Jäätmemajandus


jäätmed_hundi bänner.jpg


Jäätmehoolduse toimimine on linnas üks elutähtsamaid teenuseid. Selle eesmärk on tagada hea keskkonna seisundi ja seeläbi ka tervisliku elukeskkonna säilimine.

Jäätmehoolde osakonna peamisteks ülesanneteks on jäätmelubadele linna seisukohtade esitamine; arengukavadele, planeeringutele ja projektidele keskkonnakaitsenõuete esitamine ning seatud tingimuste täitmise kontrollimine; koostöö tootjavastutusorganisatsioonidega; jääkreostuskolletele ja reostunud maa-aladele saneerimistingimuste seadmine; jäätmehoolduse kavandamine, korraldamine ja arendamine; Pääsküla prügila järelhoolduse korraldamine; korraldatud jäätmeveo ettevalmistamine ja rakendamine; kodumajapidamises tekkivate ohtlike jäätmete kogumise ja jäätmekäitlejale üleandmise korraldamine; jäätmete taaskasutussüsteemide, s.h jäätmejaamade ja kompostimisväljakute võrgustiku väljaarendamine ja käidu korraldamine.

JÄÄTMEMAJANDUS TALLINNAS

PRÜGIHUNDI KODULEHT

PRÜGIHUNT FACEBOOKIS

JÄÄTMEKÄITLUSALANE FOORUM


TEENUSED

Jäätmenõustamine

Korraldatud jäätmevedu

Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamine

Pakendijäätmete liigiti kogumine

Ohtlike jäätmete kogumine

Taaskasutatavate jäätmete kogumine

Probleemtoodete jäätmete liigiti kogumine

Jäätmeloa taotlusele seisukoha esitamine

Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi taotlusele arvamuse esitamine

Ehitusobjekti jäätmekava kooskõlastamine

Jäätmeõiend

 

 

 

 

 

 

 

Viimati muudetud: 20.03.2018