Tallinna linna Raestipendium

Postkaart-Höflinger-Tartu-Ülikool-1410x460.jpg

Tallinna linna Raestipendiumi 2019. aasta stipendiumikonkursi tulemustest

Tallinna Linnavalitsuse õppe- ja teaduskoostöö komisjon otsustas 23. aprillil 2019 määrata Raestipendiumid järgmistele konkursile esitatud üliõpilastele:

Magistrandid (1000 eurone stipendium)

Katrin Peärnberg ( TTÜ). Uurimisteema: Tallinna rannikuala ja sadamate tulevik, sadamate võrgustiku arendamine.

Erki Varandi (TTÜ). Uurimisteema: tänavalgustite valiku analüüs lähtuvalt kasutuskogemusest.

Karin Kabral (TTÜ). Uurimisteema: lahustunud orgaanilise aine keemiliste omaduste kromatograafiline ja spektrofotomeetriline uurimine Tallinna lahe rannikuvee näitel.

Anni Martin ( TLÜ). Uurimisteema: Maarjamäe memoriaali tähenduste väljad – Teisest maailmasõjast kommunismiohvrite memoriaali rajamiseni (1940 – 2018).

Joanna Kordemets (TTÜ). Uurimisteema: töö sihiks vähendada autoliiklusest põhjustatud mürareostust/tõsta kõnniteede alla kuuluva linnaruumi väärtust, kvaliteeti, kasutuspotentsiaali.

Ilotana Haalen  (TLÜ). Uurimisteema: muutunud õpikäsituse toimivad praktikad informaatika kontekstis Tallinna EduInnoLab koolide näitel.

Sander Aasaväli (TTÜ). Uurimisteema: Sõpruse pst/Tammsaare tee ristmiku foorijuhtimistarkvara pilootprojekt eesmärgiga välja töötada uue põlvkonna lahendus, mis masinõppe algoritmide abil suudab ette näha/ennetada ristmiku kinnisõitmist, vältides nii ummikute suurenemist tipptunnil.

Kadri-Liis Kaljuvee (TLÜ). Uurimisteema: raskmetallide sisaldus Tallinna sammaldes.

Helina Maalt (Eesti Kunstiakadeemia). Uurimisteema: Ida-Tallinna Keskhaigla Ravi tänava haiglakompleksi kvartali ümbermõtestamise, ümberkujundamise ja  jätkusuutliku arengu eeldused ja tulevikuperspektiivid.

Doktorandid (1500 eurone stipendium)              

Villu Kukk (TTÜ). Uurimisteema: ristkihtliimpuidust välispiirete hügrotermilised omadused.

Johanna Liblik (TTÜ). Uurimisteema: looduskrohviga kaitstud puidupõhiste komposiitkonstruktsioonide käitumine tules.

Janika Leoste (TLÜ). Uurimisteema: robotiga toestatud matemaatikaõpe põhikoolis ning selle mõju õpilase motivatsioonile, õpitulemustele ning õpetaja õpikäsitusele.

Lehar Leetsaar (TTÜ). Uurimisteema: optimaalne geotehniliste uuringute maht hoonetele möllpinnastes Eestis.

Madis Leinakse (TTÜ). Uurimisteema: Tallinna linna elektritarbijate agregeeritud koormusmudelite analüüs.

Piret Saar-Reismaa (TTÜ). Uurimisteema: narkootiliste ainete tarvitamise analüsaatori arendus.

Sille Pihlak (EKA). Uurimisteema: raalprotsessid ja tehnoloogiad: puitarhitektuuri/disaini innovatsioon, senise disainiprotsessi toimimise parandamine/ühise töökeskkonna väljatöötamine, mida võiksid kasutada osapooled arhitektist ja disainerist kuni puidutöösturi ja ehitusinsenerini, loomaks protsessipõhiselt lisandväärtusega puittooteid, hooneid ja keskkonda.

Martin Kiil (TTÜ). Uurimisteema: töö eesmärk uurida õhutemperatuuri, õhu liikumise kiirust, sissepuhke õhutemperatuuri ja vabasoojusi ning hinnata, kuidas hoone kasutajad neid tunnetavad. Analüüs linna poolt valitud hoonetel.

Kristel Kiens (TLÜ). Uurimisteema: noorsportlaste topeltkarjääri arengu teekonnad Audentese spordigümnaasiumi näitel.

Ootame aktiivset osavõttu Raestipendiumi konkursist ka järgmisel aastal.

----------------------------------------------------------------------------------------

Tallinna Linnavalitsus asutas 10. oktoobri 2018 istungil Tallinna linna Raestipendiumi.

Stipendiumi eesmärkidest

Tallinna linna Raestipendiumi eesmärkideks on:

1. toetada ja tunnustada teadus- ja õppetöös edukaid magistrante ja doktorante, kelle magistritöö, doktoritöö või teaduspublikatsioon käsitleb teemat, mis seondub Tallinna linna kui kohaliku omavalitsuse tegevusvaldkondadega, on linnaelu korraldamise seisukohast rakendusliku väärtusega ning aitab kaasa mõne Tallinna linna ees seisva küsimuse lahendamisele,

2. propageerida ja soodustada Tallinna kui Eesti Vabariigi pealinna eluvaldkondadega seonduvate teemade uurimist Tallinnas asuvate ülikoolide ja rakenduskõrgkoolide magistrantide ja doktorantide poolt,

3. toetada heal tasemel uurimistöödega Tallinna linna asutusi arendustegevuses ning aidata kaasa nende ees seisvate ülesannete ja probleemide teaduspõhisele lahendamisele.

Stipendiumifondi suurus on 45 000 eurot aastas. Magistrantidele on iga eelarveaasta jooksul ette nähtud kuni 36 stipendiumi (iga stipendium 1000 eurot) ja doktorantidele kuni 6 stipendiumi (iga stipendium 1500 eurot). Stipendiumi rahastab Tallinna linn.

Stipendiumikonkursil osalemise eeldustest

Stipendiumikonkursile võib esitada kuni kümme kandidaati igast ülikoolist või rakenduskõrgkoolist, kellega Tallinna linnal on sõlmitud koostööleping. Linnal on koostöö raamleping järgmiste ülikoolide ja kõrgkoolidega: Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, Estonian Business School, Eesti Kunstiakadeemia, Tallinna Tehnikakõrgkool, Tartu Ülikool ja Eesti Maaülikool.

Kandidaadi esitamise õigus on õppeasutuse struktuuriüksusel ja üliõpilase juhendajal. Kui üliõpilane teeb uurimistöö kirjutamisel koostööd Tallinna linna asutusega, võib üliõpilase esitada stipendiumi kandidaadiks ka selle asutuse teenistuja. Magistrand või doktorand ennast ise kandidaadiks esitada ei saa.

Konkursil osalemisest

NB! Stipendiumi taotlemise tingimuste, konkursi läbiviimise ning esitatavate dokumentide saab informatsiooni vastavast õigusaktist.

Raestipendium kuulutatakse välja igal aastal hiljemalt 1. märtsiks. Teade selle kohta saadetakse ülikoolide ja kõrgkoolide kaudu ning avaldatatakse Tallinna linna veebilehel. Üliõpilasi saab stipendiumikonkursile esitada alates konkursi väljakuulutamisest kuni 1. aprillini (kaasa arvatud) e-posti aadressil raestipendium@tallinnlv.ee.

Uurimisteemadest

Uurimisteema võib olla üliõpilase ja tema juhendaja poolt sõnastatud, kuid mõned võimalikud uurimisteemad on välja pakkunud ka Tallinna linna asutused (vt. allolev loetelu). Neid uurimisteemasid on lubatud vähesel määral modifitseerida ja ümber sõnastada. Kindlasti tuleks allpool loetletud uurimisteemade valiku ning ka modifitseerimise puhul teavitada sellest e-postiaadressil raestipendium@tallinnlv.ee, et vältida topeltuurimist. Muidugi on soovitatavad ka otsekontaktid ja koostöö Tallinna linna ametiasutustega uurimisteemade määratlemiseks.

Ootame kandideerima!

 HARIDUSAMET

Muutunud õpikäsituse parimad praktikad Tallinnas.

Kooli- ja lasteaiadisain muutunud õpikäsituse toetamiseks. Uuenenud õpikeskkond.

Haridusasutuse  ja õpetajate koostöö kogukonnaga.

Koolivõrgu arendamine Tallinnas - elukohalähedase kooli plussid ja miinused.

Koolipäeva disain, sh hariduskorralduslikud võimalused koolipäeva ülesehitamisel (tunni pikkus, koolipäeva pikkus, kogupäevakool, II vahetus jms).

Kaasava hariduse rakendamise metoodika Tallinnas.

Väikeklass elukohajärgses koolis.

HEV õpilased tavakoolis, õpilaste kohanemisvõime toetamine, psühholoogilised takistused ja tugiteenused õpilaste kaasamise toetamiseks.

Lapsevanema valikud hariduses, näiteks õppekeel, metoodikad, piirkond, õppeasutuse suurus.

Lapsevanema - õpetaja ja haridusasutuse koostöö, konfliktid, vastuolud ootustes.

Huvitegevuse valikud ja võimalused. Vanemate laste/ õpilaste vajaduste arvestamine, mittearvestamine.

Huvihariduse roll haridusasutuse õppekavas. Koostöövõimalused, formaalse ja mitteformaalse hariduse lõiming ja tasakaal.

Vanemate ootused haridusasutuse juhtimisele, pedagoogide tööle.

Digipööre- plussid ja miinused pedagoogide igapäevatöös.

Digipööre hariduses – koolikott ja digilahendused.

Koolipäev ja digilahendused, õpilase koolipäeva pikkus ja tervis.

Koolivalmiduskaardi roll, võimalused. Info liikumine lasteaiast kooli. Milleks ja kuidas?

 KESKKONNAAMET

Tänavahoolduse (eelkõige soolamine) mõju haljastusele.

Tallinna elustiku inventuurid (nt nahkhiirte levik Tallinna puitasumites).

Rekreatsiooni mõju looduskooslustele (nt Kloostrimetsa ja Nõmme metsakoosluste taastumine diskgolfi kahjustustest).

 LINNAKANTSELEI

Tallinna ametliku veebilehe tallinn.ee ja selle alamlehekülgede või nende osade kasutusmugavuse uuringud (nii kvalitatiivsed kui kvantitatiivsed).

Tallinna tasuta ühistranspordi 5-aastane kogemus. Selle sotsiaalmajanduslik (tööturg, kaubandus, inimsuhted jpm), kultuuriline, rahvusvaheline, regionaalpoliitiline, linnaturunduslik jne, mõju.

Tasuta ühistranspordi rakendamise mõjude võrdlus Eesti maakondades ja Tallinnas, sh nende sotsiaalmajanduslike (tööturg, kaubandus, inimsuhted jpm), kultuuriliste, regionaalpoliitiliste, turunduslike ja rahvusvaheliste mõjude võrdlus.

Linnade elukeskkondade kvaliteedi-, rahulolu- ning arengunäitajaid mõõtvad indeksid: millistest näitajatest koosnevad? milliseid metoodikaid mõõtmiseks kasutatakse? milline neist indeksitest võiks sobida Tallinnale? Tallinna indeksi väljatöötamine. (Soovime doktoriõppe taseme uurimistööd). 

Raamatukogude tulevikust digitaliseeruvas maailmas: teenuste, ruumide kohandamine, kasutusvõimaluste võimalik mitmekesistamine.

Võrdlevuuring "targa linna" teemal. Milliseid lahendusi kasutatakse ja teenuseid luuakse teistes linnades ja riikides?

Looduspõhised lahendused, ökoinnovatsioon linnades. Teiste linnade arendused ja teenused selles valdkonnas.

Muuseumid ja noored. Kuidas kutsuda noori muuseumidesse ja tekitada neis muuseumi külastamise harjumusi?

Dominiiklaste kloostri ala arendamise võimalused ja perspektiivid.

Taastuvenergia kasutamise võimalused linnas. Kuidas panna inimesed taastuvenergia lahendusi kasutama, muutes nende käitumisharjumusi? Milline võiks olla võimalus uudsete rahastamisvõimaluste leidmiseks ja tehnilisteks lahendusteks (nt. energia tagasimüük võrku)?

Linnaelanike kaasamise erinevad võimalused ja süsteemid

Autostumise leevendamise võimalused ja perspektiivid

Avaandmete põhiste KOV teenuste arendamine Eestis

Teostatud Euroopa Liidu projektide mõju linnavaldkonna arengule – sotsiaalmajanduslikud-, keskkonnaalased mõjud, jne.

Välisprojektide süsteemi parendamine, edendamine Tallinna linnas: protsessid, vajadused jne.

 KOMMUNAALAMET

Tallinna teede ja tänavate remondinormatiivide väljatöötamine.

Kohalike teede pinnaarvestusel, liiklussagedusel jm parameetritel põhineva valemi väljatöötamine teehoiuks mõeldud vahendite eraldamiseks toetusfondist.

Sademevee maksustamise põhimõtete analüüs ning sademeveemaksu kehtestamine.

Kriisiolukordadest süsteemse teavitamise vajalikkusest ja võimalustest elanikkonna teadlikkuse tõstmisel.

Linna territooriumil asuvate sademeveekraavide hoolduspõhimõtete väljatöötamine.

Projekteerimisnormide muutmine arvestades sagenenud valingvihmade esinemist.

Sademevee immutamise võimalikkus arvestades piirkonna kliimat ning geoloogiat.

Tänavavalgustuse hämardamise väärtused, nende kehtestamine ning tasuvus.

Kaevude tüüplahendused lähtudes erinevate võrguvaldajate tänasest kaevude olukorrast.

Võrkude kommunikatsioonitunnelite rajamisvõimalused võrguoperaatorite nõudeid jälgides.

Tänavalgustite valiku analüüs lähtuvalt kasutuskogemusest.

Rattateede võrgustiku rajamisplaanide koostamine vastavalt Tallinna linna rattastrateegias püstitatud tegevuskavadele.

Kooliteekondade võrgu oluliste lõikude valik vastavalt Tallinna linna rattastrateegias püstitatud tegevuskavale.

Tänavate seisunditasemete järelvalve põhimõtete väljatöötamine.

Müra vähendamisvõimalused ja analüüs teedeehituses - materjalid, müra levik, ekraanid, haljastus.

Loodus- ja tehiskivide kasutamine, asukohad ja konstruktsioonid.

Äärekivide kasutamine - erinevate lahenduste toimimisanalüüs, 0-taseme sobivus liiklejate vajadustega.

Lume väljaveo logistika ja vajadus lähtudes teede laiusest, haljastuse olemasolust: meetodid ja mõju.

Tänavakohvikute paiknemiskohtade valik lähtudes sadevee ärajuhtimisest, teenindavast transpordist, operatiivsõidukite vajadustest ja jalakäijate turvalisusest.

Tualettide ja prügikastide olemasolu ja vajadus Tallinna linna näitel.

Bussipeatuste kasutajamugavus - paviljonide olemasolu, suurus, pinkide ning prügikastidega varustatuse vajadus.

Lasteaedadega seonduvate liiklus- ja parkimislahenduste analüüs (võimalik interdistsiplinaarne lähenemine).

Ehitusobjektide keskkonnamõju vähendamine (müra, tolm, saaste, vibratsioon jms.).

Rattakasutuse kommunikatsiooniplaani fragmentide väljatöötamine.

Tallinnale omaste linnamööblilahenduste nagu nt rattad ja pollarid, väljatöötamine.

Haljastuse istutusmaterjalide valik teemaale lähtudes suve- ja talihoolduse eripäradest.

Komposteerimislahendused ja kuluanalüüs linnas tekkivate haljastusjäätmete baasil.

Säästlike sademevee süsteemide kasutamine linnaruumis.

Tänavavalgustuse valgusklasside jaotus ühtlase linnaruumi valgustuse pildi korraldamiseks.

Teede seisunditasemete määramise alused.

Teede seisundijärelvalve masinlugemise võimalused.

Tark linn ja kogutav andmekasutus.

Jalgrattaga tööle liikujate hulk ja marsruut Tallinnas.

Jalgratas kui transpordi või spordivahend Tallinnas (kahe grupi võrdlus).

Liiklusintensiivsuste mõõtmine ja liikluskoosseisu analüüs teeregistri andmebaasi täpsustamiseks.

ETTEVÕTLUSAMET

Ringmajanduse võimalused ja praktikad.

Jagamismajanduse võimalused ja praktikad.

Pereettevõtlus.

Eramaale parklate rajamise ja nende kasutamise praktikad erinevates Euroopa linnades: võimalikud eeskujud Tallinnale.

 TALLINNA LINNAARHIIV

Tallinna Eliisekooli (1879–1939) õpilaste sotsiaalne stratifikatsioon.

Tallinna liiklusvoogude ja -kanalite dünaamika 1930. aastatel.

 PÕHJA-TALLINNA LINNAOSAVALITSUS 

Noorsootöö alane uurimustöö Põhja-Tallinna linnaosas: linnaosa noorte arv, tõrjutusriskis olevate noorte arv, vaesuses elavate noorte arv asumipõhiselt. Kuidas selliste noorteni jõuda?

 

Viimati muudetud: 20.05.2019