Haabersti Linnaosa Valitsus kuulutab välja läbirääkimistega pakkumise Paldiski mnt T37 ehitise pinna kasutusse andmiseks teabe avalikustamise eesmärgil

Viimati muudetud 19.02.2021

1.Haabersti Linnaosa vanema 18.02.2021 korralduse nr 2-20-10854/11 alusel kuulutab Haabersti Linnaosa Valitsus välja läbirääkimistega pakkumise Tallinna linnale kuuluva ehitise pinna kasutusse andmiseks teabe avalikustamise eesmärgil  järgmistel tingimustel:

1.1 pind antakse kasutusse asukohas Paldiski mnt T37 (katastritunnus 78406:601:0047). Teabekandja võib olla (kaheküljeline), kõrgusega kuni 4 m ja laiusega kuni 1,5 m. Teabekandja alus mitte paigaldada maapinnast kõrgemale. LED-ekraani ei ole lubatud paigaldada.

1.2 Pakkumise alghind on 100 (ükssada) eurot kalendrikuus.
1.3 Pind antakse pakkumise võitja kasutusse 5 (viieks) aastaks.
2. Kasutusse võtja on kohustatud:
2.1 paigaldama teabekandja ehitise pinnale ja esitama välireklaami Tallinna Linnavolikogu 19. aprilli 2018 määruse nr 9 "Välireklaami ja teabe paigaldamise kord" § 43 sätestatud tingimustel;
2.2 taotlema kaevetööde luba, kui välireklaamkandja alus paigaldatakse maapinnast sügavamale kui 30 cm;
2.3 tagama teabekandja stabiilsuse tuule koormusele;
2.4 kooskõlastama teabekandja elektrivarustuse elektrivõrgu valdajaga;
2.5 tagama välisvalgustuse standardi EVS-EN 12464-2:2014 nõuetele;
2.6 eksponeerima vaid sellist välireklaami, mis on oma välisilmelt linnapilti ja pinnale paigutamiseks sobilik,
2.7 tagama teabekandja ja välireklaami korrashoiu ning hoolduse;
2.8 tagama teabekandja püsivuse ning rikutud või lagunenud teabekandja korrastamine või eemaldamine 24 tunni jooksul;
2.9 tagama amortiseerunud ning seetõttu linnapilti sobimatu teabekandja korrastamine, vajadusel väljavahetamise 30 (kolmekümne) päeva jooksul arvates vastavasisulise teate saamisest Tallinna linna ametiasutustelt;
2.10 tagama, et lepingu kehtivuse ajal ei muudeta teabekandja asukohta ilma Haabersti Linnaosa Valitsuse loata;
2.11 teisaldama teabekandja, kui see on vajalik linnaehituslikel põhjustel.
3. Kasutusse võtjal on lisatingimustena järgmised kohustused:
3.1 viia teabekandja rajamine lõpule 3 kuu jooksul, arvates Tallinna linnale kuuluva ehitise pinna kasutusse andmise üürilepingu sõlmimisest;
3.2 vajadusel vormistama ehitusteatis teabekandja rajamiseks, korraldada teabekandja elektrienergiaga varustamiseks vajalike materjalide hankimise, tööde ja toimingute teostamise ning projektdokumentatsioonide koostamise.
4. Arveldused:
4.1 pakkumises osaleda soovija peab kandma Tallinna Linnakantselei Finantsteenistuse arvelduskontole EE311010220061053015 (AS SEB Pank), viitenumber 5260050050050316, tagatisraha, mille suurus on võrdne pakkumise alghinnaga. Tagatisraha ülekandmist tõendav dokument tuleb lisada pakkumisele;
4.2 pakkumise võitja poolt makstud tagatisraha arvestatakse lepingu alusel ettemaksuks. Teistele pakkujatele tagastatakse tagatisraha 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul arvates pakkumise võitja väljakuulutamisest Haabersti linnaosa vanema sellekohase korraldusega; 4.3 üüritasu maksmise kohustus tekib kasutajal Haabersti Linnaosa Valitsusega sõlmitud üürilepingus näidatud tähtajast alates;
4.4 tasu maksmine ehitise pinna kasutamise eest toimub kalendrikuu kaupa vastavalt kasutusse andja poolt esitatud arvete alusel maksustava kuu viimaseks kuupäevaks, millele lisanduvad kõik seadusest tulenevad riiklikud ja kohalikud maksud;
4.5 lepingujärgsete maksetega viivitamisel peab pinna kasutusse võtja tasuma viivist 0,05% tähtajaks tasumata summalt iga viivitatud päeva eest;
4.6 igaks järgnevaks aastaks võib Haabersti Linnaosa Valitsus suurendada üüritasu võrreldes senikehtinud üüritasuga 5 (viie) protsendi võrra;
4.7 kasutaja poolt oma lepinguliste kohustuste rikkumise korral on kasutaja kohustatud maksma iga rikkumise eest leppetrahvi 10 % lõpliku pakkumise summast, kui kasutusse andja seda nõuab.
5. Pakkumine peab olema korrektselt vormistatud A-4 formaadil, esitatud eesti keeles ja sisaldama vähemalt järgmiseid andmeid:
5.1 füüsilise isiku puhul pakkuja nimi, isikukood või sünniaeg, elukoht, kontakttelefon ja elektronposti aadress;
5.2 füüsilisest isikust ettevõtja nimi, registrikood, asukoht, kontakttelefon ja elektronposti aadress;
5.3 juriidilise isiku puhul juriidilise isiku nimi, registrikood, asukoht, kontakttelefon ja elektronposti aadress, vajadusel muud andmed pakkuja kohta;
5.4 nõusolek järgida ehitise pinna kasutusse võtmiseks läbirääkimistega pakkumisel kehtestatud tingimustel;
5.5 dokument tagatise tasumise kohta;
5.6 sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumissumma täisarvudes, kui need ei lange kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;
5.7 kinnitus, et pakkuja on maksevõimeline, tema vara ei ole arestitud ja tema suhtes ei ole algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust või tehtud pankrotiotsust;
5.8 pakkuja kinnitus võlgnevuste puudumise kohta riiklike ja kohalike maksude osas;
5.9 pakkumise tegemise kuupäev, pakkumise esitaja allkiri, juriidilise või füüsilise isiku volitatud esindaja puhul tema volikiri.
6. Pakkumisele peavad olema lisatud teabekandja foto, joonised ja tehniline kirjeldus koos mõõtude, materjalide kasutuse, värvitoonide, kinnitus- ja toestuslahendusega, elektrivajadus ja valguslahendus.
7. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 16.03.2021 kell 10.00.
8. Pakkumised tuleb esitada Haabersti Linnaosa Valitsusse Ehitajate tee 109a, kabinetti 216 kinnises ümbrikus märksõnaga "Haabersti reklaam 2021 – Paldiski mnt T37".
9. Pakkumiste vastuvõtja märgib ümbrikule vastuvõtmise kuupäeva ja kellaaja. Ümbrikud avatakse 16.03.2021 kell 10.05.
10. Pakkumiste avamisel tehakse teatavaks pakkuja nimi, pakkumise summa, pakkumiste avamisel kontrollitakse nõutud dokumentide olemasolu, pakkuja või tema volitatud esindaja võib viibida pakkumiste avamise juures.
11. Läbirääkimised:
11.1 läbirääkimistele kutsutakse nõuetele vastava pakkumise teinud pakkujad pärast pakkumiste avamist komisjoni poolt määratud ajal;
11.2 pärast läbirääkimiste lõppu määrab komisjon lõplike pakkumiste esitamise tähtaja;
11.3 komisjoni määratud tähtajaks võib pakkuja esitada kirjalikult esialgse pakkumise täienduse, mis koos esialgse pakkumisega ei tohi olla pakkumise korraldajale ebasoodsam kui esialgne pakkumine. Kui pakkuja ei esita pakkumise täiendusi, loetakse esialgne pakkumine lõplikuks;
11.4 läbirääkimiste sisu, pakkujate esitatud dokumendid, eskiisid, joonised jne. avalikustamisele ei kuulu.
12. Pakkumiste hindamine:
12.1 pakkumise võitja väljaselgitamise hindamiskriteeriumid on:
12.1.1 pinna kasutamise eest pakutava kasutustasu kalendrikuus – osakaal 90% lõplikust punktisummast (90 hindepunkti kõrgeim pakkumine, teised proportsionaalselt);
12.1.2 pakutava välireklaamkandja disainlahenduse sobivus linnaruumi; disaini hindamisel arvestatakse konstruktsiooni funktsionaalsust – osakaal 10% lõplikust punktisummast (kuni 10 hindepunkti).
13. Komisjon tunnistab parimaks kõikidele pakkumise tingimustele vastanud ja hindamisel kõrgeima punktisumma kogunud pakkumise.
14. Võrdsete pakkumiste korral annab komisjon võitja selgitamiseks pakkujatele võimaluse oma pakkumisi 5 (viie) tööpäeva jooksul täiendada.
15. Pinna kasutusse andmise leping sõlmitakse pakkumise võitjaga 5 (viie) tööpäeva möödumisel pakkumise tulemuste teate ilmumisest Tallinna linna ametlikke teateid avaldavas ajalehes "Eesti Päevaleht". Lepingu sõlminud isikul on keelatud lepingu ja sellest tulenevate õiguste üleandmine kolmandatele isikutele.
16. Kui parimaks tunnistatud pakkuja ei ole ühe kuu jooksul arvates pakkumiste tulemuste väljakuulutamisest lepingut sõlminud, siis Haabersti linnaosa vanemal on õigus pakkumise tulemused tühistada. Sel juhul pakkumise võitjale tagatisraha ei tagastata.
18. Pakkumise tingimustega saab tutvuda eelneval kokkuleppel Haabersti Linnaosa Valitsuses Ehitajate tee 109a, kabinetis 216, info telefonil 640 4812 E 15.00-18.00 ja N 9.0012.00.

Ametlike teadete nimekiri