Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet

Üldkontakt

Aadress: Juhkentali tn 12,
10132 Tallinn
Reg nr 77001435
Telefon: 640 4585
E-post: kultuursport@tallinnlv.ee  
facebook.com/Tallinna.Kultuurijaspordiamet

Spordiosakond
Aadress: Juhkentali tn 12,
10132 Tallinn
Spordiportaal: www.tallinn.ee/sport

Kultuuriosakond
Aadress: Vabaduse väljak 10
10146 Tallinn

 

Kultuuri- ja Spordiameti tegevuse eesmärk on luua võimalused kultuuritegevuseks, vaba aja veetmiseks, sportimiseks, liikumisharrastuseks ning säilitada ja tutvustada kultuuri- ja spordipärandit.

 

Ameti põhiülesanded on:

 • loovust väärtustava ja aktiivse ühiskonna kujundamine; 

 • mitmekesise kultuuri- ja spordiruumi arendamine;
 • kultuuri- ja sporditaristu ja -teenuste analüüs ja arendamine;
 • kultuuri- ja spordipärandi säilitamine, väärtustamine ja tutvustamine;
 • linnaelanike aktiivse eluviisi soodustamine;
 • koostöö arendamine kultuuri- ja spordivaldkonnas tegutsevate isikutega ja nende tegevuse koordineerimine;
 • ameti hallatavate asutuste nõustamine ja arengusuundade kujundamine, ettepanekute tegemine linnavalitsusele ameti hallatavate asutuste asutamiseks ja ümberkorraldamiseks ning nende tegevuse lõpetamiseks;
 • riigi ja Tallinna õigusaktide täitmise kontrollimine ameti hallatavates asutustes;
 • kultuuri- ja spordivaldkonda puudutavate Tallinna õigusaktide, arengukavade ja muude strateegiliste dokumentide koostamine ja elluviimine ning investeeringute kavandamine ja tegemine;
 • linnavara säästlik ja tõhus valitsemine;
 • osalemine kultuuri- ja spordiobjektide hoonestusalade üld- ja detailplaneeringute koostamises; 
 • järelevalve tegemine ameti määratud toetuste kasutamise üle; 
 • riiklikes ja rahvusvahelistes projektides osalemine ja nende projektide koordineerimine; 
 • kultuuri- ja spordiprojektide algatamine ja korraldamine.
   

Ülesanded kultuurivaldkonnas

 • võimaluste loomine kultuuritegevuseks Tallinnas;
 •  kultuuritegevuse kavandamine ja elluviimine;
 • linna kultuuriasutuste ja teiste linna asutuste kultuurivaldkonna tegevuste koordineerimine, jälgimine ja analüüsimine;
 • Tallinna kultuuriloolise eripära, rahvuskultuuri ning vaimse ja materiaalse pärandi kaitsmine ja tutvustamine.
   

Ülesanded spordivaldkonnas

 • võimaluste loomine sportimiseks ja liikumisharrastuseks;
 • linna mitmekülgse sportimisvõimaluste ja liikumisharrastuse kavandamine ja elluviimine;
 • linna spordiasutuste ja teiste linna asutuste spordivaldkonna tegevuste koordineerimine, jälgimine ja analüüsimine;
 • spordiorganisatsioonide koostöö soodustamine.

 

Vaata ka

  Viimati muudetud: 04.01.2021