20.04.2010

Patarei ja Lennusadama piirkonna arenguplaanid võtavad ilmet

Tallinna linnavalitsus kavatseb võtta vastu Patarei ja Lennusadama piirkonna detailplaneeringu.

„Detailplaneering loob võimaluse kujundada ligi 25 ha suurune ainulaadne, hindamatu ajaloolise väärtusega maa-ala atraktiivseks vaba aja veetmise piirkonnaks,“ ütles abilinnapea Taavi Aas.

Lisaks alale jäävate arhitektuurimälestiste, sh vesilennukiangaaride ning Patarei merekindluse taastamisele võimaldab detailplaneering rajada alale kokku kuus 3-6-korruselist äri- ja administratiivhoonet, kahekorruselise parkimishoone, ühe 1-korruselise administratiivhoone, ühe kuni 2-korruselise sadamahoone ja ühe 1-korruselise sadamapaviljoni.

Planeeritav maa-ala külgneb põhjast, loodest ja idast Tallinna lahega, lõunast perspektiivse Kalaranna tänavaga (praegune raudteetamm) ning läänest Balti Laevaremonditehase territooriumiga.

Planeeritav ala jääb Tallinna vanalinna muinsuskaitseala kaitsevööndisse ja osaliselt arheoloogiamälestiseks tunnistatud 13.–16. sajandi asulakohta.

Alal asuvaist rajatistest on arhitektuurimälestiseks tunnistatud aastaist 1829-1840 pärinev kaitsekasarm ja 1838. aastast pärinev kaitsekasarmu mortiirpatarei, 1916.-1917. aastaist pärinevad vesilennukite angaarid ning lennusadama staabihoone ja kasarmuhoone.

Planeeringuala kontaktvööndi hoonestus on väga mitmekesine – siin kohtuvad erineva ilmega vabaplaneeringulised äri-, tootmis- ja elamukvartalid. Planeeringuala kontaktvööndis on selgelt näha erinevatel ajajärkudel rajatud hooned, mis moodustavad kontaktalal omaette piirkonnad.

Paljassaare ja Russalka vahelise rannaala üldplaneeringu kohaselt on planeeritava maa-ala peamisteks funktsioonideks üldkasutatavate ehitise maa, elamu- ja ärihoonete maa ning jahi- ja reisisadamate maa. Patarei ja Lennusadama piirkonna detailplaneering on Paljassaare ja Russalka vahelise ranna ala üldplaneeringuga kooskõlas.

Detailplaneering on kooskõlas ka Põhja-Tallinna arengukavaga, nähes ette avalikkuse juurdepääsu merele, ranna-ala arendamise ning olemasoleva sadama ja mälestiste rekonstrueerimise.

Detailplaneeringu koostamise aluseks on 2007. aasta septembris toimunud Patarei ja Lennusadama ala mahulise planeerimise ideekonkursi võidutöö „Kolm Õuna“, mille kohaselt on planeeringualal kolm dominanti − olemasolevad vesilennukite angaarid ja Patarei vangla ning uushoonestusena rajatav Justiitsministeeriumi administratiivhoone (nn Justiitspalee).

Vesilennukiangaaride dominantsuse rõhutamiseks on ümbritsev hoonestus planeeritud sellest küllalt kaugele, võimaldamaks vaadeldavust kõigist külgedest. Patarei ümbrus puhastatakse Nõukogude ajal ehitatud väärtusetutest abihoonetest, sisehoovid ja ümbrus heakorrastatakse ja haljastatakse. Mortiiripatarei ja lüneti lõunanurga vahelisele suurte kõrguste vahega maa-alale on planeeritud istumistrepistik võimaliku etendusepaigaga.

Lisaks suurele peaväljakule on alale kavandatud mitmed väiksemad väljakud koos lastemänguväljaku, välikohvikute ja mõnusate puhkenurkade rajamise võimalusega. Rannapromenaadile on plaanis paigaldada istepingid, prügikastid ning väliekspositsioonid.

Piirkonna parkivatest autodest ummistumist vältimaks on valdav osa parkimiskohtadest planeeritud maa alla või parkimishoonesse. Parkimishoonesse on kavandatud parkimiskohad ka turismibussidele.

Patarei ja Lennusadama piirkonna detailplaneeringu koostamist taotles Riigi Kinnisvara Aktsiaselts, detailplaneeringu koostas Oaas Arhitektid OÜ.

Pärast vastuvõtmist korraldavad Põhja Tallinna valitsus ja Tallinna Linnaplaneerimise Amet detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu.  

Uudise rubriigid: