Toetused

Tallinna linnas asuvatel korteriühistutel on võimalik taotleda koolitustoetust, ekspertiisi toetust ja toetusmeetmete „Roheline õu”, „Fassaadid korda” ja „Hoovid korda” raames erinevaid toetusi.

Toetusmeetme “Fassaadid korda” oluliseks aspektiks on energiatõhususe eesmärkide saavutamine hoonete renoveerimisel.

Energiaagentuur soovitab hoonete renoveerimisel tähelepanu pöörata ka elamute sisekliimale, sest valdavalt on levinud avatäidete vahetus (uued soojapidavad ja õhutihedad aknad), aga samas ei ole lahendatud värske õhu sissevool ja uute akendega ruumides muutub sisekliima ebakvaliteetseks. Kui uute akende paigaldamisega samaaegselt ei kaasne soojustagastusega õhuvahetussüsteemi väljaehitust, siis vähim, mida soovitame on reguleeritavate värkse õhu sissevoolu avade paigaldamine akna raamidesse.

Toetusmeetme “Hoovid korda” raames on võimalik taotleda toetust hoovide ja õuealade heakorrastamiseks. Muuhulgas on võimalik toetus taotleda kraavide puhastamiseks, sademevee immutamiseks pinnasesse, sademevee juhtimiseks koos- või lahkvoolsesse kanalisatsiooni kui selleks on olemas eelnevalt kooskõlastatud projekt, kõrghaljastuse rajamiseks jne.

Energiaagentuur soovitab projekti koostamisel või tegevuse kavandamisel kombineerida erinevaid toetuse alla kuuluvaid tegevusi. Näiteks kasutada murukivi parklate rajamisel ja laiendamisel, mis tagab ühtlasi sademevee imbumise pinnasesse, kõrghaljastuse kasutamist parklas, mis vähendab soojussaarte efekti. Samuti kombineeritud sademevee süsteeme st sademevee suunamist haljasaladele, veekogudesse või kunstlikult rajatud lohkudesse jne. Parklate laiendamisel ja rajamisel kaaluda võimalust rajada jalgrataste, tõukerataste vms jaoks hoiukohad.

Soovitusi kombineeritud sademevee süsteemide kavandamiseks ning rakendamiseks leiate keskkonnaministeeriumi kodulehelt:

https://www.envir.ee/sites/default/files/sk_18.10.2018_lisa_6.pdf

Suurima energiasäästu saavutamine energiabilansis on võimalik kodumajapidamissektori energiakulude vähendamisega olemasoleva elamufondi rekonstrueerimisel.  Elamute kvaliteetse rekonstrueerimise tagab õigete tehniliste lahenduste kasutamine ning kvaliteetselt koostatud projektid koos ehitusaegse järelevalvega.

Korterelamute energiatõhususe saavutamist toetatakse SA KredEx vahendusel.

www.kredex.ee

Viimati muudetud: 08.01.2019