Aiandi tn 11 projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Viimati muudetud 18.06.2020

MUSTAMÄE LINNAOSA VALITSUS ANNAB TEADA

08. juuli kuni 22.juuli 2020 toimub projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek Mustamäe Linnaosa Valitsuse, E. Vilde tee 118 esimese korruse infosaalis, detailplaneeringu tingimuste täpsustamine katastriüksusel Aiandi tn 11

Tallinna Linnaplaneerimise Ametile esitati projekteerimistingimuste taotlus nr 2011002/03129 Aiandi  tn 11 osas kehtiva detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks.

Aiandi tn 11 kinnistu asub alal, mille ehitusõigus on määratud  Tallinna Linnavalitsuse 01.11.2006 korraldusega nr 2188-k kehtestatud „Kadaka tee 1, 1a, 1b, 3, A.H. Tammsaare tee 120, 122 ja Mustamäe tee 62, 64, 78, 80, 82, 84, 86 maa-ala detailplaneeringus (DP006890).

Projekteerimistingimuste taotluse ja sellele lisatud eskiisi kohaselt soovitakse täpsustada hoonestusala tingimusi, arhitektuuri, ehituslike või kujunduslike tingimusi, maa-alal asuva ehitise teenindamiseks vajaliku ehitise võimalikku asukohta ning haljastuse, heakorra või liikluskorralduse põhimõtteid. Projekteerimistingimuste taotlemise eesmärgiks on detailplaneeringu tingimuste kaasajastamine ja selle tingimuste täpsustamine, säilitades detailplaneeringu põhilahenduse, s.t taotlus ei sisalda ettepanekut detailplaneeringu olemuslikuks muutmiseks.

Kavandatud muudatus ei oma olulist linnaruumilist mõju, samuti ei kaasne soovitud muudatustega negatiivset mõju naaberkinnistutele ja nende kasutajatele.

Eelnimetatud täpsustus on aktsepteeritav, kuna tagab samasuguse keskkonna planeeritud kvartalis nagu ka detailplaneeringus kavandatud olukorra puhul ning ei muuda detailplaneeringu lahendust olemuslikult.

Projekteerimistingimuste taotluse ja selle lisamaterjalidega on võimalik tutvuda ehitisregistri veebilehe kaudu aadressil https://www.ehr.ee, PT taotluse nr 2011002/03129 ning projekteerimistingimuste eelnõuga Tallinna planeeringute registris aadressil https://tpr.tallinn.ee/DetailPlanning/Details/DP006890#tab35.

 

1. Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks on avaliku väljapaneku lõppemise kuupäev.

2. Juhul kui eelnevas punktis nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.

Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui haldusorgan on väljapaneku alguses või menetlusest teatamisel teinud ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata ja menetlusosaline ei ole ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks esitanud selle suhtes vastuväiteid (alus haldusmenetluse seaduse § 50 lõige 3).

 

 

Ametlike teadete nimekiri