Abiks hoolduskoormusega inimesele

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet viib läbi Euroopa Sotsiaalfondi poolt rahastatud projekti „Abiks hoolduskoormusega inimesele”, mille raames töötatakse välja uued teenused omastehooldajatele, et toetada nende töölkäimist või tööturule pääsemist.
Abilinnapea Betina Beškina sõnul mõjutab kauaaegne hoolduskoormuse kandmine ja eemalolek tööturult hooldajate vaimset ja füüsilist tervist ning seeläbi raskendab ka nende tööleminekut. „Projekti eesmärgiks ongi välja töötada sobilik teenusmudel, mis pakub kompaktselt teenuseid nii hoolduskoormusega inimestele kui nende lähedastele,“ selgitas Beškina. „Tänu projektis välja arendatavatele teenustele saame hoolduskoormusega inimestel jätkata töölkäimist või tööle minna. Selleks koostame teenuspaketi, mis võtab arvesse just hoolduskoormusega inimeste vajadusi.“

 Pilootprojektist on võimalik osa võtta 50-l Tallinna linnas elaval omastehooldajal. Oodatud on  omastehooldajad, kelle registreeritud ja ka tegelik elukoht on Tallinna linn, kusjuures see, kas omastehooldaja on ametlikult hooldajaks määratud ei oma tähtsust. Teenus on suunatud täisealiste isikute hooldajatele.

”Ootame osalema omastehooldajaid, kes tunnevad, et soovivad kaasa rääkida omastehooldajaid abistavate teenuste väljatöötamisel ning neid teenuseid ka ise projektiperoodil katsetada,” täpsustab projektijuht Anni Raie.

Projekti abiga soovib linn luua uued teenused, mis aitavad suurendada tööealiste hoolduskoormusega inimeste toimetulekut ja tugivõrgustikku, mis omakorda hoiab nende vaimset ja füüsilist tervist ja säilitab erialast kvalifikatsiooni. Muuhulgas jagatakse operatiivselt asjakohast infot, et hoolduskoormusega lähedased orienteeruksid ja teaksid rohkem hoolekandeteenuste -ja toetuste võimalustest. Ühtlasi toetatakse sarnaste kogemustega inimeste omavahelist suhtlust ning juhendatakse neid igapäevase hooldusega seotud tegevustes.
Pilootgrupis viiakse läbi uuring, et välja selgitada, millistest teenustest omastehooldajad hetkel enim puudust tunnevad. Seejärel, toetudes uuringu tulemustele, koostatakse ekspertide abiga vastavad teenustepaketid, mida projektis olevatel omastehooldajatel on võimalik tasuta kasutada ja testida.

Projektijuhi Anni Raie sõnul hakatakse teenuseid pakkuma sügisest, kuid enne seda käib usin töö teenuste väljatöötamise ning teenusepakkujate leidmise nimel. „Oleme projektiperioodil kontaktis nii pilootgrupis osalejate kui ka teenusepakkujatega, et vajadusel teenuseid kohendada ja parendada. Projekti eesmärgiks on töötada välja sellised teenused, mis omastehooldajate tööturule suundumist igakülgselt toetaks,” nentis Raie.
Projekt kestab ligi kaks aastat ning lõppeb 2022. aasta jaanuaris.  Teenuseid pakutakse nii eesti- kui ka venekeelsetele klientidele.

 Lisainfo saamiseks või projektigrupiga liitumiseks võtta ühendust projektijuhi Anni Raiega: anni.raie@tallinnlv.ee või telefonil 59 09 41 44 (eesti keeles) ning 55 20 782 (vene keeles).

 

Viimati muudetud: 29.04.2020