Sotsiaal- ja tervishoid

Sotsiaaltoetused ja -teenused, 2000
Social benefits and services, 2000

 

Arv Number

Summa (tuh kr)
Summa (thous kr)

 

Toimetulekutoetus

 

64 272 200

Subsistence benefit

  - eluasemetoetus

132 220

46 441 657

  - housing benefit

  - toimetulekupiiri

        kindlustamiseks

36 387

17 339 305

  - to provide minimum       subsistence

  - täiendavad toetused

1 647

491 238

  - complementary benefits

Liikluskindlustuse maksesoodustus

4 222

1 760 022

  Tax   of transport insurance

Elekterside teenuste hüvitus

33

12 000

Benefit of services of electricity

Tšernobõli AEJ avarii likvi-deerimises osalenu toetus

649

542 254

Benefit for the licvidators of Tšernobõl accidentTallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet
Tallinn Social Welfare and Health Services Board

Sotsiaalmajad, 2000
Social houses, 2000

 

Asutusi
Institutions

Korterite/
tubade arv
Number of flats/rooms

Elanike arv
Number of inhabitants

Ametikohtade arv

Places of work

Kristiine

2

79

72

8

Lasnamäe

4

343

375

5

Mustamäe

1

109

113

7

Nõmme

1

53

58

25

Põhja-Tallinn/ Northern- Tallinn

  2

290

262

35

Kokku/ Total

10

874

880

80Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet
Tallinn Social Welfare and Health Services Board

Lastekodud ja teised sotsiaalhoolekande asutused, 2000
Orphanages and other social welfare institutions, 2000

Asutused

Kohtade arv Number of places

Ametikoh-tade arv
Number of employees

Institutions

Lastekodud

368

298,3

Orphanages

Kopli lastekodu

70

45,5

Tallinn Orphanage at Kopli

Mustamäe lastekodu

95

62,75

Tallinn Orphanage at Mustamäe

Nõmme lastekodu

56

42,75

Tallinn Orphanage at Nõmme

Tallinna Väikelastekodu

85

102,75

Tallinn Orphanage for Infants

Tallinna Kristlik Koolkodu

62

44,5

Tallinn Christian School-Orphanage

Päevakeskused

 

125,1

Diurnal homes

Puuetega laste ja noorte päevakeskused

49

Diurnal homes for disabled children and youth

Vanurite päevakeskused

76,1

Diurnal homes for elderly people

Tallinna Kriisiabi Keskus

14

Tallinn Emergency Centre

Iru Hooldekodu

385

154

Iru Social Care HomeTallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet,
Tallinn Social Welfare and Health Services Board

Koduhooldus, 2000
Open care, 2000

 

Kliente keskm. kuus

Average number of clients in month

Sotsiaalhooldajaid

Social helpers

Haabersti

75

13

Kesklinn

151

23

Kristiine

68

13

Lasnamäe

503

34

Mustamäe

137

24

Nõmme

75

14

Pirita

17,5

5

Põhja-Tallinn

156

21Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet,
Tallinn Social Welfare and Health Services Board

 

Esmakordselt arvele võetud ja ärapaigutatud vanemliku hoolitsuseta lapsed
Children recently enrolled and settled without parental care

 

1999

2000

 
 

Kokku

Tüdrukud

Poisid

Kokku

Tüdrukud

Poisid

 
 

Total

Girls

Boys

Total

Girls

Boys

 

Arvele võetud aasta jooksul

390

151

239

328

135

193

Children enrolled during the year

Aasta jooksul laste hoolekande asutustesse paigutatud lapsed

63

23

40

44

18

26

Children enrolled in children welfare homes during the year

Varjupaikadesse paigutatud

30

15

15

53

20

33

Children enrolled in shelters

Perekondadesse paigutatud

122

55

67

89

38

51

Children accommodated in families

Laste arv, kes on võetud ära vanemlike õigusteta vanematelt

126

58

68

133

68

65

Children who have been taken away from parents without the right of custody

Adopteeritud laste arv

809

390

419

1 260

597

663

Number of adopted children

sealhulgas üks vanematest

      

including one parent is

Eestkoste all olevate laste arv seisuga 01.01.2001

118

64

54

508

265

243

Children in ward as   01.01.2001

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet
Tallinn Social Welfare and Health Service Board

       

Pensionärid ja makstud pensionid, 01.01.2001
Pensioners and paid pensions, 01.01.2001

 

Arv
Number

Summa (tuh kr)
Sum (thous kr)

Määratud 1999.a.
Assigned in 1999

 

Pensionärid kokku

108 427

157 794 600

4 443

Total number of pensioners

sealhulgas

   

including

  - vanaduspensionärid

87 900

137 168 300

2 337

  - old-age pensioners

  - invaliidsuspensionärid

8 233

8 816 600

1 071

- persons receiving
disablement   pensions

  - pensionärid pensioniga väljateenitud aastate eest

1 636

1 904 900

208

  - persons receiving pensions for
      full length of service required

  - toitjakaotuspensioni saajad
            - perekonnad
            - töövõimetud pereliikmed

4 045

5 288

4 336 400

4 340 000

317

346

  - persons receiving
                - widows pension
                - disabled family members

  - rahvapensioni saajad

1325

1 228 400

164

  - persons receiving state
    allowancesTallinna Pensioniamet
Tallinn Pension Board

 

Tervishoiuasutused ja personal, 2000
Health care institutions and personnel, 2000

Näitaja

Riiklikud ja munitsipaalasutused

State and municipal institutions

Eraasutused

Private institutions

Indicator

Raviasutuste ja eraarstide arv (ilma hambaravita)

                  22

              76

Number of health institutions and private doctors (without dentists)

      sealhulgas haiglate arv

                  16

                  3

      including hospitals

Voodikohtade arv

          3 750

              78

Number of beds

Hospitaliseeritute arv

    102 609

      1 204

Number of hospitalisation

Voodipäevade arv

    981 382

  20 794

Number of bed days

Arsti ambulatoorsete vastuvõttude arv

2 314 505

832 568

Number of outpatient visits

Koduvisiitide arv

    125 061

  67 804

Number of home visits

Hambaravi külastuste arv

    329 971

  311 485

Visits to dentists

Arstide arv

            1 645

              275

Number of physicians

Hambaarstide arv

                  158

            229

Number of dentists

Internarstide arv

                      17

                    4

Number of doctors trainee

Põetusalatöötajate arv

            2 957

            419

Medium-level medical personnelTallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet
Tallinn Social Welfare and Health Services Board
Tervishoiuasutused, 1988-2000
Health care institutions, 1988-2000Raviasutuste personal, 31.12.2000
Personnel of health care institutions, 31.12.2000

 

Riiklikes asutustes
In state institutions

Erafirmades
In private institutions

 

Arstid

1 645

276

Physicians

Muud kõrgharidusega spetsialistid

177

43

Other specialists with higher education

Põetusalatöötajad

2 957

279

Medium-level medical personnel

Sanitarid

1 560

52

Hospital assistants

Muu personal

1 680

200

OthersTallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet
Tallinn Social Welfare and Health Services BoardPerearstid Eesti ja Tallinna raviasutustes, 2000
General practitioner in Estonia and Tallinn medical institutions, 2000

 

Eesti
Estonia

Tallinn

 

Ametikohad kokku

440

49

Work places

    neist ambulatoorses tervishoiuasutuses

440

49

    including in out-
  patient hospitalEesti Meditsiinistatistika Büroo
Estonian Medical Statistical Bureau

 

Elanikkonna haigestumine ja meditsiinitöötajad, 2000
Morbidity of the population and medical personnel, 2000

 

Eesti
Estonia

Tallinn

 

Uued haigusjuhud kokku

1 740 006

584 466

Total of new illness cases

        sealhulgas lapsed

575 243

185 333

        including children

  - mehed

726 147

234 275

  -male

        -sh. lapsed

294 894

94 723

        -inc. children

  - naised

1 013 859

350 191

  -female

        -sh. lapsed

280 349

90 610

        -inc. children

  - 1000 inimese kohta

1 273

1 462

  -per 1000 inhabitants

Vigastused ja mürgistused

165 634

30 165

Injuries and poisonings

Meditsiinitöötajaid 1000 elaniku kohta

  

Medical personnel per 1000 population

      - arstid

3,2

4,8

    - physicians

      - hambaarstid

0,7

1,0

    - dentists

      - põetusalatöötajad

6,3

8,4

    - medium-level personnelTallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet
Sotsiaalministeerium
Tallinn Social Welfare and Health Services Board
Ministry of Social Affairs

Haigestumised
Morbidity

 

1999

2000

 

Hingamiselundite tuberkuloos1               21

2

170

Tuberculosis of respiratory system1

            neist mehed

142

110

          of which male

                              naised

70

60

                                      female

Kopsuväline tuberkuloos1

13

12

Non-pulmonary   tuberculosis1

            neist mehed

7

7

          of which male

                              naised

6

5

                                      female

Aktiivse tuberkuloosi vormid kokku

  225

182

Active tuberculosis forms summery

Süüfilis

342

210

Syphilis

Gonorröa

526

463

Gonorrhoea

Trihhomonoos

694

873

Trichomonosis

Ägedad respiratoorsed nakkused

48 338

58 359

Acute respiratory infections

Gripp

7 556

9 323

Influenza

Teised nakkushaigused3

  

Other infectious diseases3

Sügelised

857

985

Itch

Tuulerõuged

1 694

2 116

Chicken-pox

Leetrid

2

5

Measles

Punetised

39

67

 

Salmonelloosid

199

147

Salmonellosis

Shigelloosid

60

49

Chigellosis

Läkaköha

131

122

Whooping cough

Meningokokk-infektsioonid

3

1

Manengocockcel infections

Puukentsefaliit

15

51

Tick encephalitis

Viirushepatiit

516

467

  Virus hepatitis

sealhulgas B- hepatiit

258

173

including B-hepatitis

Difteeria

3

-

Diphtheria

HIV tõbi

1

3

HIV-disease

HIV kandlus

6

27

HIV-spread(1) esmakordselt arvele võetud
(1) new cases of tuberculosis
(2) Koos Harju maakonnaga
(2) Harju county included
(3)arvestatud ainult uusi haigusjuhtumeid
(3) Only new cases included
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet
Tallinn Social Welfare and Health Services Board
Arste 10 000 elaniku kohtaTallinnas ja maakondades, 2000
Physicians per 10 000 persons in Tallinn and counties, 2000

ESA
Statistical Office of Estonian

 

Viimati muudetud: 25.11.2009