Kraavi tn 4 lasteaia projekteerimistingimuste eelnõule avaliku arutelu korraldamine

Viimati muudetud 16.02.2021

Nõmme Linnaosa Valitsus korraldas Kraavi 4 lasteaia projekteerimistingimuste eelnõule avaliku arutelu 09.02.2021. Eelnõu kohaselt soovitakse Kraavi tn 4 kinnistule püstitada ühe maa-aluse ja kahe maapealse korrusega lasteaed. Olemasolev lasteaia hoone soovitakse lammutada. Lasteaia hoone kavandamine juba väljakujunenud asukohta järgib piirkonna kasutus- ja ehitustingimusi ja lähtub olemasolevast hoonestuslaadist.

PT eelnõu ja selle lisamaterjalidega sai tutvuda 2.detsembrist kuni 18.detsembrini 2020. Avalikustamise käigus laekus 3 vastuväidet naaberkinnistute omanikelt. Tallinna Linnaplaneerimise Amet on kõigile vastuväidetele kirjaga vastanud. Arutelul täpsustati probleeme, millele oli esitatud vastuväidetes tähelepanu juhitud. Oma ettepanekud on Linnaplaneerimise Ametile esitanud ka Männiku Lasteaed.

Arutelu tulemusel otsustati, et kõik osapooled on nõus projekteerimistingimuste väljastamisega. Kuna projekteerimistingimuste eelnõu juurde lisatud eskiisprojekt oli illustratiivne, soovivad kõik arutelul osalenud naabrid ja lasteaia esindajad olla kaasatud lasteaia projekti menetlusse juba eskiisistaadiumis.

 

Ametlike teadete nimekiri