Nõuded üürivaidluse lahendamiseks esitatavale avaldusele

MENETLUS TALLINNA ÜÜRIKOMISJONIS

 

 1. Tallinna Üürikomisjon on erapooletu üürivaidluste lahendamise organ, kus lahendatakse üürivaidlusi, mis on tekkinud Tallinna linnas asuva eluruumi üürimisest. 2. Üürivaidluse lahendamiseks võib pöörduda kas üürikomisjoni või kohtusse, kuid üürikomisjoni pöördumine on riigilõivuvaba.

3. Poolteks on üürilepingu pooled ehk avaldaja ja vastustaja.

4. Üürikomisjon võtab üürivaidluse menetlusse üürniku või üürileandja kirjaliku avalduse alusel.

5. Menetlus toimub eesti keeles ja vastavalt Keelseadusele peab avaldus ja selle lisad olema esitatud eestikeelsetena.

6. Oma töös juhindub komisjon peamiselt Üürivaidluste lahendamise seadusest (ÜVLS).

7. ÜVLS § 5 lg 2 p-de 1-4 kohaselt tuleb avalduses märkida:

1) üürikomisjoni nimetus;

2) üürniku ja üürileandja nimi või nimetus, elu- või asukoht ja sidevahendite numbrid;

3) avaldaja selgelt väljendatud nõue ja seda põhjendavad asjaolud;

4) avaldaja esitatud väiteid kinnitavad tõendid.

8. ÜVLS § 5 lg 3 kohaselt avaldusele lisatakse üürileping ja muud dokumentaalsed tõendid ning juriidilisest isikust üürileandja puhul registrikaardi ärakiri.

9. Üürikomisjoni pädevus rahaliste nõuete osas on piiratud 3200 euroga.

10. Komisjon ei saa anda õigusabi, kuna üürikomisjon peab olema ka võimalike tulevast üürivaidluste poolte suhtes erapooletu.

11. Üürikomisjonis vaadatakse avaldus läbi poolte kohalolekul, neile saadetakse istungikutsed. Kirjalikku menetlust ei toimu.

12. Vastustajale saadetud kutses antakse talle tähtaeg nõudele kirjaliku vastuse esitamiseks, milles tuleb märkida:

1) kas vastustaja  tunnistab nõuet;

2) millised on  tema vastuväited avaldusele;

3) milliste tõenditega ta oma vastuväiteid põhjendab ja mida iga tõendiga kinnitada soovib;

4) vajadusel tunnistajate nimed ja postiaadressid ning mis asjaolude kohta tunnistajad ütlusi teavad anda.

13. Üürikomisjonil on õigus teha otsuseid vastustaja kohalolekuta, kui nõue ja istungi aeg on pooltele teatavaks tehtud Seaduse kohaselt jätab komisjon siis, kui avaldaja istungile ei ilmu ja selleks mõjuvate põhjuste olemasolust ei teata, avalduse läbi vaatamata. Vaid juhul, kui kohal viibiv vastustaja sisulist otsust nõuab, lahendab komisjon asja sisuliselt ja teeb vastava otsuse.

14. Komisjoni otsus jõustub, kui selle kättesaamisest 20 päeva jooksul ei ole pooled pöördunud kohtu poole selle vaidlustamiseks.

15.Tallinna Üürikomisjoni jõustunud otsused on osapooltele täimiseks kohustuslikud ja vajadusel saab huvitatud pool nende täitmiseks pöörduda kohtutäituri poole.

Viimati muudetud: 07.06.2016