Akadeemia tee 31 projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Viimati muudetud 16.02.2021

Mustamäe Linnaosa Valitsuses, E. Vilde tee 118, I-korruse fuajees on võimalik tutvuda  9.märtsist  kuni 23. märtsini  2021 igal tööpäeval ja kogu tööaja jooksul Akadeemia tee 31 ärihoone (kauplus)  projekteerimistingimuste eelnõuga.

Mustamäe linnaosa üldplaneeringu kohaselt jääb Akadeemia tee 31 kinnistu ärimaa (Ä)  juhtotstarbega alale, so kaubandus- ja teenindusettevõtete ning kontorite maa. Kõrvalotstarbena elamumaa sihtotstarve 50% või üldkasutatavate ehitistemaa sihtotstarve 50%. Nõuetekohane  parkimine lahendada reeglina omal krundil. Krundil tagada heakorrastatud haljastamine  15% ulatuses krundi pindalast.

Kahe maapealse  korrusega ärihoone (kaupluse) kavandamine kinnistule käesolevates PT-s määratud tingimuste ja näitajate alusel on kooskõlas Mustamäe linnaosa üldplaneeringuga, sobitub suuruselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda ning arvestab piirkonna hoonestuslaadiga. 

22.01.2021 esitati uus kauplusehoone lahendus, mida on väga oluliselt muudetud . Tallinna Linnaplaneerimise Amet  tutvus esitatud  eskiisiga projektide läbivaatamise komisjonis  03.02.2021 ning otsustas (protokolliline otsus nr 4-2/17-7): Kuivõrd esialgset lahendust on väga oluliselt muudetud, tuleb koostada uus projekteerimistingimuste eelnõu ja läbi viia uus avalikustamine. Esitatud lahendus sarnaneb funktsionaalsuselt Karjavälja tn 12 ja Sõpruse pst 153 kauplusehoonetega – I korrusel parkimine, II korrusel müügisaal.

PT taotluse ja selle lisamaterjalidega on võimalik tutvuda ehitisregistri veebilehe kaudu aadressil https://www.ehr.ee.

PT taotluse nr 2011002/12046 ning ameti koostatud PT eelnõuga on võimalik tutvuda Tallinna vanas projekteerimistingimuste ja ehitusprojektide registris veebiaadressil http://ehitus.tallinn.ee/tpr/Start.aspx?PageName=Menetlus&MLiik=PT&MID=168353

1. Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamiseks tähtajaks märkida avaliku väljapaneku lõppemise kuupäev.

2. Juhul kui eelnevas punktis nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.

Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui haldusorgan on väljapaneku alguses või menetlusest teatamisel teinud ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata ja menetlusosaline ei ole ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks esitanud selle suhtes vastuväiteid (alus haldusmenetluse seaduse § 50 lõige 3).

Ametlike teadete nimekiri