Linnavalitsuse liikmete tööjaotus

Linnapea Mihhail Kõlvart:
koordineerib Tallinna Linnakantselei, Tallinna Linnaarhiivi ja linnaosade valitsuste tegevusvaldkondi ja korraldab nende valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi;

täidab muid ülesandeid järgmiselt: üldjuhtimine, linna arengu strateegiline planeerimine, suhtlus riigiasutuste ja linnavolikoguga, koostöö koordineerimine omavalitsorganisatsioonidega ja teiste omavalitsusüksustega, linna ja linnavalitsuse esindamine Eestis ja välisriikides.

Abilinnapea Andrei Novikov:
koordineerib Tallinna Linnaplaneerimise Ameti ja Tallinna Transpordiameti tegevusvaldkondi ja korraldab nende valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi.

Abilinnapea Kalle Klandorf:
koordineerib Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti ning Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti tegevusvaldkondi ja korraldab nende valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi;

täidab muid ülesandeid järgmiselt: koostöö jõustruktuuridega (Kaitsevägi, Kaitseliit, Politsei- ja Piirivalveamet, Päästeamet), linna haldusterritooriumil raskete ilmastikutingimustega seotud tegevuste korraldamine, süüteoennetuse korraldamine, suhtlus Harjumaa Omavalitsuste Liiduga.

Abilinnapea Vadim Belobrovtsev:
koordineerib Tallinna Haridusameti, Tallinna Kultuuriameti ning Tallinna Spordi- ja Noorsooameti tegevusvaldkondi ja korraldab nende valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi;

täidab muid ülesandeid järgmiselt: rahvussuhted ja integratsioonipoliitika ning kaasamise ja koostöö arendamisega seonduvad küsimused.

Abilinnapea Betina Beškina:
koordineerib Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ja Tallinna Perekonnaseisuameti tegevusvaldkondi ja korraldab selle valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi.

Abilinnapea Eha Võrk:
koordineerib Tallinna Linnavaraameti tegevusvaldkondi ja korraldab selle valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi.

Abilinnapea Aivar Riisalu:

Koordineerib linna tegevusi Tallinna Strateegiakeskuse ettevõtlus-, innovatsiooni- ja ringmajanduse valdkonnas ning linna äriühingute ja sihtasutuste järelevalvet;

täidab muid ülesandeid järgmiselt: Tallinna Strateegiakeskuse targa linna arendamise, turismiturunduse, reklaamimaksu haldamise, tarbijakaitse ning Tallinna kaubamärkide ja sümbolitega seonduvad küsimused.

Aktsiaseltsis Tallinna Vesi Tallinna linna nimel aktsionäriõiguste teostajaks Tallinna Strateegiakeskuse ettevõtlusvaldkonnas linna tegevusi koordineeriv abilinnapea.

 

Asendamine

Linnapea äraolekul asendab teda abilinnapea Kalle Klandorf, kui linnapea ei ole määranud teisiti. Kui ka asendajaks määratud linnavalitsuse liige on ära või asendaja on määramata, asendab linnapead vanim kohalolev linnavalitsuse liige.

Abilinnapead asendavad üksteist järgmiselt:

Andrei Novikovi asendab Kalle Klandorf, viimase äraolekul Aivar Riisalu;
Kalle Klandorfi asendab Andrei Novikov, viimase äraolekul Eha Võrk;
Vadim Belobrovtsevit asendab Betina Beškina, viimase äraolekul Andrei Novikov;
Betina Beškinat asendab Vadim Belobrovtsev, viimase äraolekul Aivar Riisalu;
Eha Võrku asendab Aivar Riisalu, viimase äraolekul Kalle Klandorf;
Aivar Riisalu asendab Eha Võrk, viimase äraolekul Andrei Novikov.

Kui linnavalitsuse liikme valitsemisalasse ja tegevusvaldkonda kuuluv küsimus puudutab ka teise linnavalitsuse liikme valitsemisala, kooskõlastab linnavalitsuse liige asja lahendamise asjaomase linnavalitsuse liikmega. Kui kokkulepet ei saavutata, esitatakse küsimus otsustamiseks linnavalitsusele.

Kinnitatud linnapea käskkirjaga 03.02.2021 nr T-4-1/21/6.

Viimati muudetud: 18.03.2021