Keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teade (Tartu mnt 84c)

Viimati muudetud 10.09.2020

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet avaldab teadaande keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 37 lõike 1 alusel.

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet teatab Tartu mnt 84c kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi avalikustamisest.

Detailplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on algatatud Tallinna Linnavalitsuse 01.04.2015 korraldusega nr 493-k.


Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada Tartu mnt 84c kinnistu kruntideks, määrata moodustatavate kruntide sihtotstarbeks äri- ja elamumaa, määrata ehitusõigus moodustatavatele kruntidele kuni 14-korruseliste (kuni 50 meetri kõrguste) eluruumidega ärihoonete ehitamiseks ja kruntide kasutamise tingimused. Detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne riigipiiriülest mõju.

KSH eesmärgiks on tuvastada detailplaneeringu elluviimisega kaasnevad olulised keskkonnamõjud, selgitada välja alternatiivsed võimalused ning leida sobivad meetmed ebasoovitava mõju leevendamiseks. KSH programm on aluseks KSH aruande koostamisele.

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise osapooled:
Koostamise algataja on Tallinna Linnavalitsus (aadress Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn; tel 640 4141, e-post lvpost@tallinnlv.ee).
Koostamise korraldaja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet (aadress Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn; tel 640 4375, e-post tlpa@tallinnlv.ee).

Keskkonnamõju strateegilise hindamise korraldaja on Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet (aadress Mündi tn 2, 15197 Tallinn; tel 645 7191, e-post kommunaal@tallinnlv.ee).
Koostaja on AS KOBRAS (aadress Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Riia tn 35, 50410, e-post kobras@kobras.ee).
Kehtestaja on Tallinna Linnavolikogu (aadress Vana-Viru 12, 15080 Tallinn; tel 6943 201, e-post infopunkt@tallinnlv.ee).

Strateegilise planeerimisdokumendi KSH programmiga on võimalik eelnevalt tutvuda ajavahemikul 11.09.2020 kuni 25.09.2020 veebilehel https://www.tallinn.ee/keskkond/ ning Tallinna Kesklinna Valitsuses (Nunne 18, hoovimaja tuba nr 32, tel. 645 7200, kesklinn@tallinnlv.ee). Detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda Tallinna planeeringute registris aadressil https://tpr.tallinn.ee/DetailPlanning/Details/DP040040


Ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi KSH programmi eelnõu kohta saab esitada avaliku väljapaneku jooksul kirjalikult Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti aadressil Harju tn 13, 10130 Tallinn või e-posti aadressil kommunaal@tallinnlv.ee.


KSH programmi avalik arutelu toimub 05. oktoobril 2020 Tallinna Kesklinna Valitsuse (Nunne 18) saalis algusega kell 16.00.

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet, kehtetud ärinimed: Tallinna Kommunaalamet.

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet
Mündi tn 2, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond
Telefon: 6457191
E-post: kommunaal@tallinnlv.ee

Teadaande avaldaja kontaktandmed:
juhtivspetsialist Žanna Dedikova
Telefon: 640 4767
E-post: zanna.dedikova@tallinnlv.ee

Ametlike teadete nimekiri