Tallinna Haridusameti koosseisunimestik ja ametnike palgaandmed

Vastavalt avaliku teenistuse seaduse § 65 avalikustatakse 2015. aastast alates palgaandmed avaliku teenistuse kesksel veebilehel.

Tallinna Haridusameti koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega alates 1. jaanuarist 2016 on kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse 16. detsembri 2015 korralduse nr 1857-k „Tallinna linna ametiasutuste teenistuskohtade koosseis ja palgavahemikud“ lisaga 3 ja Tallinna Linnavalitsuse 22. veebruari 2016 korraludse nr 249-k "Tallinna Haridusameti teenistuskohtade koosseisu muudatus".

Viimati muudetud: 03.01.2018