19.10.2011

Selgus pealinna kahe kooli ja kahe lasteaia renoveerija

Tallinna Linnavalitsus kinnitas linna omandis olevate K. Kärberi tn 9 (Kuristiku gümnaasium), Vormsi tn 3 (Läänemere gümnaasium), Õismäe tee 110 (Vikerkaare lasteaed), Timuti tn 24 (Kolde lasteaed) kinnistutele hoonestusõiguste seadmise eelläbirääkimistega pakkumiste tulemused – parimaks tunnistati K & L Arendus OÜ tehtud pakkumine.

Linn korraldas avaliku konkursi hoonestusõiguse seadmiseks neljale Tallinna linna omandis olevale kinnistule, millel olevaid hooneid ja rajatisi kasutatakse õppe- ja kasvatustöö eesmärgil. Projekti partneri leidmiseks viidi konkurss läbi vastavalt Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2005 määrusele „Tallinna linna omandis olevatele kinnistutele hoonestusõiguse seadmise kord”. Tallinna Haridusameti juhataja 21. juuni k.a. käskkirja alusel moodustatud vastav komisjon tunnistas parimaks pakkumiseks K & L Arendus OÜ poolt tehtud pakkumise.

K & L Arendus OÜ-ga sõlmitakse Tallinna Linnavolikogu 16. juuni k.a. otsuse nr 105 ning Tallinna Linnavalitsuse 21. septembri  k.a. korralduse nr 1474-k sätestatud tingimustel hoonestusõiguse seadmise lepingud, asjaõiguslepingud, hoonestusõiguse võlaõiguslikud müügilepingud ja üürilepingud. Hoonestaja on kohustatud lõpetama kinnistul asuvate hoonete ja rajatiste renoveerimistööd ning vormistama hoonete ja rajatiste kasutusload K. Kärberi tn. 9 ja Vormsi tn. 3 kinnistutel asuvate hoonete ja rajatiste osas mitte hiljem kui 15.08. 2012.a ning Õismäe tee 110  ja Timuti tn. 24 kinnistutel asuvate hoonete ja rajatiste osas mitte hiljem kui 15.12. 2012.a.

Vastavalt linnavalitsuse 21. septembri k.a. korraldusele nr 1474-k lisas 2 olevate üürilepingute punktis 1 sätestatud üüri suurus on vastavalt K & L Arendus OÜ pakkumisele K. Kärberi tn 9 asuvate hoonete ja rajatiste puhul 7,28 EUR/m² , Vormsi tn 3 asuvate hoonete ja rajatiste puhul 7,1 EUR/m² , Õismäe tee 110 asuvate hoonete ja rajatiste puhul 12,42 EUR/m² ja Timuti tn 24 asuvate hoonete ja rajatiste puhul 17 EUR/m².

Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on linna kohustuseks haridusasutuste haldamine, renoveerimise korraldamine ja koordineerimine. „Praeguseks on tekkinud vajadus põhjalikult renoveerida veel paljud pealinna koolid ja lasteaiad ning seepärast on linn otsustanud kaasata erasektorit kahe kooli ja kahe lasteaia renoveerimisel ja edasisel haldamisel,“ nentis Kõlvart. „Erasektori kaasamise eesmärgiks on jaotada paremini ehitustööde ja haldamisega seotud riske ning kasutada erasektori professionaalseid oskusi.“

Projekti struktuuri näol on tegemist avaliku ja erasektori koostööprojektiga (i.k. Public Private Partnership, PPP) ehk erapartnerluse projektiga, mille käigus erasektor esindab avalikku sektorit avaliku sektori poolsete ülesannete täitmisel.