Avalik kirjalik enampakkumine Viru tn 20 I korruse äriruumi üürile andmiseks

Viimati muudetud 19.06.2020

Tallinna Kesklinna Valitsus kuulutab välja vastavalt Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määrusega nr 32 kehtestatud „Linnavara kasutusse andmise korrale“ avaliku kirjaliku enampakkumise järgmisel aadressil asuva äriruumi üürile andmiseks:

1. Viru tn 20 I korruse äriruum M1 (inv pl) pinnaga 13,3 m2;

1.1 äriruum antakse kasutusse viieks aastaks;

1.2 äriruumi kasutusotstarve on jaekaubandus;

1.3 kui üürniku poolt pakutav äriruumi kasutusotstarve eeldab teatud eritingimuste olemasolu, tagab üürnik oma kulul nende eritingimuste täitmise ja vajadusel vastavate dokumentide vormistamise;

1.4 üüri alghind 1995 eurot kuus (s.o 150 eurot/m2). 

Punktis 1 toodud äriruumi üürile andmise üldised eritingimused on:

 • tasule äriruumi kasutamise eest lisanduvad kõik kõrvalkulud (sh hooldus- ja halduskulud, erakorralised heakorra- või ohutustööd, kindlustus ja remondifond), ning äriruumi eest tasutavad kohustuslikud riiklikud ja kohalikud maksud;
 • üür suureneb üks kord aastas tarbijahinnaindeksi muutuse alusel. Kui tarbijahinnaindeksi muutus on negatiivne, siis üüri suurus ei muutu;
 • üürileandja ei parenda üürile antavat äriruumi, ei hüvita üürniku poolt hoone ja selles asuva äriruumi parendamiseks tehtud ja tehtavaid kulutusi ega maksa üürilepingu lõppemisel hüvitist parendustest tingitud äriruumi väärtuse suurenemise eest;
 • äriruumi ei ole lubatud allüürile anda;
 • äriruumi üürilepingu muud tingimused tulenevad Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määrusest nr 73 "Tallinna linna omandis oleva äriruumi üürilepingu tüüpvormi kinnitamine".

Enampakkumisel osalemiseks on vaja tasuda Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse kontole EE311010220061053015 SEB pangas tagastamatu osavõtutasu 65 eurot (viitenumber 5263050050050229).

Osavõtutasu ja tagatisraha tuleb tasuda iga esitatava pakkumuse kohta. Tagatisraha suuruseks on vähemalt üüri alghind (viitenumber 5263050050050313). Pakkumuse tagatis võib olla antud ka pangagarantiina nõudmisega tasuda pakkumise korraldajale asjaomane rahasumma tagatise realiseerimise aluse esinemisel.

Pakkumus peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:

 • füüsilise isiku puhul nimi, isikukood või sünniaeg ja elukoht, kontakttelefon, e-posti aadress;
 • juriidilise isiku puhul nimi, registrikood ja asukoht, kontakttelefon, e-posti aadress;
 • linnvara kasutusotstarve;
 • nõusolekut võtta linnavara kasutusse enampakkumisel kehtestatud tingimustel;
 • sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumussumma. Kui kirjapandud pakkumussumma sõnad ja numbrid ei lange kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;
 • pakkumuse tegemise kuupäev.

Pakkumus ja sellele lisatud dokumendid peavad olema esitatud eesti keeles, pakkumussumma eurodes. Pakkumusele lisatakse osavõtutasu maksmist ja pakkumuse tagatise olemasolu tõendavad dokumendid. Pakkumus peab olema allkirjastatud. Kui allkirjastaja on esindaja, peavad pakkumusele olema lisatud esindusõigust tõendavad dokumendid (seadusest tulenev esindusõigust tõendav dokument, volikiri, volikirja andja esindusõigust tõendav dokument jne). Pakkujal ja pakkuja juhtimisorganitesse kuuluvatel isikutel ja nendega seotud äriühingutel  ei tohi olla rahalisi võlgnevusi Tallinna linna ees.

Äriruumidega tutvumine toimub kohapeal eelneval kokkuleppel telefonil 645 7240. Kasutusse andmise tingimustega saab tutvuda Tallinna Kesklinna Valitsuse linnavara osakonnas Nunne tn 18, III korrus tuba 304 esmaspäeval 15.00—18.00 ja neljapäeval 10.00—12.00.

Pakkumused esitada linnavara osakonnale (Nunne tn 18, III korrus tuba 304) kinnises ümbrikus, millele on tehtud märge vara kohta, millega seoses pakkumus on esitatud, hiljemalt 15. juuliks 2020 kella 12.00-ks. Pakkumuste avamine algab 15. juulil 2020 kell 12.15 Tallinna Kesklinna Valitsuse saalis. Pakkumuste avamine on avalik ja selle juures võivad viibida kõik pakkujad. Kirjaliku enampakkumise võidab pakkuja, kes on teinud kõige kõrgema pakkumuse.

 

Ametlike teadete nimekiri