Haabersti Linnaosa Valitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise Ehitajate tee 109a äriruumi nr 79 üürile andmiseks

Viimati muudetud 07.11.2019

1. Haabersti Linnaosa Valitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise Ehitajate tee 109a äriruumi nr 79 (inv pl) pinnaga 16,5 m2 üürile andmiseks.

2. Punktis 1 toodud äriruumi üürile andmise tingimused:

2.1 pakkumise alghind on 1,10 eurot üldpinna ühe ruutmeetri kohta kuus;

2.2 äriruumi kasutusotstarve on kultuuri-, haridus-, teadus-, tervishoiu-, spordi- ja sotsiaalhooldusalane ning heategevuslik mittetulundustegevus. Kui pakkumine esitatakse kultuuri-, haridus-, teadus-, tervishoiu-, spordi- ja sotsiaalhooldusalane ning heategevusliku mittetulundustegevuse alal, siis peab pakkuja olema mittetulundustegevuse registrisse kantud mittetulundusühing;

2.3 üürnik tasub vastavalt üürileandja poolt esitatud arvetele igakuiselt lisaks üürile äriruumi kasutamisega seotud kõrvalkulud (sh hooldus- ja halduskulud), maksud ja koormised;

2.4 äriruum antakse üürile tähtajatult;

2.5 äriruumi üürilepingu sõlmimise aluseks on Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määrus nr 73 "Tallinna linna omandis oleva äriruumi üürilepingu tüüpvormi kinnitamine";

2.6 kasutusse andmise eritingimusteks on:

2.6.1 üüri suurenemine üks kord aastas vastavalt tarbijahinnaindeksi muutusele. Kui tarbijahinnaindeksi muutus on negatiivne, siis üüri suurus ei muutu;

2.6.2 äriruumi allkasutusse andmine on keelatud;

2.6.3 üürnik teostab oma tegevuseks vajalikud parendused eelnevalt kooskõlastades üürileandjaga ja on kohustatud hankima kõik parenduste teostamiseks vajalikud kooskõlastused ja load ning tasuma nende hankimisega seotud maksud, kusjuures üürileandja ei hüvita üürniku poolt hoone ja selles asuvate äriruumide parendamiseks tehtud ja tehtavaid kulutusi ega maksa üürilepingu lõppemisel hüvitist parendustest tingitud äriruumide väärtuse suurenemise eest;

2.6.4 äriruumi kasutamine tööpäevadel pärast kella 18.00 ja nädalavahetustel toimub ainult linnaosa valitsuse kirjaliku loa alusel.

3. Pakkumise tagatise suuruseks on vähemalt pakkumise alghind 18,15 eurot. Tagatisraha tasuda pakkumise esitamise ajaks Tallinna Linnakantselei Finantsteenistuse arvelduskontole EE311010220061053015 SEB Pank, viitenumber on 5260050050050316. Selgitusse märkida „Ehitajate tee 109a 16,5 m2 enampakkumise tagatis“. Pakkumise võitja tasutud tagatis tasaarvestatakse kasutuslepingu sõlmimise korral lepingu alusel tasumisele kuuluvate summadega lepingu lõppemisel. Kui pakkumises osaleja ei osutu pakkumise võitjaks või pakkumine nurjub korraldaja süül tagastatakse pakkujale tagatisena tasutud rahasumma hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pakkumise toimumisest.

4. Komisjon tunnistab kirjaliku enampakkumise võitjaks pakkuja, kes tegi kõrgeima pakkumuse.

5. Võrdsete kõrgeimate pakkumuste korral korraldatakse nende vahel kümne tööpäeva jooksul kirjalikult täiendav enampakkumine, mille alghinnaks on esialgsel enampakkumisel tehtud kõrgeim pakkumus.

6. Pakkumine peab sisaldama: andmed pakkuja kohta (juriidilise isiku nimi, registrikood, asukoht ja aadress, kontaktandmed; füüsilise isiku puhul nimi, registrikood, isikukood või sünniaeg, elukoht ja aadress, kontaktandmed), nõusolek ja kinnitus vara kasutusse võtmiseks pakkumiseks kehtestatud tingimustel (sh eritingimustel), vara kasutusotstarve ja tegevuse kirjeldus; sõnadega ja numbritega kirjutatud pakkumissumma, pakkumise tegemise kuupäev. Pakkumine peab olema allkirjastatud ja sellele lisatud tagatisraha maksmist ning allkirjastaja esindusõigust tõendavad dokumendid. Kirjalikud pakkumised esitada hiljemalt 4. detsembriks 2019 kella 10.00-ks Haabersti Linnaosa Valitsusele, Ehitajate tee 109a kabinet 205 kinnises ümbrikus, millele on tehtud märge „Ehitajate tee 109a 16,5 m2 pakkumine“.

7. Pakkumiste avamisel tehakse teatavaks pakkujate nimed ja nende poolt pakutud hind; pakkumiste avamisel kontrollitakse nõutud dokumentide olemasolu. Pakkumiste avamise juures võivad viibida pakkujad või nende esindajad.

8. Üürileping sõlmitakse pakkumise võitjaga viie tööpäeva möödumisel pakkumise tulemuste teate ilmumisest Tallinna veebilehel.

9. Kui pakkumise võitja ei ole ühe kuu jooksul arvates tulemuste kinnitamisest sõlminud üürilepingut kaotab ta lepingu sõlmimise õiguse ning sel juhul parima pakkumuse teinud isikule tagatisraha ei tagastata.

10. Enampakkumise objektiga saab tutvuda eelnevalt kokku leppides telefonil 6404812 või 6404843; infot ruumide kohta ja kasutusse andmise tingimustega saab tutvuda Haabersti Linnaosa Valitsuses (Ehitajate tee 109a kabinetis 216).

11. Pakkumise läbiviimine toimub vastavalt Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määrusega nr 32 kinnitatud Linnavara kasutusse andmise korrale.

12. Kirjalike pakkumiste avamine on 4. detsembril 2019 algusega kell 10:10 Haabersti Linnaosa Valitsuses Ehitajate tee 109a ruumis 211.

13. Tagatisena tasutud rahasummat ei tagastata kui tagatise andja põhjustab pakkumise nurjumise või pakkumise võitjana ei sõlmi vara kasutusse andmise haldusakti alusel üürilepingut, sel juhul Haabersti Linnaosa Valitsus kuulutab välja uue pakkumise.

 

Ametlike teadete nimekiri