Kristiine Linnaosa Valitsus kuulutab välja eelläbirääkimistega pakkumise

Viimati muudetud 11.02.2020

Kristiine linnaosa vanema 10. veebruari 2020 korralduse nr T-23-1/20/6 alusel kuulutatakse välja linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmine eelläbirääkimistega pakkumise korras järgmistel tingimustel:

- alghind on 15 eurot/m² ühes kuus müügilaua/leti paigaldamiseks tähtajaga üks aasta (kauplemisperiood: aprilli-september) alljärgneval aadressil:

  • Endla tn 45a/Tulika tn 31 nurgal – 9 m²;

- alghind on 15 eurot/m² ühes kuus müügilaua/leti paigaldamiseks tähtajaga kolm aastat (kauplemisperiood: aprilli-september) alljärgneval aadressil:

  • Mustamäe tee 43 kinnistu ees, Marja bussipeatuse kõrval – 9 m².
  1. Linnarajatise kasutusse andmise lisatingimused on:

1.1. üürnik kohustub paigaldama linnarajatisele kauplemisperioodiks sellise inventari (müügilaud/müügilett, prügikast jms), mis on välisilmelt linnapilti või konkreetsesse paika sobilik;

1.2. üürnik kohustub kauplema kasutusseandjaga kooskõlastatud ajal ja lubatud kaubasortimendiga (so marjad ja puu-ja juurviljad).

2. Kasutussevõtjaga sõlmitakse leping vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 7. juuni 2006 määrusega nr 51 kehtestatud lepingu vormile ja tingimustele, kusjuures kasutussevõtja kohustub:

2.1. sõlmima vajadusel lepingu kommunaalteenuste (elekter, jäätmekäitlus jm) osutajaga;

2.2. koristama ja hoidma pidevalt puhtana müügilaua/leti ümbruse raadiusega 6 m, sõiduteeäärsel rajatisel sõiduteeni;

2.3. müüjal on keelatud kasutada kauba jäätmete käitlemiseks avalikke prügikaste;

2.4. tagama, et müügilaua/leti paigaldamine on kooskõlas Tallinna ehitusmäärusega ja ehitusseaduse sätetega;

2.5. reklaami kasutamise korral lähtuma välireklaami paigutuse ja kujunduse põhimõtetest, mis on kooskõlastatud linnaosavalitsusega;

2.6. vabastama linnarajatise ennetähtaegselt üürileandja nõudmisel, kui tekib vajadus linnarajatise kasutuseks muuks otstarbeks (maa müük, tee ehitus vms);

2.7. pärast lepingu lõppemist viima maa-alalt ära sinna paigaldatud inventari, likvideerima inventari paigaldamise jäljed, heakorrastama maa-ala ja taastama haljasala; Nimetatud kohustuste täitmata jätmisel on üürileandjal õigus üürniku paigaldatud inventar teisaldada ja hävitada ning teha muud maa-ala heakorrastamiseks ja haljasala taastamiseks vajalikud toimingud üürniku kulul;

2.8. tasuma üüri vastavalt esitatud arvele kord kuus maksustatava kuu viimaseks kuupäevaks;

2.9. mitte andma oma lepingujärgseid kohustusi üle kolmandatele isikutele.

3. Pakkumine peab sisaldama

3.1. andmeid pakkuja kohta:

3.1.1. juriidilise isiku puhul juriidilise isiku nimi, äriregistri kood, juriidiline aadress, kontaktandmed;

3.1.2. füüsilisest isikust ettevõtja puhul ettevõtja ees- ja perekonnanimi, äriregistrikood, aadress, kontaktandmed;

3.2. paigaldatava müügikoha eskiisprojekti, asendiplaani, selgitust kommunaalteenuste (elekter, veevarustus, reovee- ja jäätmekäitlus) kasutamise ja töötingimuste kohta;

3.3. müügilaua/müügileti joonist (võib asendada fotoga), ära näidates inventari mõõtmed, materjali kasutuse, värvilahenduse, ilmastikukindluse (vihma korral kasutatavad lisaelemendid), kauba ladustamise jne. Müügiinventar peab sobima antud kohta ja linnapilti, olema vastupidav tuulepuhangutele, esteetiliselt atraktiivne.

3.4. olemasoleva müügilaua/leti puhul fotot;

3.5. kasutusse võtmise tähtaega;

3.6. sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumissummat (kui need ei lange kokku, loetakse õigeks sõnadega kirjutatud summa);

3.7. dokumenti tagatisraha tasumise kohta;

3.8. kirjalikku nõusolekut rajatise kasutusse võtmiseks kehtestatud tingimustel ja kinnitust, et pakkujal ei ole riigi ja kohaliku omavalitsuse ees maksu- ega üürivõlgu;

3.9. pakkumise tegemise kuupäeva, pakkumise esitaja allkirja, esindaja puhul volikirja.

4. Tagatisraha suuruseks määrata ühe kuu pakutav üüritasu. Tagatisraha kantakse arveldusarvele nr EE311010220061053015 AS SEB Pangas, tulu saajaks märgitakse Tallinna Linnakantselei finantsteenistus, viitenumber on 5265050050050311. Selgituseks kirjutatakse tagatisraha ja linnarajatise asukoha määratlus. Parima pakkumise teinud isiku tagatisraha jääb esimese kuu üüri ettemaksuks. Teistele tagastatakse tagatisraha hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast eelläbirääkimiste tulemuste kinnitamist.

5. Pakkumine esitatakse eesti keeles, köidetuna, kinnises ümbrikus, millele on märgitud „Linnarajatise konkurss – vastav aadress“, hiljemalt 11. märtsiks 2020 kell 10.00 Kristiine Linnaosa Valitsusse, Metalli tn 5 Ⅴ korrus tuba 504. Ümbrikute avamine on 11. märtsil 2020 kell 10.05 toas 319.

6. Eelläbirääkimiste sisu avalikustamisele ei kuulu. Läbirääkimistele kutsutakse nõuetele vastava pakkumise teinud pakkujad pärast pakkumiste avamist pakkumise esitamise järjekorras. Pärast läbirääkimiste lõppu vormistab iga pakkuja kirjalikult oma lõpliku pakkumise. Leping sõlmitakse parima pakkujaga.

7. Parima pakkumise väljaselgitamise alused:

7.1. arhitektuurse lahenduse osakaal hindamisel on 20%;

7.2. pakutava üüritasu osakaal hindamisel on 80%.

8. Kui parima pakkumise teinud isik ei ole ühe kuu jooksul, arvates linnaosavanema poolt läbirääkimiste tulemuste kinnitamisest, sõlminud üürilepingut, on linnaosavanemal õigus otsus tunnistada kehtetuks. Sel juhul sissemakstud tagatisraha ei tagastata.

9. Informatsiooni konkursi tingimuste ja asendiplaanide kohta saab tööpäeviti Kristiine Linnaosa Valitsuse linnamajanduse osakonnast Tulika 33b tuba 203 (alates 03.03.2020) Metalli tn 5, tuba 304 või telefonil 6457134.

 

Ametlike teadete nimekiri