45

Linnapeade pakt – esimene samm 2050 visiooni   elluviimisel

Villu Pella, Tallinna   Energiaagentuur

10.00

Linnapeade pakti arengud Euroopas  ja linnade kogemused ning võimalused pakti   rakendamisel.

Andres Jaadla, Linnapeade   pakti saadik

10.15

RKAS kui   riigisektori energiatõhususe valdkonna kompetentsikeskus

Mikk Maivel, Riigi Kinnisvara AS

10.30

Kohvipaus

 

 

Tark liikuvus

 

10.45

Tallinna ühistranspordi arengud

Jaagup Ainsalu, Tallinna   Transpordiamet

10.55

Ühistranspordi rollist linnas. Miline võiks olla hea   ühistransport?

Dago Antov, Tallinna   Tehnikaülikool

11.15

Tallinna uus peatänav

Jaak-Adam Looveer, Tallinna   Linnaplaneerimise Amet

11.30

SUMP Tallinnas

Mari Jüssi, Tallinna   Transpordiamet

11.45

Q&A

Moderaator Pille Arjakas

12.30

Ürituse lõpp

 

Tallinna abilinnapea Arvo Sarapuu allkirjastas 13.02.2017.a. deklaratsiooni, millega kinnitas Tallinna osalemist välisprojektis  „Energia teekaardid - R4E“. Eelnimetatud projekt aitab suurendada avaliku sektori võimekust plaanida ja rakendada säästva energia poliitikat ja meetmeid.

Abilinnapea Arvo Sarapuu sõnul on Tallinna linn projekti „Energia teekaardid - R4E“ raames ettenähtud neljast sammust teostanud kolm esimest. „Nii oleme püstitanud endale kuni 2050. aastani energiatõhususe ja „Targa linna“ saavutamiseks ambitsioonid „targa maja“ ning „targa liikuvuse“ valdkondades, arendanud välja stsenaariumid ambitsioonide saavutamiseks ning loonud ajalise teekaardi soovitud tuleviku stsenaariumide elluviimiseks. Neljanda sammuna luuakse uute projektide ning initsiatiivide portfell linna ambitsioonide ja visioonide saavutamiseks,“ selgitas Sarapuu. 

Kõikidesse seni projekti teostatud sammudesse on kaasatud võimalikult lai ring poliitikuid, linna asutusi, ülikoolide teadlasi, ettevõtteid ja erinevaid huvirühmi, et saavutada nende huvide arvestamine Tallinna linnale kahes valdkonnas oluliste visioonide esitamiseks ja meetmete ajakava nende elluviimiseks.

 

Viimati muudetud: 14.02.2017