Haabersti Linnaosa Valitsus kuulutab välja linnarajatise (asfaltplats Õismäe tee 105a juures) kaubandustegevuseks kasutusse andmiseks eelläbirääkimistega pakkumise

Viimati muudetud 13.02.2020

Tallinna Linnavolikogu 8. aprilli 2010 määruse nr 21 „Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise kord“, Tallinna Linnavalitsuse 16. mai 2018 määruse nr 23 „Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks üürile andmisel korraldatava eelläbirääkimistega pakkumise alghinnad ja otsustuskorras üürile andmisel korraldatavad üürimäärad“ § 3 lg 13 ja linnaosa vanema 12.02.2020 korralduse nr T-21-1/20/26 alusel Haabersti Linnaosa Valitsus kuulutab välja linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmiseks eelläbirääkimistega pakkumise

1. Linnarajatis antakse kasutusse müügikoha paigaldamiseks asfaltplatsile Õismäe tee 105a juures järgmistel tingimustel:

1.1 kauplemise tähtaeg vähemalt 15.05.2020 kuni 31.08.2020;

1.2 plats 15 m2 antakse kasutusse müügiinventari paigaldamiseks;

1.3 pakkumise alghind on 14 eurot ühe m2 kohta kalendrikuus ning linnarajatis antakse kasutusse marjade, puu- ja juurviljadega kauplemiseks;

1.4 tagatisraha on võrdne ühe kuu üüri alghinnaga;

1.5 võitja makstud tagatisraha ei tagastada, seda arvestatakse ettemaksuna. Mittevõitnud pakkumise esitajale tagastatakse ettemakstud tagatisraha kümne tööpäeva jooksul pakkumise tulemuste kinnitamise päevast arvates;

1.6 tagatisraha peab olema laekunud 27.02.2020 Tallinna Linnakantselei Finantsteenistuse kontole EE311010220061053015 SEB pangas, viitenumber 5260050050050316;

1.7 osavõtjatel esitada pakkumised 27.02.2020 kella 11-ks Haabersti Linnaosa Valitsusse, Tallinn, Ehitajate tee 109a/1, kabinet 205, kinnises ümbrikus märgusõnaga “Linnarajatise konkurss Õismäe tee 105a juures”;

1.8 pakkumise vastuvõtja märgib ümbrikule vastuvõtmise kuupäeva ja kellaaja. Ümbrikud avatakse saabunud järjekorras 27.02.2020 kell 11.05.

2. Pakkumine peab olema korrektselt vormistatud A-4 formaadil, esitatud eesti keeles ja sisaldama vähemalt järgmiseid andmeid:

2.1 paigaldatava müügiinventari kirjeldus koos mõõtmetega ja fotod. Müügiinventar peab olema vastupidav tuulepuhangutele ja antud kohta sobilik;

2.2 füüsilisest isikust ettevõtja puhul nimi, äriregistri registrikood, asukoht ja aadress, kontaktandmed;

2.3 juriidilise isiku puhul pakkuja nimi, äriregistri registrikood, asukoht ja aadress, kontaktandmed;

2.4 nõusolek rajatise üürimiseks eelläbirääkimistega pakkumisel kehtestatud tingimustel;

2.5 üüritava rajatise kasutusotstarve ja pindala;

2.6 dokument tagatisraha kohta;

2.7 sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumissumma. Kui need ei lange kokku, loetakse õigeks sõnadega kirjutatud summa;

2.8 selgitus kommunaalteenuste (elektrienergia, jäätmekäitlus) kasutamise korraldusest;

2.9 tõend, et pakkujal ei ole võlgnevusi kohalikule omavalitsusele (tõendi väljastamise taotlus esitada maksuvolg@tallinnlv.ee);

2.10 kinnitus võlgnevuse puudumise kohta Maksu – ja Tolliametile riiklike maksude osas;

2.11 pakkumise tegemise kuupäev, pakkumise esitaja nimi, allkiri, juriidilise ja füüsilise isiku esindaja puhul volikiri;

2.12 panga rekvisiidid, kuhu tagastada tagatisraha kui enampakkumist ei võidetud.

3. Lisaks Tallinna Linnavalitsuse 07.06.2006 määrusega nr 51 kehtestatud tingimustele kohustub kasutusse võtja:

3.1 järgima Tallinna linna heakorra eeskirja sätteid;

3.2 koristama ja hoidma pidevalt puhtana müügikoha ja selle ümbruse;

3.3 reklaami kasutamise korral lähtuma välireklaami paigutuse ja kujunduse põhimõtetest, mis on kooskõlastatud linnaosavalitsusega.

4. Pakkumise võitja väljaselgitamise alused:

4.1 kõrgeim pakutav üüritasu kalendrikuus – osakaal 70% lõplikust punktisummast (70 hindepunkti kõrgeim pakkumine, teised proportsionaalselt);

4.2 müügiinventari konstruktsioon (disain, materjal, ilmasikukindlus) - osakaal 30% lõplikust punktisummast (30 hindepunkti kõrgeim pakkumine, teised proportsionaalselt);

4.3 läbirääkimistele kutsutakse nõuetele vastava pakkumise teinud osalejad. Pärast eelläbirääkimiste lõppu vormistab iga pakkuja kirjalikult oma lõpliku pakkumise üüri ja kõikide lisatingimuste kohta. Võrdväärsete pakkumiste korral annab komisjon võitja selgitamiseks nendele pakkujatele võimaluse oma pakkumisi viie tööpäeva jooksul täiendada.

5. Üürileping sõlmitakse pakkujaga, kelle komisjon on tunnistatud parimaks:

5.1 üür tasutakse igakuiselt maksustatava kuu viimaseks kuupäevaks vastavalt esitatud arvetele;

5.2 üüri tasumisega viivitamisel üle maksetähtaja, kohustub linnarajatise kasutusse võtja tasuma viivist 0,05% tähtajaks tasumata summalt iga viivitatud päeva eest;

5.3 kasutaja poolt oma lepinguliste kohustuste rikkumise korral on kasutaja kohustatud maksma iga rikkumise eest leppetrahvi kuni 10% lõpliku pakkumise summast;

5.4 üürilepingu sõlminud isikul on keelatud lepingu ja sellest tulenevate õiguste üleandmine kolmandatele isikutele. Kui pakkumise võitja ei ole ühe kuu jooksul arvates tulemuste kinnitamisest sõlminud üürilepingut, tühistatakse pakkumise tulemused ja pakkuja sisse makstud tagatisraha ei tagastata.

  1. 6. Pakkumise tingimustega saab tutvuda eelneval kokkuleppel Haabersti Linnaosa Valitsuses Ehitajate tee 109a/1, kabinetis 216, info telefonil 640 4812 E 15.00-18.00 ja N 9.00‑12.00.
Ametlike teadete nimekiri