Sotsiaaltoetused ja -teenused erivajadusega inimesele

 

ENG / RUS 

Lehelt leiad teenused ja toetused, mida pakub Tallinna linn inimesele, kellel on füüsilisest või vaimsest tervisest tingitud erivajadus. Samuti leiad siit infot riigi sotsiaaltoetuste ja teenuste kohta. 

 

Viipekeeles suhtlejale 

Nõustamine ja tugi viipekeeles suhtlejale, kes vajab lisaabi igapäevastes tegevustes. 

viipekeeles suhtlejad.jpg
Viipekeele tõlk

Eesti viipekeele tõlk avalike teenuste kasutamiseks või perekondlikel sündmustel osalemiseks, 2-3 tundi kuus

Sotsiaalnõustamine viipekeeles
Abi igapäevaelus ettetulevate probleemide lahendamisel, töö leidmisel, suhtlemisel. 

Viipekeele õpikud lastele ja vanematele 

Viipekeele e-õpikud kuulmispuudega lastele ja nende kuuljatele pereliikmetele, viipekeeles suhtlemiseks

Kaugtõlke teenus

Tasuta kaugtõlketeenus on mõeldud kuulmislangusega (peamiselt kurtidele) inimestele. Kaugtõlketeenust osutatakse Skype’i kaudu. 

 

Tugiteenused ja tugiisik

Teenused, mis toetavad erivajadusega inimese iseseisvat toimetulekut kodus ja väljaspool kodu. 

juhtkoer.jpg
Isiklik abistaja 

Füüsiline abi igapäevaelus, abi liikumisel, liikumispuudega inimese saatja.

Koduõde 

Patsiendile, kes ei vaja haiglas viibimist, kuid vajab õendusabi

Koduteenus

Abi koristamise,  kütmisega või muude majapidamistöödega, poes või apteegis käimisega.  Abistamine hügieenitoimingutega. 

Abivahendid 

Abivahend riigipoolse soodustusega. 

Tugiisik intellektihäirega inimesele 

Tugi ja juhendamine igapäevaelus, suunamine, motiveerimine suurema iseseisvuse jaoks 

Psüühikahäirega inimese tugiteenus 

Psüühikahäirega inimese toetamine, teenus on mõeldus ka olukorras, kus inimene ei ole ise valmis abi vastu võtma. 

Juhtkoera pidamise toetus 

Raske või sügava nägemispuudega inimese juhtkoera eest makstav toetus, makstakse kord kvartalis.

Igapäevaelu toetamine 

Erihoolekandeteenus inimesele, kes vajab oma vaimse tervise olukorra tõttu igapäevaelus juhendamist, nõustamist, kõrvalabi ja järelevalvet.  

Rehabilitatsiooniteenus 

Teenused puudega või piiratud töövõimega inimesele, et õpetada ja arendada igapäevaelu oskusi, suurendada võimalusi ühiskonnaelus osalemiseks, toetada õppimist ja töötamise eelduste ettevalmistamist.  

 

Abiks hooldajale 

Erivajadusega inimese hooldaja saab taotleda hooldajatoetust või lühiajalist puhkust hooldamisest. 

tallinlased.jpg

Puudega inimese hooldaja 

Hooldaja määramine täisealisele erivajadusega inimesele. Hooldajatoetuse taotlemine. 

 Omastehooldaja asendamine 

Abivajaja hooldamine, kui omastehooldaja vajab lühiajaliselt puhkust ja vaba aega 

Eestkoste seadmine

Käib kohtu kaudu.  Inimesele määratakse seaduslik esindaja, kes kaitseb tema vara, õigusi ning huve, kui ta ei suuda ise seda oma vaimse tervise tõttu teha. 

Päevahoid mäluhäirega eakale 

Turvaline keskkond dementsusega eakale, kes vajab päevahoidu. Perele, kes ei saa eakat üksi jätta. 

 

Sotsiaaltoetused ja majanduslik toimetulek

arvepidamine.jpg
Toimetulekutoetus

Abi toimetuleku tagamiseks, sh ravimite, abivahendite või muu eluks vajaliku ostu kompenseerimiseks.

Sissetulekust sõltuvad toetused

Abi ravimite, abivahendite või muu eluks vajaliku ostu kompenseerimiseks. 

Pensionilisa

Makstakse vanadus- või töövõimetuspensionäridele ning vähenenud töövõimega inimestele sünnipäevale eelneval kuul

Juhtkoera pidamise toetus 

Raske või sügava nägemispuudega inimese juhtkoera eest makstav toetus, makstakse kord kvartalis.

Võlanõustamine 

Kuidas tulla toime  tekkinud võlgnevuste ja nende tasumisega ning kuidas vältida uute võlgade teket. 

Majandamisnõustamine

Inimest ja tema pere nõustatakse, kuidas rahaliselt paremini toime tulla ja ennetada võlgadesse sattumist.

Eluruum

Toetavad teenused erivajadusega inimese kodus ning elupinna leidmine sotsiaalhoolekande kaudu. 

elukeskkond erivajadusega inimesele.jpg
Eluruumide kohandamise hüvitamine 

Kodu kohandamine puudega inimesele, kaldteede paigaldamine, iseseisev kodune toimetulek liikumispuudega inimesele 

Koduteenus

Abi koristamise, kütmise või muude majapidamistöödega, poes või apteegis käimisega. Abistamine hügieenitoimingutega. 

Häirenupp 

Aitab tõsta kodus elavate eakate ja puuetega inimeste turvatunnet, samuti tagada abi jõudmise teenuse kasutajani võimalikult kiiresti
Iseseisvasse ellu tagasi aitamine 

Sotsiaalmajutus, nõustamine ja juhendamine, inimese või pere toimetulekuvõime parandamine, toetus iseseisvaks eluks.

Erihoolekandeteenused 

Toetavad teenused erivajadusega inimesele, toetatud elamise ja kogukonnas elamise teenus ning ööpäevaringne erihooldusteenus teenuseosutaja pakutud elupinnal. Taotlemine toimub läbi Sotsiaalkindlustusameti. 

Üldhooldekodu

Ööpäevaringne hooldamine üldhooldekodus, inimesele, kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abiga.

Sotsiaaleluruum 

Elamispinna eraldamine, sotsiaalkorterid Tallinna elanikele

Varjupaik 

Öömaja, vältimatu sotsiaalabi

Transport ja ligipääsetavus 

taksoveoteenus.jpg

Tallinna ligipääsetavuse infosüsteem

Tallinna ühiskondlike objektide ligipääsetavuse info kaardil. Veebileht on mõeldud erivajadustega inimesele, kuid ka lastega vanematele, eakatele, turistidele 
Sotsiaaltransport 

Linna poolt täielikult või osaliselt tasutud transporditeenus liikumis-, nägemis- ja vaimupuude või psüühikahäirega inimesele regulaarseteks või üksikuteks sõitudeks 

Abivahendite taotlemine

 


Abivahendite taotlemine riigipoolse soodustusega. 
Isiklik abistaja 

Füüsiline abi igapäevaelus, abi liikumisel, liikumispuudega inimese saatja.

Parkimiskaart 

Lihtsamini ligipääsetav parkimiskoht puudega inimesele või tema saatjale

 

 

Kogemusnõustamine

tegevusteraapia.jpg
Kogemusnõustamine nägemispuudega inimesele

Grupitöö ja individuaalne kogemisnõustamine, igapäevaelu oskuste arendamine, sotsiaalne kaasatus, ka peale traumat või tervisekahjustust elumuutustega kohanemiseks.

Kogemusnõustamine psüühikahäirega inimesele 

Abi ja tugi inimeselt, kes on psüühilisest haigusest hästi taastunud, innustamine, motiveerimine 

Psühhosotsiaalne nõustamine nägemispuudega lastele ja täiskasvanutele 

Pereliikmete ja tugivõrgustiku puudespetsiifiline nõustamine, kliendi oskuste arendamine 

Psüühilise erivajadusega noorte tugigrupp

Psühholoogiline nõustamine ja teraapia esmase psüühilise haiguse episoodiga 18-30. aastastele noortele. 

 

 

Töötamine ja õppimine 

punktkiri.jpg

Töökeskused ja töötamise toetamine ning pikaajaline kaitstud töö - töötamise võimalused inimeste jaoks, kes ei ole oma tervisest tuleneva erivajaduse tõttu võimelised töötama tavalistes töötingimustes avatud tööturul, vaid vajavad sobivat töökeskkonda, jõukohast töötempot ning juhendamist ja abi. 

Eesti töötukassa teenused

Vähenenud töövõimega inimestele, töökoha kohandamine, töövõime hindamine, kaitstud töö, karjäärinõustamine, töövõimetoetus.

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus 

Õppimisvõimalused toetavas ja rahulikus õppekeskkonnas, individuaalne lähenemine

Tallinna Kopli Ametikool 

Õppimisvõimalused haridusliku erivajadusega õpilasele

Tööõigusnõustamine 

Nõustaja vastab töölepingut, puhkust, palka, töösuhteid puudutavatele küsimustele

Kuuldematerjalide koostamine 

Paberkandjal  info, teabe ja õppematerjalide muutmine helifailideks.

 

 

Vaba aeg 

vaba aja veetmise võimalused erivajadusega inimesele.jpg
Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskus 

Vaba aja veetmine ligipääsetavates ruumides, koolitused, tegevused 

Linnaosade päevakeskused 

Huvitegevus ja vaba aja veetmise võimalused, sotsiaalteenused, toitlustamine 

Raamatukogu koduteenindus 

Teavikute tellimine ja kojuvedu kord kuus 

Kuuldematerjalide koostamine 

Paberkandjal  info, teabe ja õppematerjalide muutmine helifailideks.

Päevahoid mäluhäirega eakale 

Turvaline keskkond dementsusega eakale, kes vajab päevahoidu. Perele, kes ei saa eakat üksi jätta. 

 

 

 

Asutused, kes pakuvad erivajadustega inimestele teenuseid 

Käo Tugikeskus - täiskasvanud teenusekasutajal on võimalus saada igapäevaelu toetamise teenust

Tallinna tugikeskus Juks - ootab teenustele intellektihäirega inimesi, kes on vähemalt 18. aastased

Tallinna Vaimse Tervise Keskus - vaimse tervise teenused psüühilise erivajadusega täiskasvanud inimestele ja nende peredele

 

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti projektid 

Euroopa Sotsiaalfondi ja Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti projektid erivajadustega inimeste toetamiseks. 

 

 

Viimati muudetud: 15.10.2021