Lapsehoiuteenuse hüvitamine

Lapsehoiuteenuse hüvitise taotlemise eelduseks on, et lapsehoiuteenust ostetakse tegevusloaga teenuse osutajalt.

Lapsehoiuteenuse hüvitist makstakse lapse vanemale, lapse eestkostjale või lapse hooldajale (kes hooldab last lapse perekonnas hooldamise lepingu alusel):

 1. kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinn. Hooldaja, kellel on lapse perekonnas hooldamise leping sõlmitud Tallinna linnaga ja kellele Tallinna linn maksab lapse perekonnas hooldamise eest toetust, ei pea rahvastikuregistri järgi olema Tallinna linna elanik;
 2. kui lapse, kelle jaoks lapsehoiuteenust ostetakse, rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinn;
 3. kui laps, kelle jaoks lapsehoiuteenust ostetakse, ei ole kantud ühegi munitsipaallasteaia või eralasteaia nimekirja.

Õigus taotleda hüvitist tekib järgmisel päeval arvates päevast, mil lõpetatakse vanemahüvitise maksmine selle lapse eest, kelle jaoks lapsehoiuteenust ostetakse. Õigus taotleda hüvitist lõpeb lapse kandmisel koolieelse lasteasutuse või kooli nimekirja.

Hüvitise määraks on koolieelse munitsipaallasteasutuse koha maksumus ühes kalendrikuus. Lapsehoiuteenuse hüvitise määr on 2020. aastal kuni 187 eurot ühes kalendrikuus ühe lapse kohta.

Hüvitist makstakse järgmiselt:

 1. 100% hüvitise määrast (187 eurot), kui teenuse eest on tasutud summas, mis on hüvitise pooleteisekordse määraga võrdne või sellest suurem;
 2. 50% hüvitise määrast (93,50 eurot), kui teenuse eest on tasutud summas, mis on hüvitise määraga võrdne või sellest suurem, kuid väiksem hüvitise pooleteisekordsest määrast.

Hüvitise arvestusperioodiks on kalendrikuu, mille jooksul saadud teenuse eest tehtud ja dokumentaalselt tõendatud kulutused hüvitatakse lapsehoiuteenuse kasutamise ajal kehtinud korras ja määras.

Hüvitise taotlejal on õigus esitada taotlus kolme kuu jooksul pärast lapsehoiuteenuse kasutamise kuud.

 • Täida vorm, mille leiad alajaotusest "Vormid" ja lisa skanneeritud kuludokumendid

  Isikutuvastus

  Digiallkirjasta

  Kuhu avaldus esitada

  Saada oma linnaosa klienditeenindajale

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

 • Pöördu elukohajärgsesse sotsiaalhoolekande osakonda. Täida vormikohane taotlus, milllele lisaks esita lapsehoiuteenuse ostmist tõendavad dokumendid, kust nähtub millisel perioodil on lapsehoiuteenust kasutatud ning millal ja kui palju on teenuse eest makstud.

  Isikutuvastus

  Kaasa võta isikut tõendav dokument ning (hüvitise esmakordsel taotlemisel) eestkostjaks või hooldajaks olemist tõendav dokument.

  Kuhu avaldus esitada

  Esita elukohajärgsesse sotsiaalhoolekande osakonda.

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

  Tulemus

  Otsus hüvitise maksmise kohta tehakse kümne tööpäeva jooksul, arvates hüvitise taotlemiseks viimase vajaliku dokumendi saamise päevast. Hüvitis kantakse üle taotluses näidatud arvelduskontole kümne tööpäeva jooksul arvates hüvitise määramise otsuse tegemise päevast. Kui taotlust ei rahuldata, siis saadetakse taotlejale motiveeritud ostus viie tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Isik, kes leiab, et otsusega või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib esitada vaide linnaosa valitsuse kaudu Tallinna linnavalitsusele või kaebuse halduskohtule.

 • Osutajad   Osutamiskohad