Youth camp benefit

Granting of benefits to support the activities of youth camps outside city limits.

According to directive no. 6 issued on 19.01.10 by the head of the Sports and Youth Department the amount of benefit for organising youth camps in 2010, per child and young person is 40 EEK per day.

For your information: organisations supporting the activities of youth camps, will not receive the benefit, if they have received the sports activity benefit in current year.

 • Where to start

  Tutvu Noortelaagrite toetamise korraga, mille leiad aadressilt.
  Enne taotluse esitamist tutvuge ka iseteeninduskeskkonna kasutusjuhendiga.
  Koos taotlusega peab esitama ka taotlusvormil nõutud lisadokumendid. Lisadokumendid esitatakse samuti iseteeninduskeskkonnas (tuleb valida link "Lisa uus dokument").

  Taotluse esitamiseks vajalikud lisadokumendid:

  • laagri vormikohane ajakava (lisa 1)
  • laagri vormikohane tegevuskava (lisa 2)
  • noortelaagri kasvataja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad (võib olla nimekirjana, kus on märgitud nimi, tunnistuse number, kutsestandard, kehtivuse algus ja lõpp, soovitavalt lingina);
  • laagri juhataja kvalifikatsiooni tõendava dokumendi koopia (ainult juhul, kui laagris on rohkem kui üks rühm (15 noort);
  • projektlaagri puhul majutusteenuse pakkuja kinnituskiri laagri korraldamise koha, aja broneerimise ning noorte arvu kohta;
  • puudega noortele suunatud laagri puhul taotleja kinnituskiri sihtrühma kohta (vajalik esitada ainult puuetega noortele suunatud laagrite puhul);
  • taotleja volitatud isiku esindusõigust tõendav dokument (volikiri), kui taotluse esitaja ei ole seaduslik esindaja.
  • toetuse taotlejal peab olema kehtiv tegevusluba.


  Tutvuge ka Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) kaudu tegevuslubade taotlemise juhendiga.


  Noortelaagri toetuse lõpparuanne tuleb esitada iseteeninduskeskkonna kaudu koos nõutud lisadokumentidega:

  • noortelaagri tegevusaruanne (lisa 3)
  • noortelaagri ajakava täitmine (lisa 4)
  • noortelaagri nimekiri (lisa 5) ja arvete ning maksekorralduste koopiad kuluaruandes kululiikide lõikes.

  Personal identification

  Isikutuvastus toimub ID kaardi või mobiil-ID-ga.

  Result

  Noortelaagrite eraldamise toetuse komisjoni otsusest antakse taotlejale teada emaili või telefoni teel, mitte toetemisest kirja teel.
  Eraldatud toetuste loetelu avaldatakse ameti veebilehel.

  What to do when the result is unsatisfactory:

  Käskkirjale on õigus esitada vaie vastavalt Haldusmenetluse seadusele või vaidlustada Tallinna halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates käskirja teatavakstegemisest.

  Education Department

 • Providers   Service providing location